Strona Pracowni w budowie

Seminaria Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2016-12-01 10:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Dr inż. Urszulę Stachewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza

Obrazowanie nanowłókien w trzech wymiarach nie tylko dla inżynierii tkankowej - 3D tomografia FIB-SEM nanowłókien

Nanowłókna formowane metodą elektroprzędzenia posiadają wysoką porowatość oraz duży stosunek powierzchni do masy, w związku z czym wykorzystywane są w procesie filtracji oraz w inżynierii tkankowej jako rusztowania do hodowli komórkowych. Do wizualizacji i zrozumienia procesu integracji komórek z podłożem wykorzystuje się tomografię 3D, łączącą skaningową mikroskopię elektronową z działem jonowym (FIB-SEM), nazywaną także 'slice and view'. Wysoka rozdzielczość otrzymanych obrazów pozwala na analizę między innymi filopodii, czyli wypustek błony cytoplazmatycznej tworzącej się podczas migracji komórek, o wielkościach poniżej 1 µm. Natomiast 3D tomografia w warunkach kriogenicznych pozwala na zaobserwowanie zwilżania indywidulanych nanowłókien i ich siatek, co może zostać wykorzystane przy zastosowaniu nanowłókien w procesie filtracji lub tworzeniu powierzchni hydrofobowych. W czasie prezentacji wyjaśniona zostanie tomografia FIB-SEM dla nanowłókien polimerowych i pokazane będą możliwości tej metody w analizie 3D otrzymanych obrazów.

2016-10-27 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr inż. Oliwia Kalwasińska

Otrzymywanie i badanie właściwości szkieł z układu Na2O-Al2O3-P2O5 pod kątem zastosowań w inżynierii tkankowej

Przedstawione zostaną wyniki badań szkieł fosforanowych typu 45Na2O-xAl2O3-(55-x)P2O5 (NAP), x=(3; 5; 7; 10) o różnej zawartości Al2O3 pod kątem zastosowań w inżynierii tkankowej.. Szkła NAP wg wiedzy autora pracy nie były do tej pory badane jako materiały do zastosowań w medycynie. Badania obejmowały pomiary gęstości przygotowanych szkieł, wykonanie analizy termicznej DSC, przeprowadzenie badań biodegradacji w roztworze soli fizjologicznej PBS (ang. phosphate-buffered saline), a także pomiary zmian pH roztworu. Wykonano również badania biozgodności szkieł z użyciem komórek osteblastopodobnych MG-63 i badania bioaktywności szkieł w roztworze SBF (ang. simulated body fluid).

2016-10-20 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr inż. Beata Niemczyk

Nanokompozytowe materiały dla potrzeb medycyny regeneracyjnej

Celem pracy było wytworzenie warstw ceramiczno-węglowych na powierzchni stali chirurgicznej. Powierzchnie stali modyfikowano wykorzystując: nanohydroksyapatyt (nHAp), nano-SiO2 i nanorurki węglowe (CNT). Wykorzystano metodę elektroforetycznego osadzania powłok, uzyskując warstwy hybrydowe: nHAp, nSiO2, nHAp/CNT, nSiO2/CNT, CNT/nSiO2. W celu zbadania bioaktywności naniesionych powłok, próbki poddano inkubacji w sztucznym osoczu (SBF). Powłoki analizowano metodami elektronowej mikroskopii skaningowej SEM, analizy rentgenowskiej EDS, spektroskopii Ramana. Wykazano, że stal pokryta warstwą nHAp/CNT to materiał o wysokiej bioaktywności, przydatny do zastosowań w zakresie funkcjonalizacji implantów kostnych. Natomiast na warstwach wykonanych z nSiO2/CNT nie obserwowano tendencji do nukleacji apatytu po inkubacji w SBF.