Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest instytucją podrzędną Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka została założona w 1953 r., jej patronem jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Biblioteka IPPT PAN posiada członkostwo w sieci bibliotek naukowych oraz federacji bibliotek cyfrowych. Jest największą biblioteką techniczną Polskiej Akademii Nauk (profil Biblioteki IPPT PAN w bazie OPI).

Zbiory księgozbioru naukowego IPPT PAN są udostępniane pracownikom, doktorantom i emerytom IPPT PAN, jak również pracownikom innych instytucji naukowych oraz uczelni. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych zostały określone w Regulaminie Biblioteki IPPT PAN.

Do Biblioteki zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Czytelnia jest dostępna do pracy naukowej dla pracowników i doktorantów IPPT PAN również w godzinach 16.00-19.00.

Biblioteka im. Witolda Nowackiego mieści się w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, na terenie Akademickiego Kampusu Ochota, przy ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa. Szczegółowe adresy kontaktowe:

KIEROWNIK BIBLIOTEKI - dr Bogusława Lewandowska-Gruszka. Kontakt: pok. 45, tel. 247, e-mail: library

CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA - Monika Kalińska, Jadwiga Tomaszewska. Kontakt: pok. 44, tel. 201, 202, e-mail: library

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA (czynna od poniedziałku do czwartku) - Monika Kalińska. Kontakt: pok. 44, tel. 201, e-mail: library 

A. ZBIORY ELEKTRONICZNE 

Bazy testowe: China Knowledge Resource Integrated Database (udostępniono do dnia 9 lipca 2017 r.)

                            Baza oaFindr (dostęp potrwa do dnia 30 czerwca 2017 r.)

Kolekcje czasopism i książek Wirtualnej Biblioteki Nauki w licencjach krajowych

Inne kolekcje wydawnicze w dostępie online w 2017 r.:  AIP/APS, Cambridge Journals, Oxford Journals - Mathematics & Physical Sciences Collection,  RSC Publishing, pozostałe czasopisma zagraniczne w prenumeracie elektronicznej w 2017 r.

B. ZBIORY DRUKOWANE (nowe nabytki w księgozbiorze z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Stan wolumenu na dzień 31.03.2017 r. - 84386, w tym:

1. Dokumenty publikowane: książki: 74 048 vol., czasopisma oprawne: 9 618 vol., liczba tytułów gromadzonych czasopism (łącznie ciągi otwarte i zamknięte): 1250.

2. Dokumenty niepublikowane: zbiory specjalne: 720

Informację bibliograficzną o zgromadzonych w Bibliotece zbiorach drukowanych prezentuje katalog Biblioteki (bibliograficzna baza własna online), który jest zintegrowany z katalogami innych bibliotek wchodzących w skład Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN.

Informacja o nowościach książkowych Biblioteki IPPT PAN publikowana jest w formie dostępnego online wykazu.

BIBLIOMETRIA

Analiza bibliometryczna w zakresie indeksacji cytowań i obliczeń współczynnika wpływu publikacji sporządzana jest corocznie na potrzeby sprawozdawczości IPPT PAN. Analiza cytowań wykonywana jest na podstawie wskazań bazy ISI Web of Science Core Collection.

PUBLIKOWANIE W WYDAWNICTWIE SPRINGER W MODELU OPEN ACCESS

Program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access został przedłużony na rok 2017 r. Program umożliwia autorom opublikowanie tekstu naukowego w tzw. otwartym dostępie (Open Access) z prawem do upowszechniania publikacji na zasadach licencji Creative Commons Attribution. Warunkiem skorzystania z programu jest afiliacja autora w polskiej instytucji naukowej, akademickiej lub edukacyjnej. Pełna informacja o programie została udostępniona przez wydawnictwo Springer na stronie: http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/springer-open-choice-for-polish-institutions/11027898

OTWARTA NAUKA. PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNEJ

BIBLIOGRAFIA. BAZY BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEK NAUKOWYCH

SPECJALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTEKI IPPT PAN

Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest specjalistycznym księgozbiorem naukowym z zakresu nauk technicznych. W zbiorach Biblioteki IPPT PAN znalazły się znaczące i zasobne kolekcje specjalistyczne z obszaru akustyki i mechaniki, które w przeszłości, do roku 2009, stanowiły odrębne księgozbiory-biblioteki macierzystego instytutu. Kierunki gromadzenia i opracowania zbiorów w IPPT PAN są obecnie następujące:

akustyka,
automatyka i robotyka,
badania nieniszczące,
biologia,
biologia matematyczna,
biomateriały,
biomechanika,
biofizyka,
biochemia,

cybernetyka,
elektronika,
informatyka,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria materiałowa,
inżynieria lądowa i wodna,
inteligentne technologie,
matematyka,
medycyna,

mechanika,
mechatronika
modelowanie matematyczne w biologii i w medycynie,
nanomateriały,
nanotechnologie,
niezawodność i optymalizacja,
ultradźwięki,
ultradźwięki w medycynie,
naukoznawstwo.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA BIBLIOTEKI

Profesor Michał Kleiber: wystawa dorobku

Zapraszamy na wystawę poświęconą Profesorowi Michałowi Kleiberowi

z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin.

Jest to prezentacja dorobku naukowego Profesora Michała Kleibera w zbiorach Biblioteki IPPT PAN. Wystawa została otwarta w dniu 25 stycznia 2016 r. i jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

Profesor Richard B. Hetnarski: wystawa dorobku
Wystawa odbyła się w terminie od 8 kwietnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 r.

Wystawa stała pt.: WYBÓR MONOGRAFII UCZONYCH IPPT PAN
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biblioteki.

WYMIANA PUBLIKACJI IPPT PAN Z BIBLIOTEKAMI ZAGRANICZNYMI

obejmuje następujące tytuły wydawnicze, redagowane w IPPT PAN:

IPPT Reports on Fundamental Technological Research  

Z historii Biblioteki IPPT PAN

Początkowo księgozbiory specjalistyczne powstawały przy poszczególnych zakładach badawczych wchodzących w skład IPPT PAN w Warszawie (w ówczesnej siedzibie IPPT PAN przy ul. Świętokrzyskiej) i w filiach pozamiejscowych. W okresie późniejszym, w wyniku scalenia zbiorów bibliotecznych zakładowych, do roku 2007 zbiory biblioteczne udostępniano w dwóch księgozbiorach, dysponujących odrębnymi wypożyczalniami i czytelniami: w księgozbiorze mechanicznym (zwanym Biblioteką Główną) oraz w księgozbiorze akustycznym. Od 1995 r. Biblioteka IPPT PAN jest członkiem-inicjatorem Warszawskiego Porozumenia Bibliotek Naukowych PAN, a od 1998 r. współtworzy bazę bibliograficzną tego pozorumienia w zautomatyzowanym systemie Horizon. Biblioteka im. Witolda Nowackiego, wraz z 15. innymi bibliotekami naukowymi z terenu Warszawy, Krakowa i Białowieży, podjęła się realizacji projektu biblioteki cyfrowej o nazwie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN), zrzeszonej w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Bibliotekę IPPT PAN zorganizowała i kierowała nią przez okres 30 lat mgr Aleksandra Królikowska, kustosz dypl. W latach 1986-1998 kierowniczką Biblioteki była mgr Marta Dmitruk. Dr Bogusława Lewandowska-Gruszka kieruje Biblioteką od 1998 r., i jest kustoszem jej zbiorów początkowo w starej, a następnie w nowej siedzibie IPPT PAN, ufundowanej na terenie Akademickiego Kampusu Ochota. Wizytówka Biblioteki IPPT PAN w bazie bibliotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Projekty biblioteczne w IPPT PAN

2008, szkolenie z zakresu nowych technologii w bibliotekach, University of Michigan, Ann Arbor, MI. Finansowanie ze środków Dekaban Foundation (kontakt: dr Bogusława Lewandowska-Gruszka).

2010-2014, Projekt RCIN uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
Oś priorytetowa 2: Infrastruktura strefy B+R. Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Poddziałanie 2.3.2: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej. Nr projektu: WND-POIG.02.03.02-00-043/10. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją informacji o powstawaniu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Koordynatorem Projektu RCIN w IPPT PAN jest dr Bogusława Lewandowska-Gruszka.

Zasoby repozytoryjne RCIN

- Zasoby cyfrowe Biblioteka IPPT PAN udostępnia w ramach Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Wśród prezentowanych w RCIN zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych są m.in. następujące tytuły:

RCIN