Instytut przywiązuje dużą wagę do różnych form współpracy z przemysłem. W rezultacie badań naukowych w Instytucie opracowano szeroki wachlarz nowoczesnych technologii, znaczną ilość oryginalnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych - tak inżynierskich jak i medycznych oraz pewną liczbę nowatorskich programów komputerowych. Wśród swych partnerów przemysłowych możemy wymienić wiele polskich i zagranicznych firm o światowej renomie, np.:  Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Snecma Moteurs,  Usinor Sollac-Florange. Ferroperm, United States Steel Corporation, Pratt&Whitney Canada, PKN Orlen S.A., WSK "PZL Świdnik" S.A., Echo-Son S.A., Sonomed sp. z o.o., WSK "PZL Rzeszów" S.A., General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., KGHM Ecoren S.A., EADS, FIAT S.p.A., TRW Engine Components (Langfang) Co., Ford (Niemcy)  i inne. Przejawem współpracy z europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi jest realizacja wielu projektów badawczych w ramach programów UE. Jednym z wiodących projektów 6PR była sieć Doskonałości: Nowoczesne Materiały Wieloskładnikowe o Podwyższonej Trwałości i Niezawodności (KMM-NoE), koordynowana przez IPPT PAN. Jej kontynuacją jest Europejski Instytut Wirtualny KMM-VIN AISBL, będący przykładem międzynarodowego oddziaływania IPPT PAN.


Współpraca z przemysłem - przykłady i oferta

WSPÓŁPRACA IPPT PAN Z PRZEMYSŁEM
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN prowadzi prace badawcze w szeregu dziedzinach mających bezpośredni związek z potrzebami gospodarki, w szczególności:

 • eksperymentalna mechanika materiałów i konstrukcji,
 • metody komputerowe w mechanice,
 • akustoelektronika oraz zastosowania ultradźwięków w medycynie.
 • fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych,
 • fizyka plazmy,
 • mechanika płynów,
 • oddziaływanie promienia laserowego z powierzchnią metalu,
 • nanofotonika,
 • inżynieria materiałowa

Oprócz prac badawczych o charakterze poznawczym, IPPT PAN wykonuje także badania o charakterze aplikacyjnym, mające konkretne zastosowania w różnych sektorach gospodarki, w szczególności:

 1. MEDYCYNA

  Przykłady projektów:

  • Wdrożenie przetwarzania cyfrowego i nowych algorytmów diagnostycznych w przezczaszkowym badaniu dopplerowskim; Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki,
  • Zastosowanie elektroprzędzonych nanowłókien jako opatrunków aktywnych w zapobieganiu pourazowym zmianom w tkance mózgowej; Kierownik Projektu: prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  • Ultrasonograficzne obrazowanie tłumienia-nowe narzędzie diagnostyki sonograficznej; Kierownik Projektu: Jerzy Litniewski,
  • Optymalizacja warunków nagrzewania tkanek za pomocą zogniskowanych impulsowych fal ultradźwiękowych; Kierownik Projektu: dr hab. inż. Tamara Kujawska,
  • Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości; Kierownik Projektu: mgr inż. Hanna Piotrkowska,
  • Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej protezy serca; Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki,
  • Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod optoelektronicznych; Kierownik Projektu: prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  • Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa - nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka, Narodowa Strategia Spójności, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Jedyny wykonawca prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

  Oferta:

  • metody i technologie ultrasonograficzne dla potrzeb medycyny
  • nowoczesne technologie wytwarzania nanowłókien dla potrzeb medycyny
  • identyfikacja skażeń biologicznych
  • metody i technologie diagnostyki opartej na badaniu dopplerowskim
 2. TRANSPORT

  Przykłady projektów:

  • Ograniczanie falistego zużycia szyn układu pojazd-tor w łukach z uwzględnieniem dynamiki kontaktu koło/szyna; Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Roman Bogacz,
  • Dynamika układu pojazd-droga (pojazd szynowy -tor, samolot -nawierzchnia płytowa)z uwzględnieniem naprężeń własnych w kołach kolejowych, szynach i płytach; Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Roman Bogacz,
  • Systemy projektowania i wytwarzania elementów motoryzacyjnych w oparciu o lekkie stopy aluminium’ projekt finansowany przez Komisję Europejską; Uczestnik konsorcjum prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski
  • Bezzałogowy pojazd do wykonywania zadań specjalnych w strefach zagrożenia: Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Adam Borkowski
  • Aktywne sterowanie za pomocą sprzęgieł magneto-reologicznych elektromechanicznych: Kierownik Projektu:
  • Dynamiczne oddziaływania pojazdów szynowych na otoczenie; Kierownik Projektu: dr inż. Robert Konowrocki
  • Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu projektowania i technologii wytwarzania instalacji rurowych turbinowych silników lotniczych; Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski
  • Mikro i nanokrystaliczne tworzywa gradientowe w zastosowaniach transportowych, Projekt finansowany przez Komisję Europejską, Uczestnik konsorcjum :: dr hab. inż. Michał Basista,
  • Nowoczesne Technologie Materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, Narodowa Strategia Spójności, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Uczestnik konsorcjum prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego, Narodowa Strategia Spójności, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Koordynator dr hab. inż. Michał Basista

  Oferta:

 3. ELEKTROTECHNIKA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Przykłady projektów:

  • Opracowanie podstaw metody ilościowej oceny stopnia zniszczenia zmęczeniowego materiałów dla energetyki z zastosowaniem metody prądów wirowych; Kierownik Projektu: dr inż. Dominik Kukla
  • Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych”, Kierownik Projektu: dr hab. inż. Janusz Rzędziński
  • Inteligentne technologie dla bezpiecznego transportu; Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  • Zaawansowane ekonomiczne systemy bezpieczeństwa przeznaczone do infrastruktury drogowej; Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  • Zintegrowane projektowanie elektrowni wiatrowych; Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  • Nowoczesne, zawierające grafen kompozyty na bazie miedzi i srebra przeznaczone dla przemysłu energetycznego i elektronicznego; Kierownik Projektu: dr hab. Katarzyna Pietrzak (w przygotowaniu)
  • Opracowanie koncepcji młyna wysoko-efektywnego (WE) wraz z określeniem możliwości jego zastosowania w KGHM Polska Miedź S.A.” Kierownik Projektu: Tomasz Szolc (w przygotowaniu)

  Oferta:

 4. BUDOWNICTWO

  Przykłady projektów:

  • Betony na cementach z popiołem lotnym z kotłów fluidalnych; Kierownik Projektu: dr hab. inż. Andrzej Brandt
  • Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego, Narodowa Strategia Spójności, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Uczestnik konsorcjum dr hab. inż. Michał A. Glinicki
  • Ochrona budynków metodą adaptacyjnego tłumienia drgań wywołanych pojazdami szynowymi z wykorzystaniem materiałów inteligentnych; Kierownik Projektu: dr inż. Bartłomiej Dyniewicz

  Oferta:

 5. INNE

  Przykłady projektów:

  • Foresight Technologiczny Przemysłu 2030, Uczestnik konsorcjum dr Jacek Kuciński
  • Foresight „Kadr Nowoczesnej Gospodarki”, Koordynator: dr Jacek Kuciński, Kierownik Projektu prof. W. Nowacki
  • Narodowy Program Foresight „POLSKA 2020”, Koordynator dr Jacek Kuciński, Kierownik Projektu prof. W. Nowacki
  • Foresight "Scenariusze Rozwoju Technologii Nowoczesnych Materiałów Metalicznych, Ceramicznych i Kompozytowych" FOREMAT, Koordynator prof. dr hab. W. Łojkowski, dr J. Kuciński, Kierownik Projektu prof. W. Nowacki

  Oferta:

  • Opracowywanie analiz i studiów z zakresu nowoczesnych technologii

Osoba kontaktowa w zakresie współpracy IPPT PAN z przemysłem:
Dr Jacek Kuciński, Kierownik Centrum Komercjalizacji Wyników Prac Badawczych i Transferu Technologii
Tel.: 502-572-901, Mail: Jacek.kucinski@ippt.pan.pl