Seminaria Technologii Inteligentnych

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2017-04-21 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Janusz Będkowski, dr inż.

Obliczenia równoległe w robotyce mobilnej

Obliczenia równoległe znajdują coraz szersze zastosowanie w robotyce mobilnej. Mając na uwadze fakt, że minęła już dekada odkąd technologia CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) jest dostępna na rynku, obserwuje się znaczny rozwój algorytmów wykorzystujących masowe obliczenia równoległe do przetwarzania danych lidarowych oraz video. Wyniki tych prac znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach jak geodezja, robotyka mobilna czy też szeroko rozumiana informatyka. W ramach referatu przedstawione zostaną postępy autorskich prac nad opracowaniem bezzałogowych systemów mapowania 3D. Omówiona zostanie autorska biblioteka programowa do tworzenia HD maps (High Definition maps) oraz lokalizacji pojazdu w tej mapie. Przedstawiony zostanie nowy czujnik RGBD oraz rozwiązanie problemu złożoności obliczeniowej przetwarzania danych z zastosowaniem obliczeń równoległych. Przedstawione zostaną wyniki prac nad modułem lokalizacji samochodu autonomicznego.

2017-04-11 10:20, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, dr hab. inż Łukasz Jankowski, prof IPPT PAN, dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

1st joint seminar on non-linear and adaptive dynamical systems

2016-12-16 11:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr Kamil Chrząszcz
Centrale Supélec - Institut supérieur de mécanique de Paris

Propagacja fal w materiałach granulowanych: od skali mikroskopowej do skali makroskopowej

Przedstawione zostaną badania dotyczące propagacji fal w suchych oraz mokrych materiałach granulowanych, mające na celu korelację zjawisk w skali mikroskopowej (dynamika kontaktu) do cech w skali makroskopowej (dyssypacja, prędkość fali). Badany system składa się z jedno-wymiarowego łańcucha sfer będącego analogiem jedno-wymiarowych ścieżek w rzeczywistych materiałach granulowanych, gdzie ziarna są najbardziej skompresowane. W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną wyniki badań eksperymentalnych dotyczące propagacji fal poprzez suchy jednowymiarowy łańcuch makroskopowych sfer, gdzie dynamika kontaktu jest modelowana za pomocą potencjału Hertza. W tym przypadku interakcja sfer z podłożem, wywołuje pasmo wzbronione ("band gap") dla niskich, wibracyjnych częstotliwości. Zostanie pokazane, że obecność małej ilości lepkiego płynu pomiędzy każdą cząstką prowokuje interakcje sprężysto-hydrodynamiczne (EHD) między sferami. Ta interakcja wpływa na dyssypację oraz prędkość fal w sposób nietrywialny. Zarówno dyssypacja, jak i prędkość fal zależy od Modułu Younga sfer, od lepkości płynu oraz od częstotliwości emitowanego sygnału. Na koniec zostanie zademonstrowane, że rezultaty dotyczące jedno-wymiarowego systemu mogą opisać propagację fal ultradźwiękowych w rzeczywistych suchych oraz mokrych materiałach granulowanych. W tym przypadku, eksperymentalnie system składa się z milimetrowych sfer. W konfiguracji "suchej" wyniki są zgodne z modelem efektywnym ("effective medium theory" - EMT), gdzie sfery oddziałują poprzez potencjał Hertza-Mindlina, zaś w "mokrej" konfiguracji model EMT połączony z mechanizmem EHD dość trafnie odtwarza wstępne obserwacje.Archiwum