Partner: W. Suchecki


Recent publications
1.Alabrudziński S., Kowalewski T.A., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Metoda pomiaru ruchu malej grupy czastek opadajacej w cieczy, Wybrane zagadnienia przepływów i wymiany ciepła, pp.59-85, 2008
Abstract:

Praca zawiera opis badań zjawiska opadania cząstek kulistych w cieczy o dużej lepkości, a w szczególności wzajemnych oddzaiływań między poszczególnymi, opadającymi razem cząstkami. Opisano stanowisko badawcze, sposób przeprowadzenia pomiarów oraz przedstawiono wybrane wyniki badań.

Keywords:

gliceryna, kilka cząsteki szklanych, eksperyment, trajektorie cząstek, dynamika

Affiliations:
Alabrudziński S.-Warsaw University of Technology (PL)
Kowalewski T.A.-IPPT PAN
Ekiel-Jeżewska M.L.-IPPT PAN
Suchecki W.-other affiliation

List of chapters in recent monographs
1.
241
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Kowalewski T.A., Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła, rozdział: Metoda pomiaru ruchu malej grupy cząstek opadającej w cieczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), Suchecki W. (Eds.), pp.59-85, 2008