List of projects proposed for PhD students


# Subject Supervisor
1 Semi-active optimal vibration control of structures under moving loads Prof. Bajer Czesław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 435, phone 265
cbajer
2 Procedura typu Chapmana-Enskoga w spektralnej hydrodynamice radiacyjnej Assoc. Prof. Banach Zbigniew, Ph.D., Dr. Habil.
room 115, phone 175
zbanach
3 Dziewięcio-momentowa hydrodynamika radiacyjna dla przepływu o symetrii radialnej wynikająca z zasady maksimum entropii Assoc. Prof. Banach Zbigniew, Ph.D., Dr. Habil.
room 115, phone 175
zbanach
4 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach Prof. Dłużewski Paweł, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 424, phone 184
pdluzew
5 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów Prof. Dłużewski Paweł, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 424, phone 184
pdluzew
6 Microhydrodynamics of soft matter Prof. Ekiel-Jeżewska Maria, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
7 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials Prof. Glinicki Michał A., Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 330, phone 239
mglinic
8 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową Assoc. Prof. Kaźmierczak Bogdan, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
9 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis Assoc. Prof. Kaźmierczak Bogdan, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
10 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek Assoc. Prof. Kaźmierczak Bogdan, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
11 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem Assoc. Prof. Kiełczyński Piotr, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
12 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych Assoc. Prof. Kiełczyński Piotr, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
13 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych Kowalczyk-Gajewska Katarzyna, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 141, phone 435
kkowalcz
14 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia Assoc. Prof. Kucharski Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 229/232/235/-21, phone 141/464/465/466
skuchar
15 Termiczne efekty indukowane w tkankach ogniskowanymi falami ultradźwiękowymi w kontekście leczenia nowotworów Assoc. Prof. Kujawska Tamara, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 519, phone 178
tkujaw
16 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów Larecki Wiesław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
17 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym Larecki Wiesław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
18 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 Prof. Lipniacki Tomasz, Ph.D., Dr. Habil.
room 325, phone 409
tlipnia
19 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej Prof. Litniewski Jerzy, Ph.D., Dr. Habil.
room 511, phone 238
jlitn
20 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do oceny głębokości penetracji nowotworowych zmian skórnych i ograniczenia ilości biopsji Prof. Litniewski Jerzy, Ph.D., Dr. Habil.
room 511, phone 238
jlitn
21 Investigation of room eigenmodes localization and its influence on characteristics of sound decay in acoustically coupled spaces Assoc. Prof. Meissner Mirosław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 124, phone 317
mmeissn
22 A computer model of enclosed space with a finite impedance at a boundary Assoc. Prof. Meissner Mirosław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 124, phone 317
mmeissn
23 Examination of non-exponential sound decay in hall buildings having a structure of the system of coupled rooms Assoc. Prof. Meissner Mirosław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 124, phone 317
mmeissn
24 Light interactions with nano-meta-materials Prof. Nasalski Wojciech, Ph.D., Dr. Habil.
room 337, phone 189
wnasal
25 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych Nowak Zdzisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 238, phone 454
znowak
26 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia Nowak Zdzisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 238, phone 454
znowak
27 Różnicowe - ultradźwiękowe obrazowanie nieliniowych parametrów tkanki Prof. Nowicki Andrzej, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 510, phone 315
anowicki
28 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia Prof. Pęcherski Ryszard, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 234, phone 210
rpecher
29 Analiza doświadczalna ewolucji martenzytu oraz efektów sprzężeń termodynamicznych podczas odkształcania stopu z pamięcią kształtu Assoc. Prof. Pieczyska Elżbieta, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
30 Analiza doświadczalna efektów sprzężeń termodynamicznych, ewolucji struktury i parametrów pamięci kształtu podczas odkształcania poliuretanu z pamięcią kształtu Assoc. Prof. Pieczyska Elżbieta, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
31 Analiza termomechanicznych właściwości GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach Assoc. Prof. Pieczyska Elżbieta, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
32 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki Postek Eligiusz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 412, phone 131
epostek
33 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych Assoc. Prof. Rojek Jerzy, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek
34 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania Assoc. Prof. Rojek Jerzy, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek
35 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro Prof. Sajkiewicz Paweł, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 334, phone 171
psajk
36 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. Prof. Sajkiewicz Paweł, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 334, phone 171
psajk
37 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego Prof. Sajkiewicz Paweł, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 334, phone 171
psajk
38 Modelling of evolution of martensitic microstructures in shape memory alloys Prof. Stupkiewicz Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
39 Multiscale modelling of contact interactions Prof. Stupkiewicz Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
40 Analiza dynamiczna i sterowanie precyzyjnych napędów elektromechanicznych Assoc. Prof. Szolc Tomasz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 436, phone 319
tszolc
41 Przetwarzanie fal skalarnych. Modelowanie numeryczne zjawisk i urządzeń (przyrządów) stosowanych w technologiach ultrasonograficznych Assoc. Prof. Wójcik Janusz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 512, phone 253
jwojcik
42 Fale akustyczne w dźwiękochłonnych ośrodkach porowatych Zieliński Tomasz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 443, phone 241
tzielins