1945-2008prof. TADEUSZ POWAŁOWSKI
TADEUSZ POWAŁOWSKI

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1969), 1977- doktorat (IPPT-PAN), 1989- habilitacja (IPPT-PAN), 2001- tytuł naukowy profesora. Zatrudniony w Zakładzie Ultradźwięków IPPT-PAN: od 1969 do 1971 jako asystent; od 1997 do 1977 jako starszy asystent; od 1977 do 1989 jako adiunkt; od 1989 do 2001 jako docent; od 2001 do 2008 jako profesor. Kierownik Pracowni Angiografii Ultradźwiękowej w Zakładzie Ultradźwięków IPPT-PAN. Członek Komitetu Akustyki PAN, Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTA i członek honorowy PTA, odznaczony medalem im. Marka Kwieka. Redaktor naczelny Archives of Acoustics w latach 2002-2008. Autor ponad 70 prac naukowych poświęconych zastosowaniom ultradźwiękowej techniki pomiarowej w nieinwazyjnej diagnostyce medycznej przepływu krwi w tętnicach. Laureat Nagrody Państwowej II stopnia w 1978r. oraz Złotego Krzyża zasługi w 2001r.

1946-2014prof. WITOLD KOSIŃSKI
WITOLD KOSIŃSKI

Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1969). W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN doktoryzował się (1972) i habilitował (1984) w zakresie nauk technicznych, a także uzyskał tytuł profesora (1993), kierował Samodzielną Pracownią Optyczno- Komputerowych Metod Mechaniki (do 2001), członek Rady Naukowej. W Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie profesor (od 1999 roku) i prorektor ds. naukowych (1999-2005), także profesor Akademii Bydgoskiej (1996-2003) i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (od 2005 roku). Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 1979 roku), inicjator powołania Towarzystwa Przetwarzania Obrazów (1992). Stypendysta National Science Foundation, USA, a także Fundacji im. Alexandra von Humboldta, Niemcy, następnie profesor wizytujący ośrodki naukowe, m.in. we Francji i USA. Specjalista w dziedzinach: matematyki stosowanej w mechanice continuum i termodynamice oraz podstaw matematycznych informatyki. Twórca liczb rozmytych skierowanych, podstawy algebry liczb rozmytych. Autor ponad 120 artykułów naukowych, 2 monografii, współredaktor prac zbiorowych. Wypromował 11 doktorów. Redaktor naczelny czasopisma PTM - Matematyka Stosowana (2000-2011).

1938-2014prof. BOGDAN RANIECKI
BOGDAN RANIECKI

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej (1961), doktorat (1965) i habilitacja (1978) w IPPT PAN, tytuł profesora przyznany przez Prezydenta RP (1987). Asystent w Zakładzie Fizyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1961-1965). W IPPT PAN adiunkt (od 1965), docent i profesor nadzwyczajny (1978-1987), kierownik Zakładu Mechaniki Materiałów i Biomechaniki, wieloletni członek Rady Naukowej IPPT. Wybitny specjalista z zakresu mechaniki ciała stałego, w szczególności: teorii plastyczności, fal sprężysto-plastycznych, lokalizacji odkształceń w metalach, zmian naprężeń w czasie krzepnięcia i hartowania, kinetyki przemian fazowych. Twórca termodynamicznych modeli stopów z pamięcią kształtu. Wykładał m.in.: w Royal Institute of Technology (Szwecja), CISM w Udine (Włochy), na uniwersytetach w Bochum, Essen, Darmstadt (Niemcy), Brown (USA), Nagoya (Japonia), współpracował z ośrodkami badawczymi, m.in.: Mitsubishi Heavy Industries Research Center, Nippon Steel Corporation (Japonia), Alfa Laval (Dania). Autor ponad 70 publikacji, 2 monografii, współautor prac z naukowcami z wielu krajów. Promotor 5 rozpraw doktorskich. Laureat prestiżowych stypendiów, nagród, w tym m.in.: stypendium Humboldta (1977), nagrody T. Hubera (PAN, 1980), odznaczony medalem Uniwersytetu Kyushu (Japonia, 1992), Krzyżem "Polonia Restituta".

1955-2016prof. ELIGIUSZ WAJNRYB
ELIGIUSZ WAJNRYB

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – UW (1978), 1983 – doktorat, 2000 – habilitacja, 2004 – prof. nadzwycz., 2013 – prof. zwycz. Od 1978 – pracownik w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki UW, następnie w latach 1987-2016 – pracownik IPPT PAN, początkowo w Zakładzie Mechaniki Cieczy i Gazów, później Mechaniki i Fizyki Płynów IPPT PAN (ZMiFP), od 2010 – kierownik ZMiFP. Wybitny i uznany specjalista w dziedzinie nierównowagowej termodynamiki statystycznej i hydrodynamiki. Pozostawił poważny i doceniany dorobek naukowy dotyczący oddziaływań hydrodynamicznych, procesów stochastycznych i przesyłania informacji. Jeden z głównych twórców i aktywny uczestnik znakomicie funkcjonującego międzynarodowego zespołu opracowującego i stosującego numeryczne metody badania oddziaływań hydrodynamicznych w zawiesinach cząstek o różnych kształtach i giętkościach. Opracowana przez niego efektywna i dokładna metoda obliczeniowa stworzyła podstawy do powstania znanego pakietu numerycznego HYDOMULTIPOLE, pozwalającego na badanie wpływu oddziaływań hydrodynamicznych na trajektorie cząstek, ich ruchliwość, współczynniki transportu itd. Autor kilkudziesięciu prac naukowych we współpracy z licznymi zespołami w kraju i zagranicą.

1939-2017prof. KAZIMIERZ SOBCZYK
KAZIMIERZ SOBCZYK

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego UW (1960), 1966 – doktorat, 1974 - habilitacja, 1983 - profesor nadzw., 1989 - profesor zwycz.; Specjalista w dziedzinie dynamiki stochastycznej układów technicznych; w szczególności - w dziedzinie drgań i fal stochastycznych oraz w zakresie stochastycznego modelowania zniszczenia zmęczeniowego. Od 1961 roku związany z IPPT PAN, w latach 1992-1995 - dyrektor Ośrodka Mechaniki; w 2000-2004 - kierownik Zakładu Dynamiki Układów Złożonych a następnie 2004-2009 - kierownik Samodzielnej Pracowni Dynamiki Stochastycznej. W latach 2003-2006 oraz 2011-2014 - Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN. Wykładał na kilku polskich uczelniach; w latach 1977-1980 - docent na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PW, od 2006 - profesor zwycz. na Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Laureat wielu nagród za osiągnięcia naukowe, m.in.: nagroda im. M. Hubera (IV-go Wydz. Nauk Technicznych PAN, 1978), nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych (tzw. polski nobel) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dynamiki stochastycznej materiałów i konstrukcji (1993), Senior Research Prize of IASSAR (International Association for Structural Safety and Reliability), Rzym (2005). W latach 1989-1995 - Associate Editor - European Journal of Mechanics A/Solids; 1998-2006 – członek Komitetu Kongresowego IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics). Autor ok.100 publikacji nauk. oraz 5-ciu monografii: PWN, Warszawa (1973), Elsevier (Dordrecht, 1985), Kluwer Academic Publ. (Dordrecht, 1991), wspólnie z B.F. Spencerem (Academic Press – Boston, 1992) oraz wspólnie z D.J. Kirknerem (Birkhauser, Boston, 2002). Pracował w wielu ośrodkach nauk. zagranicą, m.in.: N. York University (Courant Institute of Mathematical Sciences) i MIT (Massachussetts Institute of Technology) (1970-71), Glasgow University (1975-76), Technical University of Denmark (1985), Politechnico di Torino (1989) oraz jako distinguished Visiting Profesor w University of Notre Dame – Indiana, USA (1990-91 i 1997-98). Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta (2002), członek koresp. PAN (1991), członek rzecz. PAN (2007).


Order by: Y-Y|Name