Strona Pracowni w budowie

Seminaria Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2017-10-23
 plan 
12:30, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Olga Urbanek-Świderska

Wpływ polaryzacji ładunku w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową

2017-03-16 13:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Olga Urbanek

The Effect of Polarity in Electrospinning Process on PCL/Chitosan Nanofibres Structure, Properties and Efficiency of Surface Modification

In case of electrospinning of polyelectrolytes, charge polarity applied to the spinning nozzle is expected to play significant role in fibre formation and final fibres’ characteristics, due to interaction between charged polymer chains and applied potential. In this study polycaprolactone/chitosan(PCL/CHT) nanofibers were formed by electrospinning, using both, negative and positive electric potential applied to the spinning nozzle. This process was followed by a surface modification with chondroitin sulphate (CS) using layer-by-layer technique(LbL) in order to create polyelectrolyte complexes on fibres’ surface. The aim was to analyse the effect of polarity applied to the spinning nozzle on a structure and properties of PCL/CHT nanofibres, particularly on surface properties, including the efficiency of further surface modification by CS. Our results indicate stronger PCL-chitosan interactions at negative polarity resulting in lower PCL crystallinity and crystal size/perfection. Moreover, wettability, mechanical properties, fibres diameter distribution and surface modification efficiency depend on charge polarity.

2016-12-01 10:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Dr inż. Urszulę Stachewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza

Obrazowanie nanowłókien w trzech wymiarach nie tylko dla inżynierii tkankowej - 3D tomografia FIB-SEM nanowłókien

Nanowłókna formowane metodą elektroprzędzenia posiadają wysoką porowatość oraz duży stosunek powierzchni do masy, w związku z czym wykorzystywane są w procesie filtracji oraz w inżynierii tkankowej jako rusztowania do hodowli komórkowych. Do wizualizacji i zrozumienia procesu integracji komórek z podłożem wykorzystuje się tomografię 3D, łączącą skaningową mikroskopię elektronową z działem jonowym (FIB-SEM), nazywaną także 'slice and view'. Wysoka rozdzielczość otrzymanych obrazów pozwala na analizę między innymi filopodii, czyli wypustek błony cytoplazmatycznej tworzącej się podczas migracji komórek, o wielkościach poniżej 1 µm. Natomiast 3D tomografia w warunkach kriogenicznych pozwala na zaobserwowanie zwilżania indywidulanych nanowłókien i ich siatek, co może zostać wykorzystane przy zastosowaniu nanowłókien w procesie filtracji lub tworzeniu powierzchni hydrofobowych. W czasie prezentacji wyjaśniona zostanie tomografia FIB-SEM dla nanowłókien polimerowych i pokazane będą możliwości tej metody w analizie 3D otrzymanych obrazów.

2016-10-27 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr inż. Oliwia Kalwasińska

Otrzymywanie i badanie właściwości szkieł z układu Na2O-Al2O3-P2O5 pod kątem zastosowań w inżynierii tkankowej

Przedstawione zostaną wyniki badań szkieł fosforanowych typu 45Na2O-xAl2O3-(55-x)P2O5 (NAP), x=(3; 5; 7; 10) o różnej zawartości Al2O3 pod kątem zastosowań w inżynierii tkankowej.. Szkła NAP wg wiedzy autora pracy nie były do tej pory badane jako materiały do zastosowań w medycynie. Badania obejmowały pomiary gęstości przygotowanych szkieł, wykonanie analizy termicznej DSC, przeprowadzenie badań biodegradacji w roztworze soli fizjologicznej PBS (ang. phosphate-buffered saline), a także pomiary zmian pH roztworu. Wykonano również badania biozgodności szkieł z użyciem komórek osteblastopodobnych MG-63 i badania bioaktywności szkieł w roztworze SBF (ang. simulated body fluid).

2016-10-20 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr inż. Beata Niemczyk

Nanokompozytowe materiały dla potrzeb medycyny regeneracyjnej

Celem pracy było wytworzenie warstw ceramiczno-węglowych na powierzchni stali chirurgicznej. Powierzchnie stali modyfikowano wykorzystując: nanohydroksyapatyt (nHAp), nano-SiO2 i nanorurki węglowe (CNT). Wykorzystano metodę elektroforetycznego osadzania powłok, uzyskując warstwy hybrydowe: nHAp, nSiO2, nHAp/CNT, nSiO2/CNT, CNT/nSiO2. W celu zbadania bioaktywności naniesionych powłok, próbki poddano inkubacji w sztucznym osoczu (SBF). Powłoki analizowano metodami elektronowej mikroskopii skaningowej SEM, analizy rentgenowskiej EDS, spektroskopii Ramana. Wykazano, że stal pokryta warstwą nHAp/CNT to materiał o wysokiej bioaktywności, przydatny do zastosowań w zakresie funkcjonalizacji implantów kostnych. Natomiast na warstwach wykonanych z nSiO2/CNT nie obserwowano tendencji do nukleacji apatytu po inkubacji w SBF.