Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest instytucją podrzędną Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka IPPT PAN została założona w 1953 r., obecnie jest największą biblioteką techniczną Polskiej Akademii Nauk. Patronem Biblioteki jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Biblioteka IPPT PAN jest uczestnikiem polskiej sieci bibliotek naukowych.

Zbiory księgozbioru naukowego IPPT PAN są udostępniane pracownikom, doktorantom i emerytom IPPT PAN, jak również pracownikom innych instytucji naukowych oraz uczelni. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych zostały określone w Regulaminie Biblioteki IPPT PAN.

Do Biblioteki zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Czytelnia jest dostępna do pracy naukowej dla pracowników i doktorantów IPPT PAN również w godzinach 16.00-19.00.

Biblioteka im. Witolda Nowackiego mieści się w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, na terenie Akademickiego Kampusu Ochota, przy ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa. Szczegółowe adresy kontaktowe:

KIEROWNIK BIBLIOTEKI (instytutowe bazy bibliograficzne i bibliometryczne, opracowanie księgozbioru w katalogu online, wymiana zagraniczna publikacji) - dr Bogusława Lewandowska-Gruszka. Kontakt: pok. 45, tel. 247, e-mail: library

CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA - Monika Kalińska, Jadwiga Tomaszewska. Kontakt: pok. 44, tel. 201, 202, e-mail: library

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA (czynna od poniedziałku do czwartku) - Monika Kalińska. Kontakt: pok. 44, tel. 201, e-mail: library 

A. Zbiory elektroniczne

Kolekcje czasopism Wirtualnej Biblioteki Nauki: AIP/APS, Cambridge University Press , Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Nature, Science, Oxford Journals - Mathematics & Physical Sciences Collection

Inne kolekcje wydawnicze w dostępie online w 2017 r.

RSC PublishingSpringer e-books, pozostałe czasopisma zagraniczne (13 tytułów) w prenumeracie elektronicznej w 2016 r. (kliknąć w link: http://www.abe.pl/pl/online, a następnie wybrać opcję: "Dostęp poprzez IP"), baza ARIANTA: polskie czasopisma z zakresu elektroniki, polskie czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych w kolekcji ICM UW, czasopismo Świat Nauki, dostęp testowy do kolekcji czasopism wydawnictwa Taylor & Francis (http://www.tandfonline.com/)

B. Zbiory drukowane: 84 377 vol., nowe nabytki w księgozbiorze z dnia 13 lutego 2017 r.

1. Dokumenty publikowane:

a. książki: 74 039 vol.

b. czasopisma oprawne: 9 618 vol.

c. liczba tytułów gromadzonych czasopism (w tym ciągi otwarte i zamknięte): 1250.

2. Dokumenty niepublikowane:

a. zbiory specjalne: 720

Informację bibliograficzną o zgromadzonych w Bibliotece zbiorach drukowanych prezentuje katalog Biblioteki (bibliograficzna baza własna online), który jest zintegrowany z katalogami innych bibliotek wchodzących w skład Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN.

Informacja o nowościach książkowych Biblioteki IPPT PAN publikowana jest w formie dostępnego online wykazu.

Biblioteka im. Witolda Nowackiego posiada szczególnie znaczące i zasobne kolekcje specjalistyczne z zakresu akustyki i mechaniki, które w przeszłości stanowiły odrębne księgozbiory. Aktualne kierunki gromadzenia i opracowania zbiorów w Bibliotece IPPT PAN są następujące:

akustyka,
automatyka i robotyka,
badania nieniszczące,
biologia,
biologia matematyczna,
biomateriały,
biomechanika,
biofizyka,
biochemia,

cybernetyka,
elektronika,
informatyka,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria materiałowa,
inżynieria lądowa i wodna,
inteligentne technologie,
matematyka,
medycyna,

mechanika,
mechatronika
modelowanie matematyczne w biologii i w medycynie,
nanomateriały,
nanotechnologie,
niezawodność i optymalizacja,
ultradźwięki,
ultradźwięki w medycynie,
naukoznawstwo.

WYMIANA PUBLIKACJI IPPT PAN Z BIBLIOTEKAMI ZAGRANICZNYMI

obejmuje następujące tytuły wydawnicze, redagowane w IPPT PAN:

IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2012

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA BIBLIOTEKI

Profesor Michał Kleiber: wystawa dorobku

Zapraszamy na wystawę poświęconą Profesorowi Michałowi Kleiberowi

z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin.

Jest to prezentacja dorobku naukowego Profesora Michała Kleibera w zbiorach Biblioteki IPPT PAN. Wystawa została otwarta w dniu 25 stycznia 2016 r. i jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

Profesor Richard B. Hetnarski: wystawa dorobku
Wystawa odbyła się w terminie od 8 kwietnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 r.

Wystawa stała pt.: WYBÓR MONOGRAFII UCZONYCH IPPT PAN  
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biblioteki.

BIBLIOMETRIA

Analizy bibliometryczne prowadzone są dla pracowników IPPT PAN w zakresie indeksacji cytowań i obliczeń współczynnika wpływu publikacji na podstawie wskazań bazy ISI Web of Science Core Collection.

CENTRALNE BIBLIOGRAFICZNE BAZY DANYCH

PUBLIKOWANIE W WYDAWNICTWIE SPRINGER W MODELU OPEN ACCESS

Program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access został przedłużony na rok 2016 r. Program umożliwia autorom opublikowanie tekstu naukowego w tzw. otwartym dostępie (Open Access) z prawem do upowszechniania publikacji na zasadach licencji Creative Commons Attribution. Warunkiem skorzystania z programu jest afiliacja autora w polskiej instytucji naukowej, akademickiej lub edukacyjnej. Pełna informacja o programie została udostępniona przez wydawnictwo Springer na stronie: www.springer.com/Polishauthors.

OTWARTA NAUKA. PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNEJ

Z historii Biblioteki IPPT PAN

Początkowo księgozbiory specjalistyczne powstawały przy poszczególnych zakładach badawczych wchodzących w skład IPPT PAN w Warszawie (w ówczesnej siedzibie IPPT PAN przy ul. Świętokrzyskiej) i w filiach pozamiejscowych. W okresie późniejszym, w wyniku scalenia zbiorów bibliotecznych zakładowych, do roku 2007 zbiory biblioteczne udostępniano w dwóch księgozbiorach, dysponujących odrębnymi wypożyczalniami i czytelniami: w księgozbiorze mechanicznym (zwanym Biblioteką Główną) oraz w księgozbiorze akustycznym. Od 1995 r. Biblioteka IPPT PAN jest członkiem-inicjatorem Warszawskiego Porozumenia Bibliotek Naukowych PAN, a od 1998 r. współtworzy bazę bibliograficzną tego pozorumienia w zautomatyzowanym systemie Horizon. Biblioteka im. Witolda Nowackiego, wraz z 15. innymi bibliotekami naukowymi z terenu Warszawy, Krakowa i Białowieży, podjęła się realizacji projektu biblioteki cyfrowej o nazwie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN), zrzeszonej w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Bibliotekę IPPT PAN zorganizowała i kierowała nią przez okres 30 lat mgr Aleksandra Królikowska, kustosz dypl. W latach 1986-1998 kierowniczką Biblioteki była mgr Marta Dmitruk. Dr Bogusława Lewandowska-Gruszka kieruje Biblioteką od 1998 r., i jest kustoszem jej zbiorów początkowo w starej, a następnie w nowej siedzibie IPPT PAN, ufundowanej na terenie Akademickiego Kampusu Ochota. Wizytówka Biblioteki IPPT PAN w bazie bibliotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Projekty biblioteczne w IPPT PAN

2008, szkolenie z zakresu nowych technologii w bibliotekach, University of Michigan, Ann Arbor, MI. Finansowanie ze środków Dekaban Foundation.

2010-2014, Projekt RCIN uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
Oś priorytetowa 2: Infrastruktura strefy B+R. Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Poddziałanie 2.3.2: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej. Nr projektu: WND-POIG.02.03.02-00-043/10. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją informacji o powstawaniu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Koordynatorem Projektu RCIN w IPPT PAN jest dr Bogusława Lewandowska-Gruszka.

Zasoby repozytoryjne RCIN

- Zasoby cyfrowe Biblioteka IPPT PAN udostępnia w ramach Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Wśród prezentowanych w RCIN zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych są m.in. następujące tytuły:

RCIN