List of projects proposed for PhD students


# Subject Supervisor
1 Semi-active optimal vibration control of structures under moving loads Prof. Czesław Bajer, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 435, phone 265
cbajer
2 Procedura typu Chapmana-Enskoga w spektralnej hydrodynamice radiacyjnej Zbigniew Banach, Ph.D., Dr. Habil.
room 115, phone 175
zbanach
3 Dziewięcio-momentowa hydrodynamika radiacyjna dla przepływu o symetrii radialnej wynikająca z zasady maksimum entropii Zbigniew Banach, Ph.D., Dr. Habil.
room 115, phone 175
zbanach
4 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach Prof. Paweł Dłużewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 424, phone 184
pdluzew
5 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów Prof. Paweł Dłużewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 424, phone 184
pdluzew
6 Optymalizacja struktur mechanicznych metamateriałów z wykorzystaniem inteligentnych metod losowych Bartłomiej Dyniewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 435, phone 265
bdynie
7 Adaptacja siatki elementów skończonych w symulacjach szybkozmiennych procesów dynamicznych Bartłomiej Dyniewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 435, phone 265
bdynie
8 Microhydrodynamics of soft matter Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
9 Absorpcja i rozproszenie fali ultradźwiękowej w funkcji mikrostruktury tkanek miękkich i materiałów tkanko-podobnych. Barbara Gambin, Ph.D., Dr. Habil.
room 222, phone 251
bgambin
10 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials Prof. Michał A. Glinicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 330, phone 239
mglinic
11 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego Jacek Hoffman, Ph.D., Dr. Habil.
room 030/034, phone 236/235
jhoffman
12 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
13 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
14 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
15 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem Piotr Kiełczyński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
16 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych Piotr Kiełczyński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
17 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 141, phone 435
kkowalcz
18 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia Stanisław Kucharski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 229/232/235/-21, phone 141/464/465/466
skuchar
19 Termiczne efekty indukowane w tkankach ogniskowanymi falami ultradźwiękowymi w kontekście leczenia nowotworów Tamara Kujawska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 519, phone 178
tkujaw
20 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów Wiesław Larecki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
21 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym Wiesław Larecki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
22 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 Prof. Tomasz Lipniacki, Ph.D., Dr. Habil.
room 325, phone 409
tlipnia
23 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do klasyfikacji zmian nowotworowych piersi Prof. Jerzy Litniewski, Ph.D., Dr. Habil.
room 511, phone 238
jlitn
24 Markery ultradźwiękowe do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej Prof. Jerzy Litniewski, Ph.D., Dr. Habil.
room 511, phone 238
jlitn
25 Investigation of room eigenmodes localization and its influence on characteristics of sound decay in acoustically coupled spaces Mirosław Meissner, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 124, phone 317
mmeissn
26 A computer model of enclosed space with a finite impedance at a boundary Mirosław Meissner, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 124, phone 317
mmeissn
27 Examination of non-exponential sound decay in hall buildings having a structure of the system of coupled rooms Mirosław Meissner, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 124, phone 317
mmeissn
28 Light interactions with nano-meta-materials Prof. Wojciech Nasalski, Ph.D., Dr. Habil.
room 337, phone 189
wnasal
29 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych Zdzisław Nowak, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 238, phone 454
znowak
30 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia Zdzisław Nowak, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 238, phone 454
znowak
31 Różnicowe - ultradźwiękowe obrazowanie nieliniowych parametrów tkanki Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 510, phone 315
anowicki
32 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia Prof. Ryszard Pęcherski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 209, phone 210
rpecher
33 Analiza doświadczalna ewolucji martenzytu oraz efektów sprzężeń termodynamicznych podczas odkształcania stopu z pamięcią kształtu Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
34 Analiza doświadczalna efektów sprzężeń termodynamicznych, ewolucji struktury i parametrów pamięci kształtu podczas odkształcania poliuretanu z pamięcią kształtu Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
35 Analiza termomechanicznych właściwości GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
36 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki Eligiusz Postek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 412, phone 131
epostek
37 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych Prof. Jerzy Rojek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek
38 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania Prof. Jerzy Rojek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek
39 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
40 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
41 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
42 Modelling of evolution of martensitic microstructures in shape memory alloys Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
43 Multiscale modelling of contact interactions Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
44 Analiza dynamiczna i sterowanie precyzyjnych napędów elektromechanicznych Tomasz Szolc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 436, phone 319
tszolc
45 3D/4D Ultrasonography Jurij Tasinkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 521, phone 285
yurijtas
46 Obrazowanie ultradźwiękowe 3D/4D Jurij Tasinkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 521, phone 285
yurijtas
47 Przetwarzanie fal skalarnych. Modelowanie numeryczne zjawisk i urządzeń (przyrządów) stosowanych w technologiach ultrasonograficznych Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 512, phone 253
jwojcik
48 Fale akustyczne w dźwiękochłonnych ośrodkach porowatych Tomasz Zieliński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 443, phone 241
tzielins

POWERED_BY_S