Seminaria Metod Komputerowych

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2016-12-15 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr. inż. Dmytro Lumelskyj
ZMK

Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształcenia

2016-11-17 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Magdalena Szmajduch
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu przetwarzania i transmisji danych w rozproszonych środowiskach dużej skali

Problem harmonogramowania zadań rozproszonych środowiskach obliczeniowych pozostaje wyzwaniem dla naukowców i inżynierów, pomimo wielu wysiłków, projektów i znaczących wyników uzyskanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Opracowanie modelu i jego skuteczna implementacja we współczesnych środowiskach obliczeniowych dużej skali – takich jak gridy i chmury obliczeniowe - jest warunkiem efektywnego zarządzania takimi systemami, polegającego na zapewnieniu optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Obecnie, harmonogramowanie zadań obliczeniowych to proces bardzo złożony, który musi uwzględniać wiele dodatkowych, istotnych zagadnień związanych z przetwarzaniem i dostępnością danych, czy bezpieczeństwem. Problem transmisji i przetwarzania danych odgrywa istotną rolę w całym procesie harmonogramowania i wymaga zastosowania nowatorskich rozwiązań w celu osiągnięcia wysokiej efektywności działania całego systemu.

Głównym tematem wystąpienia jest prezentacja nowego modelu harmonogramowania złożonych zadań z uwzględnieniem zagadnień związanych z przetwarzaniem i transmisją danych w rozproszonych systemach obliczeniowych dużej skali. Przedstawione zostaną wstępne koncepcje i wyniki analizy teoretycznej i empirycznej efektywności modelu w generowaniu optymalnych harmonogramów w dynamicznych środowiskach gridu i chmury obliczeniowej z uwzględnieniem transmisji i alokacji danych pobieranych z rozproszonych źródeł zewnętrznych. Przedstawione wyniki są podstawą opracowywanej pracy doktorskiej.

2016-11-17 12:45, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Daniel Grzonka
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

Inteligentne systemy monitoringu rozproszonych środowisk dużej skali w ujęciu wieloagentowym

Monitoring złożonych systemów obliczeniowych, zwłaszcza w kontekście problemów harmonogramowania skomplikowanych zadań numerycznych, jest niezbędnym elementem każdego rozproszonego systemu - pozwala na odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zagadnienie monitorowania działania systemów rozproszonych, pomimo wielu istniejących narzędzi, pozostaje otwarte, zwłaszcza w kontekście specyfikacji indywidualnych wymagań użytkowników, co jest podstawą tzw. personalizacji kryteriów optymalizacji działania tych systemów. Odpowiednim narzędziem wspomagania skomplikowanych procesów decyzyjnych w powyższych zagadnieniach są inteligentne systemy wieloagentowe (MAS).

Głównym tematem wystąpienia jest prezentacja nowych modeli systemów monitorujących rozproszone środowiska dużej skali. Koncepcje te w dużej mierze bazują na inteligentnych rozwiązaniach agentowych. Przedstawione zostaną autorskie modele mające na celu wspomaganie procesu generowania harmonogramów, realizację wybranych aspektów bezpieczeństwa czy personalizacji oferowanych usług i zapewnienia ich jakości (QoS). W ramach prezentacji zostaną również przedstawione dotychczas uzyskane wyniki numeryczne potwierdzające skuteczność proponowanych rozwiązań, które będą zawarte w przygotowywanej rozprawie doktorskiej.

2016-11-03 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Paweł Jarzębski
Zakład Metod Komputerowych

Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów Skończonych

2016-06-28 10:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr Krzysztof Wawrzyk

Makroskopowy model procesu spiekania i jego implementacja numeryczna

2016-06-21 14:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Paweł Jarzębski

Zastosowania uzupełnienia Schura wyznaczanego za pomocą wielowątkowej częściowej faktoryzacji

2016-04-21 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Tomasz Zawistowski
Centrum Badań Kosmicznych PAN

Symulacja dynamicznych zjawisk termo-sprężystych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajności

2016-04-07 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Oskar Wyszyński
Uniwersytet Jagielloński

Ewolucyjny algorytm rekonstruowania trajektorii cząstek elementarnych

Zaprezentowany zostanie probabilistyczny algorytm rozpoznawania wzorców, łączący dwa konkurujące ze sobą modele: (i) model dyskryminatywny szumu tła oraz (ii) model generatywny trajektorii. Rywalizujące modele wraz z kombinatoryczną asocjacją danych, wykazują dobrą zdolność separacji sygnału od szumu. Ponadto, w celu optymalizacji parametrów modeli, użyto ewolucyjnej strategii adaptacji macierzy kowariancji (ang. Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy; CMA-ES). Dzięki zastosowaniu stochastycznej oraz nie opierającej się na rachunku różniczkowym metody CMA-ES, wzrasta ilość potencjalnych zastosowań poprzez uproszczoną implementację algorytmu. Przedstawione zostaną wyniki działania algorytmu w celu śledzenia trajektorii cząstek elementarnych przemierzających zespół detektorów.