Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest instytucją podrzędną Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Książnica IPPT PAN została założona w 1953 r., jej patronem jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Biblioteka posiada członkostwo w sieci bibliotek naukowych, wśród bibliotek Polskiej Akademii Nauk wyróżnia się największym księgozbiorem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych (profil Biblioteki IPPT PAN w bazie OPI).

Zbiory księgozbioru naukowego IPPT PAN są udostępniane pracownikom, doktorantom i emerytom IPPT PAN, jak również pracownikom innych instytucji naukowych oraz uczelni. Zbiory udostępniamy na miejscu wszystkim zainteresowanym osobom, wypożyczamy je również na zewnątrz, jednakże tylko czytelnikom zarejestrowanym. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych zostały określone szczegółowo w Regulaminie Biblioteki IPPT PAN.

Biblioteka IPPT PAN jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00. Książnica mieści się w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, na terenie Akademickiego Kampusu Ochota, przy ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa. Szczegółowe adresy kontaktowe:

W Bibliotece IPPT PAN są udostępniane dokumenty elektroniczne i drukowane.

A. ZBIORY ELEKTRONICZNE (dostępne z komputerów w sieci IPPT PAN)

B. ZBIORY DRUKOWANE

Informację bibliograficzną o zgromadzonych w Bibliotece zbiorach drukowanych prezentuje katalog Biblioteki (bibliograficzna baza własna online), który jest zintegrowany z katalogami innych bibliotek wchodzących w skład Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN. Udostępniona jest również informacja bibliograficzna o nowych nabytkach w księgozbiorze. 

BIBLIOMETRIA

Analiza bibliometryczna w zakresie indeksacji cytowań i obliczeń współczynnika wpływu publikacji sporządzana jest corocznie na potrzeby sprawozdawczości IPPT PAN. Analiza cytowań wykonywana jest na podstawie wskazań bazy ISI Web of Science Core Collection.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA BIBLIOTEKI

Wystawa z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Jana Jerzego Sławianowskiego
Na wystawie zaprezentowano wybrane osiągnięcia z dorobku naukowego Profesora Jana Jerzego Sławianowskiego. Ekspozycja obejmuje monografie i inne najważniejsze publikacje Pana Profesora. Wystawa została otwarta w dniu 1 września 2017 r. Do obejrzenia jej zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

Profesor Michał Kleiber: wystawa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin
Jest to wystawa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Michała Kleibera poświęcona działalności naukowej, eksperckiej i publicznej Pana Profesora. Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 25 stycznia 2016 r. i jest ona czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

Profesor Richard B. Hetnarski: wystawa dorobku
Wystawa dorobku naukowego i edytorskiego Pana Profesora odbyła się w terminie 8 kwietnia 2015 r. - 22 stycznia 2016 r. Niektóre z zaprezentowanych prac, pochodzące z prywatnego archiwum Pana Profesora, zostały po raz pierwszy przedstawione szerszej publiczności.

Wystawa stała pt.: WYBÓR MONOGRAFII UCZONYCH IPPT PAN  
Jest to prezentacja archiwaliów i współczesnych publikacji ze zbiorów Biblioteki IPPT PAN. Wystawa przedstawia wkład założycieli i badaczy IPPT PAN w rozwój nauk technicznych w powojennej Polsce. Wystawę można obejrzeć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biblioteki.

WYMIANA PUBLIKACJI IPPT PAN Z BIBLIOTEKAMI ZAGRANICZNYMI

obejmuje następujące tytuły wydawnicze, redagowane w IPPT PAN:

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

PUBLIKOWANIE W WYDAWNICTWIE SPRINGER W MODELU OPEN ACCESS

Program publikacji naukowych Springer Open Choice został przedłużony na rok 2018 r. Program umożliwia autorom opublikowanie tekstu naukowego w tzw. otwartym dostępie (Open Access) z prawem do upowszechniania publikacji na zasadach licencji Creative Commons Attribution. Warunkiem skorzystania z programu jest afiliacja autora w polskiej instytucji naukowej, akademickiej lub edukacyjnej. Pełna informacja o programie została udostępniona przez wydawnictwo Springer na stronie: http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/springer-open-choice-for-polish-institutions/11027898

OTWARTA NAUKA. PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNEJ

BIBLIOGRAFIA. BAZY BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEK NAUKOWYCH

SPECJALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTEKI IPPT PAN

Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest specjalistycznym księgozbiorem naukowym z zakresu nauk technicznych. W zbiorach Biblioteki IPPT PAN znalazły się znaczące i zasobne kolekcje specjalistyczne z obszaru akustyki i mechaniki, które w przeszłości, do roku 2009, stanowiły odrębne księgozbiory-biblioteki instytutu macierzystego.

Stan wolumenu na dzień 31.10.2017 r.:

1) dokumenty publikowane:

a) oprawne: księgozbiór specjalistyczny: 74 531 vol. (w tym księgozbiór akustyczny: 16 258 vol.), księgozbiór podręczny: 426 vol., czasopisma oprawne: 9 618 vol.,

b) kolekcje czasopism (łącznie ciągi otwarte i zamknięte): 1250 tytuły;

2) dokumenty niepublikowane: zbiory specjalne: 728 vol.

Kierunki gromadzenia i opracowania zbiorów w IPPT PAN są obecnie następujące:

akustyka,
automatyka i robotyka,
badania nieniszczące,
biologia,
biologia matematyczna,
biomateriały,
biomechanika,
biofizyka,
biochemia,

cybernetyka,
elektronika,
informatyka,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria materiałowa,
inżynieria lądowa i wodna,
inteligentne technologie,
matematyka,
medycyna,

mechanika,
mechatronika
modelowanie matematyczne w biologii i w medycynie,
nanomateriały,
nanotechnologie,
niezawodność i optymalizacja,
ultradźwięki,
ultradźwięki w medycynie,
naukoznawstwo.

Z historii Biblioteki IPPT PAN

Początkowo księgozbiory specjalistyczne powstawały przy poszczególnych zakładach badawczych wchodzących w skład IPPT PAN w Warszawie (w ówczesnej siedzibie IPPT PAN przy ul. Świętokrzyskiej) i w filiach pozamiejscowych. W okresie późniejszym, w wyniku scalenia zbiorów bibliotecznych zakładowych, do roku 2007 zbiory biblioteczne udostępniano w dwóch księgozbiorach, dysponujących odrębnymi wypożyczalniami i czytelniami: w księgozbiorze mechanicznym (zwanym Biblioteką Główną) oraz w księgozbiorze akustycznym. Od 1995 r. Biblioteka IPPT PAN jest członkiem-inicjatorem Warszawskiego Porozumenia Bibliotek Naukowych PAN, a od 1998 r. współtworzy bazę bibliograficzną tego pozorumienia w zautomatyzowanym systemie Horizon. Biblioteka im. Witolda Nowackiego, wraz z 15. innymi bibliotekami naukowymi z terenu Warszawy, Krakowa i Białowieży, podjęła się realizacji projektu biblioteki cyfrowej o nazwie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN), zrzeszonej w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Bibliotekę IPPT PAN zorganizowała i kierowała nią przez okres 30 lat mgr Aleksandra Królikowska, kustosz dypl. W latach 1986-1998 kierowniczką Biblioteki była mgr Marta Dmitruk. Dr Bogusława Lewandowska-Gruszka kieruje Biblioteką od 1998 r., i jest kustoszem jej zbiorów początkowo w starej, a następnie w nowej siedzibie IPPT PAN, ufundowanej na terenie Akademickiego Kampusu Ochota (profil Biblioteki IPPT PAN w bazie bibliotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).

Projekty biblioteczne w IPPT PAN

  • 2008, szkolenie z zakresu nowych technologii w bibliotekach, University of Michigan, Ann Arbor, MI. Finansowanie ze środków Dekaban Foundation (uczestnik: dr Bogusława Lewandowska-Gruszka).

2010-2014, Projekt RCIN uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
Oś priorytetowa 2: Infrastruktura strefy B+R. Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Poddziałanie 2.3.2: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej. Nr projektu: WND-POIG.02.03.02-00-043/10. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją informacji o powstawaniu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Koordynatorem Projektu RCIN w IPPT PAN jest dr Bogusława Lewandowska-Gruszka.

Cyfrowe udostępnianie zbiorów w RCIN

Biblioteka IPPT PAN udostępnia swoje zasoby cyfrowe w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych. Wśród prezentowanych w RCIN zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych są m.in. następujące tytuły:

RCIN