Partner: D. Bebłacz


Recent publications
1.Bebłacz D., Glinicki M.A., Sobczak M., Wołowicz J., Investigation of the load bearing capacity of precast manhole covers to be embedded in road pavements, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, ISSN: 1643-1618, Vol.11, No.3, pp.183-194, 2012
Abstract:

Concrete manhole covers of underground cable networks, placed into pavements of roadways and footways, are often subjected to premature damage posing a threat to traffic safety. That is why the investigation was undertaken to increase the durability of precast concrete covers. New concrete mixtures for precast elements as well as the structure of elements (the type of a chassis, the number and arrangement of reinforcement bars) were designed. Experimental research into the load bearing capacity of concrete elements manufactured in multiple precast plants according to the assumed mix design was carried out. The impact of the type of cement, chemical admixtures and fibre reinforcement on the load capacity of precast concrete elements was assessed. The high effectiveness of fibre reinforcement enhancing the load bearing capacity of concrete covers was found.

Keywords:

concrete, concrete precast elements, fibre-concrete, load capacity, manhole covers

Affiliations:
Bebłacz D.-other affiliation
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Sobczak M.-IPPT PAN
Wołowicz J.-IPPT PAN
2.Bebłacz D., Glinicki M.A., Właściwości betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami przeznaczonego na pokrywy studni kanalizacji kablowych, Beton modyfikowany do dróg i mostów, Seria "S", IBDiM, Warszawa, pp.47-56, 2010
Abstract:

Przedstawiono wyniki pracy badawczej „Analiza wymagań i opracowanie kryteriów bezpieczeństwa użytkowania zwieńczeń studni kanalizacji kablowej wykonywanych w nawierzchniach dróg i ciągów pieszych” realizowanej w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów we współpracy z Zakładem Doświadczalnym Budownictwa Łączności, IPPT PAN oraz Politechniką Warszawską. Przeprowadzono badania doświadczalne właściwości mechanicznych i trwałości betonu przeznaczonego do wykonania prefabrykatów. Wykonano badania nośności całych prefabrykatów, wykonanych w różnych zakładach produkcyjnych na podstawie opracowanych recept betonu. Przeanalizowano wpływ rodzaju cementu, domieszek chemicznych i zbrojenia rozproszonego na nośność prefabrykatów betonowych oraz na odporność betonu na oddziaływania klimatyczne i eksploatacyjne.

Keywords:

konstrukcja pokryw, nośność, skład betonu, trwałość, właściwości mechaniczne

Affiliations:
Bebłacz D.-other affiliation
Glinicki M.A.-IPPT PAN

Conference papers
1.Bebłacz D., Glinicki M.A., Kamiński P., Właściwości techniczne betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami przeznaczonego na prefabrykowane pokrywy studni wbudowanych w nawierzchnie, Konferencja Dni Betonu "Tradycja i nowoczesność", 2010-10-11/10-13, Wisła (PL), pp.851-859, 2010
Abstract:

Przedstawiono zagadnienia związane z jakością prefabrykowanych, betonowych pokryw studni kanalizacji kablowej, wbudowanych w nawierzchnie drogowe. Przeprowadzono badania doświadczalne właściwości mechanicznych i trwałości betonu przeznaczonego do wykonania prefabrykatów. Wykonano badania nośności całych prefabrykatów, wykonanych w różnych zakładach produkcyjnych na podstawie opracowanych recept betonu. Przeanalizowano wpływ rodzaju cementu, domieszek chemicznych i zbrojenia rozproszonego na nośność prefabrykatów betonowych oraz na odporność betonu na oddziaływania klimatyczne i eksploatacyjne. Wnioski z pracy badawczej odnoszą się do konstrukcji pokryw oraz przydatności pokryw do zastosowań w ciągach dróg dla pieszych i pojazdów.

Keywords:

konstrukcja pokryw, nośność, skład betonu, trwałość, właściwości mechaniczne, zbrojenie rozproszone

Affiliations:
Bebłacz D.-other affiliation
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Kamiński P.-other affiliation

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
390625
2010-03-05
BUP 19/11
2011-09-12
Glinicki M.A., Rafalski L., Bebłacz D., Czagowiec Z., Kamiński P., Kowalski P.
Sposób wykonania pokrywy włazów kanałowych i studni kanalizacyjnych
PL, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
216566
WUP 04/14
2014-04-30