Seminaria Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-11-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Tomasz Maciążek, dr
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

How does the topology of configuration spaces lead to different kinds of quantum statistics?

One of the important discoveries in physics in the last fifty years is that if quantum particles are constrained to move in two rather than three dimensions they can in principle exhibit new forms of quantum statistics called anyons. Although anyons were initially only a theoretical concept, they quickly proved to be useful in explaining Fractional Quantum Hall Effect and more recently in quantum computing. In my talk I explain the main concepts that allow one to study quantum statistics through the topology of the space where the particles are constrained to move in. The objects that are studied are the configuration spaces of indistinguishable particles. I will also present some of our recent results concerning quantum statistics in the case when the particles are constrained to move on a graph. Interestingly, particles can exhibit even more exotic forms of quantum statistics than anyons depending on the topology of the graph.
2018-10-19 11:00, Sala: 228, piętro II
Oleksii Kostenko, PhD
Junior Research Fellow at the B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine

Mathematical Modelling of Diffraction and Scattering Problems in Continuous Media

Mathematical models of the plane monochromatic electromagnetic wave diffraction on the infinite ideally thin impedance pre-fractal bounded or periodic lattices with usage of hypersingular integral equations will be discussed. Obtained models are based on the system of Maxwell equations, Shchyukin-Leontovich boundary condition and additional conditions. They are universal in the sense that they allow to simulate the diffraction on the lattices of different forms and impedances. The scattering and diffraction coefficients, the radiation patterns and the density flux of field energy can be obtained also numerically.
2018-07-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Ryszard Pęcherski1, dr Ryszard Wojnar1, prof. Jerzy Kijowski2, prof. Janusz Badur3
1IPPT PAN, 2CFT PAN (Warszawa), 3IMP PAN (Gdańsk)

W setną rocznicę twierdzenia Noether

  • Ryszard Pęcherski, Wprowadzenie i nota biograficzna o Amalie Emmy Noether
  • Ryszard Wojnar, Twierdzenie Noether, symetrie i zasady zachowania
  • Jerzy Kijowski, Twierdzenia Noether, twierdzenie Belinfante-Rosenfelda, oraz liczne, narosłe wokół nich nieporozumienia
  • Janusz Badur, Symetrie Cosseratów jako prekursor twierdzeń Noether
2018-05-25 11:00, Sala: 228, piętro II
Vladimir A. Kolupaev, Prof. Dr.
Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability (LBF), Darmstadt, Germany

Failure of Hard Foams under Multiaxial Loading

Hard foams are often used in aircraft and submarine structures as construction parts. For identification of the material properties of the hard foams a number of experimental results is necessary. The design of these parts is based on the strength values gained primarily from tests on specimens under tension, compression, torsion, and superimposed tension-torsion and compression-torsion loading. The optimal form of the test specimens for these and further multiaxial loading are discussed.

The available information on the material behavior should be generalized to arbitrary stress states. This is typically done in the strength criteria. The equivalent stress concept is the most established engineering method of the material modeling. The basic idea of the method is the assumption of equivalence of different stress states.

The Burzyński-Yagn strength criterion can be applied for hard foams. Certain inconsequences of the criterion are discussed and eliminated. This criterion can be easily generalized for real material behavior. The parameters of the generalized criterion have a geometric meaning.

The Poisson's ratio can be computed at tension and compression and utilized for the strength criteria. The geometrical meaning of the Poisson's ratio is introduced. The application of the restrictions on the Poisson's ratio is helpful in fitting procedure.

2018-05-11 11:00, Sala: 228, piętro II
mgr inż. Leszek Frąś
Pracownia Fizyki Polimerów ZTOCiN IPPT PAN

Określenie dynamicznych właściwości materiałów magnetoreologicznych: badania doświadczalne i opis konstytutywny lepkoplastycznej deformacji

Praca dotyczy badań doświadczalnych dynamicznych właściwości materiałów magneto - reologicznych w polu magnetycznym o różnych zadanych wartościach natężenia. Wyniki badań stanowią podstawę do opracowania opisu konstytutywnego w ramach modelu lepkoplastyczności Perzyny. Omówiono główną ideę samodzielnie zaprojektowanego i zbudowanego stanowiska badawczego z układem prętów Hopkinsona i cewką elektromegnetyczną oraz specjalnie przygotowanymi uchwytami na pojemniki z materiałem magnetoreologicznym. Badaniom dynamicznym towarzyszą badania quasi-statyczne z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej INSTRON wyposażonej w podobną cewkę elektromagnetyczną i uchwyty na pojemniki z cieczą magnetoreologiczną. Badania przeprowadzono dla czterech wartości natężenia.

Po omówieniu aktualnego stanu badań, zaproponowano własną koncepcję mechanizmów odpowiedzialnych za niesprężystą deformację materiału magnetoreologicznego w zadanym polu magnetycznym. Badania teoretyczne poparto obserwacjami mikroskopowymi deformacji cienkiej warstwy materiału magnetoreologicznego na specjalnie skonstruowanym do tego celu przyrządzie. Model mikromechaniczny stanowi podstawę do sformułowania makroskopowego opisu konstytutywnego w ramach teorii lepkoplastyczności Perzyny.

2018-04-20 11:00, Sala: 228, piętro II
prof. dr hab. Leszek Jarecki, dr hab. inż. Beata Misztal-Faraj

Modelowanie nieliniowej orientacji molekularnej polimerów poddanych wysokim naprężeniom

Sformułowano nieliniową teorię orientacji molekularnej polimerów amorficznych o giętkich cząsteczkach łańcuchowych kształtującej się pod wysokimi naprężeniami. Model uwzględnia ograniczenie wynikające z pełnego wyprostowania cząsteczek o skończonej długości z zastosowaniem statystyki konfiguracyjnej Langevina. Wyprowadzono wyrażenia w zamkniętej formie analitycznej opisujące nieliniową zależność czynnika orientacji molekularnej od jednoosiowego naprężenia rozciągającego w pełnym zakresie naprężenia, od izotropowej orientacji w stanie nienaprężonym do idealnej orientacji wyprostowanych cząsteczek w granicy nieskończonego naprężenia rozciągającego. Przeprowadzono walidację uzyskanych wyrażeń analitycznych metodą numeryczną. Wskazano zakresy stosowalności wyprowadzonych zależności w modelowaniu procesów formowania polimerów.
2018-03-23 11:00, Sala: 228, piętro II
dr hab. inż. Piotr Kiełczyński

ROZCHODZENIE SIĘ FAL LOVE’A W FALOWODACH SPRĘŻYSTYCH OBCIĄŻONYCH NA POWIERZCHNI CIECZĄ LEPKOSPRĘŻYSTĄ

Przedstawiony zostanie model matematyczny opisujący rozchodzenie się fal Love’a w warstwowych falowodach sprężystych, których powierzchnia obciążona jest cieczą lepkosprężystą. Rozpatrzone będą następujące modele reologiczne cieczy: Kelvina-Voigta, Maxwella oraz Newtona. Otrzymane zespolone równanie dyspersyjne rozwiązane zostało numerycznie (pakiet Scilab). Otrzymano krzywe dyspersji prędkości fazowej oraz tłumienia fali Love’a.


Archiwum