1925-1966prof. KRYSTYN BOCHENEK
KRYSTYN BOCHENEK

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1948), 1954- doktorat (PW), 1955- docent w PAN, 1963- profesor nadzwyczajny. W IPPT od 1954 do 1957- i od 1960 (w międzyczasie w WAT). Kierownik Pracowni Teorii Pola Elektromagnetycznego w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, a od 1964 p.o. Kierownika Zakładu Teorii Łączności. Wybitny specjalista w dziedzinie teorii i zastosowań fal EM (asymptotyczne własności, fale uderzeniowe, propagacja w ośrodkach zjonizowanych, promieniowanie, anteny, falowody, i linie transmisyjne). Wykładowca. Konstruktor maszyny analogowej ARAL, jednej z trzech pierwszych maszyn matematycznych w Polsce. Organizator konferencji z teorii fal EM.Od 1954 Sekretarz Polskiego Komitetu Narodowego URSI (Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych). Członek, założyciel i sekretarz generalny PTET i S (od roku 1961). Autor ponad 40 publikacji naukowych oraz monografii "Metody analiz pól elektromagnetycznych", promotor 10 doktoratów.

1925-1982prof. STEFAN CZARNECKI
STEFAN CZARNECKI

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1949). Od 1953 do 1962 w Zakładzie Analogii IPPT, którego został kierownikiem. Ponownie w IPPT od 1974- kierownik Zakładu Aeroakustyki, 1959- doktorat, 1965- habilitacja, 1972- profesor nadzwyczajny, 1980- profesor zwyczajny. Autor ponad 100 prac o tematyce związanej z zagadnieniami generacji dźwięków pochodzenia aerodynamicznego, zwalczaniem hałasów w pomieszczeniach przemysłowych, akustyka wnętrz, teoria ekranów akustycznych, identyfikacji źródeł dźwięku i dróg transmisji energii akustycznej. Organizator wielu międzynarodowych konferencji m.in. II Kongres FASE, Konferencji INTER-NOISE'79.

Wieloletni Sekretarz Naukowy Komitetu Akustyki PAN, współzałożyciel PTA. Założyciel i od 1966 redaktor naczelny Archiwum Akustyki (od 1974 Archives of Acoustics).

1925-2013prof. STANISŁAW KAJFASZ
STANISŁAW KAJFASZ

Absolwent dwóch Wydziałów: Budownictwa Lądowego (1947) i Budownictwa Wodnego (1948) AGH w Krakowie. 1956- doktorat (PW), 1967- profesor. W latach 1945-1948 - pracownik naukowy AGH, 1949-1953 - Instytutu Techniki Budowlanej, 1956-1958 - Zakładu Budownictwa PAN. W latach 1958-1992 - kierownik pracowni w Zakładzie Mechaniki Ośrodków Ciągłych w IPPT PAN, a od 1968 do 1992- z-ca Dyrektora ds. ogólnych IPPT. W latach 1992-1994 - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 2000-2002 - z-ca przew. Wydziału Nauk Technicznych PAN. Przewodniczący Rad Naukowych CEBET (1973-1994), przy Min. Budownictwa (1988-1991), przy Prezesie PKN (1989-1990), ITB (1991-1994). Członek Komitetu Inż. Lądowej i Wodnej PAN (od 1956), z-ca Przewodniczącego (1992-2002). Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (1984-1993). Autor 160 publikacji z dziedziny konstrukcji betonowych, zespolonych, wstępnie sprężonych. Członek władz organizacji międzynarodowych RILEM, FIP, ISO. Członek (Fellow) Institution of Civil Engineers (od 1994). Odznaczony medalem RILEM.

1925-1978prof. SYLWESTER KALISKI
SYLWESTER KALISKI

Absolwent Politechniki Gdańskiej 1951, od 1951 r. pracownik naukowy WAT, 1957- doktorat (WAT) i habilitacja (IPPT), 1958- profesor nadzwyczajny, 1967- profesor zwyczajny, 1962- członek PAN. Od 1954 r. pracownik IPPT, kierownik Pracowni Teorii Drgań Ośrodków Ciągłych w Zakładzie Badań Drgań (od 1959). Poseł na Sejm, a w latach 1975-78 Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Kierował pracą stworzonego przez siebie Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie (instytut nosi obecnie imię S. Kaliskiego). Wybitny specjalista w dziedzinie teorii pól sprzężonych, badań termojądrowych; twórca polskiej elektronofononiki. Jego badania naukowe przyczyniły się do rozwoju techniki obronnej oraz znalazły szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej. Pozostawił imponujący dorobek naukowy. Autor 550 prac naukowych oraz wielu wynalazków opatentowanych w kraju i za granicą. Doktor Honoris Causa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Uniwersytetu Sofijskiego. Laureat wielu nagród (m.in. M.T. Hubera).

1926-2000prof. JERZY RANACHOWSKI
JERZY RANACHOWSKI

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (1951), 1964- doktorat (PWr), 1968- habilitacja, 1977- profesor nadzwyczajny, 1987- profesor zwyczajny. Pracownik naukowy Instytutu Elektrotechniki 1951-1974. Od 1956 w IPPT PAN, od 1975 na pełnym etacie. Kierownik Zakładu Akustyki Fizycznej (1976-1977), zastępca dyrektora ds. naukowych (1977-1988), dyrektor Ośrodka Rozwoju Techniki IPPT PAN (1985-1991), dyrektor Centrum i następnie Ośrodka Akustoelektroniki (1991-1997). Przewodniczący Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych (od 1968), zastępca przewodniczącego Komitetu Akustyki PAN (od 1982), wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (od 1990). Specjalista w dziedzinach: inżynierii materiałowej tworzyw elektroizolacyjnych, akustyki oraz metod badania materiałów. Opracowywał technologie materiałów ceramicznych dla przemysłu elektrotechnicznego, rozwijał metody badań mikroskopowych, akustycznych i wytrzymałościowych, opracował unikalną aparaturę do badań materiałowych z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej oraz emisji akustycznej. Organizator wielu konferencji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym np. konferencji Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing. Autor 180 prac, 8 książek, 20 patentów, 300 ekspertyz, promotor 6 doktoratów.


Order by: Y-Y|Name