Start SUBJECT DEPARTMENT/Head of Department
2013

Zlec. 203 Istotna nieliniowość i symetria w układach dynamicznych.

Zlec. 204 Badania struktury i właściwości nanowłókien polimerowych formowanych metodą przędzenia w polu elektrycznym jako rusztowania do hodowli komórek. Modelowanie oddziaływań tkanka kostna-biomateriał. Teoretyczne badania kształtowania się struktury nanoskopowej polimerów w różnych warunkach termodynamicznych.

Zlec. 205 Metody optyczne w nanotechnologii,nanofotonika i plazmonika ośrodków metamateriałowych.

Zlec. 206 Sensory ultradźwiękowe do badania własności fizycznych materiałów.

224
MNiSzW
Principal research projects
Department of Theory of Continuous Media and Nanostructures

Prof. Leszek Jarecki, Ph.D., Dr. Habil.
2014

Zlec. 100_1 Kontynualno-atomistyczna analiza niejednorodności heterostruktury kryształów.

Modelowanie: naprężeń, dyfuzji, pól piezoelektrycznych, własności opto-elektronicznych; rozwój teorii równań konstytutywnych i algorytmów numerycznych do MES oraz do odtwarzania i wizualizacji zdefektowanych hetero struktur.

Zlec. 100_2 Analiza numeryczna konstrukcji powłokowych.

 1. Parametryczny model konstytutywny powłoki z kompozytu wzmocnionego tkaniną włóknistą.
 2. Opracowanie niezawodnego elementu powłokowego z translacyjnymi stopniami swobody.

Zlec. 100_3 Niezawodność i optymalizacja złożonych materiałów i układów konstrukcyjnych.

 1. Rozwój metod analizy niezawodności i optymalizacji konstrukcji dedykowanych do obliczeń na maszynach wieloprocesorowych.
 2. Sformułowanie kryteriów pękania dla materiałów złożonych, ich analiza i implementacja numeryczna.

Zlec. 100_4 Rozwijanie algorytmów numerycznych i oprogramowania metody elementów dyskretnych i skończonych z jawnym całkowaniem równań ruchu względem czasu.

Opracowanie nowych modeli teoretycznych, algorytmów numerycznych i ich implementacja w programie metody elementów dyskretnych i skończonych.

269
MNiSzW
Principal research projects
Department of Information and Computational Science

Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2014

Zlec. 115_1 Projektowanie inteligentnych ustrojów konstrukcyjnych.

 1. Systemy monitorowania obciążeń dynamicznych i stanu technicznego ustrojów.
 2. Systemy adaptacyjnej absorpcji impaktu.
 3. Wibroakustyka adaptacyjna.

Zlec. 115_2 Wybrane zagadnienia dynamiki maszyn i konstrukcji w diagnostyce i transporcie.

 1. Zjawiska dynamiczne w układach poddanych obciążeniom ruchomym i niekonserwatywnym (kontynuacja).
 2. Analiza dynamiczna półaktywne sterowanych elektromechanicznych układów napędu maszyn i urządzeń.

Zlec. 115_3 Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w robotyce i transporcie miejskim.

 1. Opracowanie systemu sterowania robotem RoMEG.
 2. Rozpoznawanie obiektów na podstawie informacji dostarczonej przez laser lub kamerę wizyjną.
 3. Analiza i kształtowanie pola akustycznego w przestrzeniach. ograniczonych
 4. Modelowanie systemów złożonych uwzględniających zachowania ludzkie (dynamika tłumu, systemy transportowe).
270
MNiSzW
Principal research projects
Department of Intelligent Technologies

Prof. Jan Holnicki-Szulc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2014

Zlec. 400_1 Diagnostyka i kształtowanie właściwości kompozytów cementowych.

 1. Projektowanie mikrostruktury i analiza właściwości cementowych kompozytów specjalnych.
 2. Analiza trwałości kompozytów cementowych na podstawie mikroskopowych obrazów struktury.

Zlec. 400_2

 1. Doświadczalna ocena stopnia degradacji materiałów stosowanych w energetyce i lotnictwie pod wpływem obciążeń wywołujących zmęczenie.

  Ocena stanu uszkodzenia stali energetycznych i kompozytów o matrycy metalowej pod wpływem obciążeń zmęczeniowych.

 2. Doświadczalna  ocena wrażliwości charakterystyk materiałów konstrukcyjnych na prędkość  odkształcenia w quasi-statycznym i dynamicznym zakresie obciążenia.

  Określenie charakterystyk wybranych materiałów konstrukcyjnych przy ściskających obciążeniach o charakterze quasi-statycznym i dynamicznym.

Zlec. 400_3 Oddziaływanie wiązki laserowej z materiałem.

Zlec. 400_4

 1. Ultradźwiękowe badania materiałów konstrukcyjnych poddawanych obciążeniom mechanicznym.

  Ultradźwiękowe pomiary czasów przejścia i amplitud różnych typów fal w czasie próby zmęczeniowej.

 2. Badania mikrostruktury betonów z dodatkiem popiołów z zastosowaniem emisji akustycznej.

Zlec. 400_5 Doświadczalna analiza właściwości termomechanicznych wybranych materiałów funkcjonalnych.

275
MNiSzW
Principal research projects
Department of Experimental Mechanics

Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2014

Zlec. 175_1

 1. Sprzężenia mechano-chemicze w tkankach, fale i oscylacje wapniowe, metody matematyczne i numeryczne w biologii systemów.
 2. Badanie szlaków sygnałowych związanych z obroną immunologiczną i rakiem (eksperyment i modelowanie matematyczne)
 3. Analiza i interpretacja sygnałów neuronowych, teoria informacji i zagadnienie szumu w sieciach regulatorowych (eksperyment i modelowanie matematyczne)
 4. Oddziaływanie nanowłókien i membran z komórką i tkanką.

Zlec. 175_2 Termografia podczerwieni w badaniach  materiałów i w defektoskopii.

 1. Dynamika i lepkość układów wielocząstkowych w mikroprzepływach w zależności od rodzaju i kształtu cząstek.
 2. Teoretyczna,numeryczna i doświadczalna analiza ruchu mikrocząstek i ich grup w płynie (nieograniczonym oraz w pobliżu powierzchni międzyfazowych i ścianek)
 3. Brownowski ruch układów cząstek w zewnętrznych przepływach i w polach sił.
272
MNiSzW
Principal research projects
Department of Biosystems and Soft Matter

Prof. Eligiusz Wajnryb, Ph.D., Dr. Habil.
2014

Zlec. 300 Badanie efektów rozchodzenia się fal w ośrodkach biologicznych i w strukturach materiałowych.

 1. Wyznaczanie deformacji mięśnia sercowego na podstawie modelu lewej komory serca.
 2. Wyznaczanie tłumienia i rozproszenia fali ultradźwiękowej w kości gąbczastej.

Wzorzec tkanki miękkiej. Badanie właściwości akustycznych, termicznych i związków pomiędzy nimi.

274
MNiSzW
Principal research projects
Department of Ultrasound

Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2014

Zlec. 125_1 Termomechanika materiałów wielofunkcyjnych.

 1. Badania doświadczalne, statyczne i dynamiczne oraz modelowanie materiałów wielofunkcyjnych: TiNi, TiAl, miedź typu OFHC.
 2. Identyfikacja i weryfikacja wieloskalowych modeli plastyczności i lepkoplastyczności: kompozyty, pianki ceramiczne i metaliczne.
Zlec. 125_2 Termografia podczerwieni w badaniach  materiałów i w defektoskopii.
 1. Badania efektów cieplnych podczas deformacji plastycznej w skali mikroskopowej.
 2. Określenie wpływu kształtu i orientacji defektów na powierzchniowy rozkład temperatury po nagrzaniu impulsem cieplnym.

Zlec. 125_3

 1. Badanie zmian własności mechanicznych oraz mikrogeometrii powierzchni warstwy wierzchniej w procesach kształtowania i eksploatacji.
 2. Zastosowanie metod nano- i mikro- indentacji do badania cienkich warstw. Badanie eksperymentalne i modelowanie procesu kontaktu i zużycia.
 3. Badanie wpływu parametrów kształtowania na własności warstw implantowanych.

Zlec. 125_4 Mikromechanika materiałów  i cienkich warstw w zakresie niesprężystym.

 1. Modelowanie mikromechaniczne metalicznych materiałów polikrystalicznych w zakresie niesprężystym.
 2. Modelowanie i wieloskalowa analiza warstw kontaktowych: opis dużych deformacji i zużycia powierzchni.
 3. Zastosowanie metody przyrostowej minimalizacji energii w modelowaniu ewolucji mikrostruktur w kryształach i polikryształach metali
 4. Modelowanie mikromechaniczne kompozytów o osnowie metalowej.

Zlec. 125_5 Modelowanie, wytwarzanie i charakterystyka kompozytów ceramiczno-metalowych.

 1. Modelowanie kompozytów ceramiczno-metalowych.
 2. Opracowanie podstaw technologii i wytwarzanie kompozytów ceramiczno-metalowych.
 3. Badania mikrostrukturalne i mikromechaniczne wytworzonych kompozytów.
271
MNiSzW
Principal research projects
Department of Mechanics of Materials

Prof. Henryk Petryk, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
2014

Zlec. 200_1

 1. Istotna nieliniowość i symetria w układach złożonych.
 2. Istotna nieliniowość w układach złożonych, płyny kwantowe, quasi-cząstki.

Zlec. 200_2 Badania doświadczalne struktury i właściwości nanowłókien polimerowych formowanych metodą przędzenia w polu elektrycznym jako rusztowania do hodowli komórek..

 1. Kinetyczna teoria kształtowania się nanostruktury polimerów w różnych warunkach termodynamicznych.
 2. Badania struktury i właściwości nanowłókien dwuskładnikowych polikaprolakton/żelatyna formowanych metodą elektroprzędzenia z rozpuszczalników alternatywnych jako rusztowania do hodowli komórek
 3. Badania wpływu ataktycznego polihydroksymaślanu na strukturę i właściwości nanowłókien poliuretanowych formowanych metodą elektroprzędzenia jako rusztowania do hodowli komórek
 4. Badania możliwości przędzenia w polu elektrycznym nanowłókien na bazie chitozanu z perspektywą ich stosowania
 5. jako rusztowań do hodowli chondrocytów
 6. Modelowanie kinetyki przemian niestacjonarnej krystalizacji polimerów: efekty relaksacyjne i nieizotermiczne.

Testowanie możliwości doświadczalnych badań kinetyki przemian fazowych w polimerach zorientowanych przy wykorzystaniu techniki depolaryzacji światła w nowo zbudowanym układzie.

Zlec. 200_3 Metody optyczne w nanotechnologii -nanofotonika i plazmonika ośrodków meta materiałowych - projektowanie i analiza struktur fotonicznych.

Zlec. 200_4 Sensory ultradźwiękowe do badania właściwości mechanicznych ciał stałych i właściwości fizycznych cieczy.

273
MNiSzW
Principal research projects
Department of Theory of Continuous Media and Nanostructures

Prof. Leszek Jarecki, Ph.D., Dr. Habil.
Page 3 of 3