Strona Pracowni w budowie

Seminaria Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-09-10 12:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Oliwia Jeznach
SPPiB

Funkcjonalizacja powierzchni nanowłókien poliestrowych za pomocą reakcji aminolizy i przyłączania białek zawierających sekwencje RGD

seminarium ewaluacyjne doktorantów

Funkcjonalizacja powierzchni nanowłókien jest jedną z metod poprawiających interakcję skafold-komórki. Pierwszym etapem przeprowadzonej modyfikacji był proces aminolizy - przyłączania grup aminowych na powierzchni. Procesowi poddano trzy rodzaje włóknin otrzymanych za pomocą elektroprzędzenia z rożnych poliestrów (polikaprolakton, polilaktyd, kopolimer polilaktyd-polikaprolakton). W celach porównawczych przygotowano także próbki w postaci filmów wykonane z tych samych polimerów. Drugim etapem było przyłączanie białka – żelatyny do nanowłókien. W prezentacji zostanie przedstawiony wpływ funkcjonalizacji na właściwości fizyko-chemiczne i mechaniczne materiałów oraz odpowiedź biologiczną.

2019-07-09 12:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. A.L. Yarin
Department of Industrial and Mechanical Engineering, University of Illinois at Chicago, USA

BIO-WASTE-DERIVED NANOFIBERS FORMED BY SOLUTION BLOWING AND THEIR APPLICATIONS AS BIOMEDICAL MATERIALS AND ADSORBENTS FOR HEAVY METALS REMOVAL FROM POLLUTED WATER

Solution blowing of such plant-derived biomaterials as soy protein, zein, lignin, oats, sodium alginate and cellulose acetate, and such animal-derived biomaterials as silk protein (sericin), chitosan and bovine serum albumin, was demonstrated as a versatile, robust and industrially scalable approach to form monolithic and core-shell nanofibers from bio-waste. Mechanical properties of such nanofiber mats were investigated. The collected nanofiber mats were also bonded both chemically (using aldehydes and ionic cross-linkers) and physically (by means of wet and thermal treatment) to increase the tensile strength to widen the range of applications of such green nonwovens. Fluorescent dye Rhodamine B was used as a model hydrophilic drug in controlled release experiments after it had been encapsulated in solution-blown soy protein-containing hydrophilic nanofibers and the release kinetics associated with dye desorption was studied in detail. Also, the antibacterial activity of solution-blown soy protein nanofiber mats decorated with silver nanoparticles was studied. Nanofiber membranes containing such biopolymers as lignin, oats, soy protein, sodium alginate and chitosan were used for heavy metals adsorption from aqueous solutions in equilibrium in the batch experiments, as well as under the throughflow conditions. The results revealed attractive capabilities of these inexpensive nano-textured biopolymer adsorbents formed from waste materials using the process scalable to the industrial level. The results also elucidated the physico-chemical mechanisms of heavy metal adsorption on biopolymers.

2019-07-02 12:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Karin Kogermann
Institute of Pharmacy, University of Tartu, Nooruse 1, 50411 Tartu, Estonia

Past and present investigations in the field of physical pharmacy- our experiences

During the lecture, it is planned to give an overview about the research work performed in our physical pharmacy group at the University of Tartu. Physical pharmacy is a relatively new discipline in the field of pharmacy, however it is highly interdisciplinary and tries to integrate both physicochemical as well as biological aspects relevant for the drug development. The aim is to understand different interactions between the active pharmaceutical ingredient and excipients as well as drug preparation/drug delivery system and human/animal body at the molecular level. This enables to design and develop more effective new pharmaceuticals and drug delivery systems and get deeper insight into their action mechanisms. Different relationships between the physicochemical and biological properties and the fate of a drug in vivo or in biorelevant in vitro/ex vivo conditions are studied in order to design optimized dosage forms. Such preformulation and formulation studies are critical to drug and drug product design.

2019-06-24 10:30, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Beata Niemczyk- Soczyńska
IPPT PAN

Termowrażliwe hydrożele napełniane bioaktywnymi nanowłóknami dla regeneracji tkanki nerwowej

seminarium ewaluacyjne doktorantów

Injectable thermosensitive hydrogels can be rapidly introduced into the body by injection, thus help to avoid complex and long surgeries. Methylcellulose (MC) aqueous solution, while heated up to near 37°C, as an effect of dehydration, undergoes physical two-step crosslinking [1]. The injectability of such hydrogel system at room temperature and crosslinking during subsequent heating to physiological temperature make such approach attractive for tissue engineering. The objective of this study was to investigate the crosslinking kinetics, biological properties and injection ability of MC aqueous solution, which was studied at various concentrations.

2019-06-24 11:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Olga Cegielska
IPPT PAN

Nanowłóknisty nośnik brynzolamidu do zastosowań okulistycznych - studium wstępne

seminarium ewaluacyjne doktorantów

Dostarczanie leków przeciwjaskrowych jest realizowane głównie przez codzienne aplikowanie drażniących oko preparatów. Są one łatwo usuwane z powierzchni gałki ocznej i przenikają do krążenia ogólnego, co skutkuje bardzo niską biodostępnością leków i możliwością wystąpienia skutków ubocznych. Biorąc pod uwagę właściwe drogi przenikania leków i lokalizację miejsc docelowych (ang. drug targets), uważamy nośniki mogące stabilnie utrzymać się na powierzchni rogówki jako najbardziej innowacyjne i obiecujące.
Hydrofobowy lek brynzolamid (BRZ) wprowadzono do nanowłókien w postaci gościa w kompleksie inkluzyjnym β-cyklodekstryny (β-CD) o zewnętrznych właściwościach hydrofilowych. Matrycą dla kompleksu została mieszanina polimerów mukoadhezyjnych: hydroksypropylocelulozy (HPC) i polilaktydu (PLA). Substancja czynna, kompleks i nanowłókna zostały poddane podstawowym badaniom wstępnym. Tiolowanie HPC jest obecnie przeprowadzane w celu zwiększenia mukoadhezji materiału i ewentualnie poprawy kinetyki uwalniania leku.

Anti-glaucoma drug delivery is provided by daily inconvenient administration of eye-irritating formulations. They are eluting from the eyeball surface and permeating to general circulation, resulting in a very low drug bioavailability and possibility of side effects. Considering proper permeation routes and localization of anti-glaucoma drug targets, we consider carriers able to remain stable on corneal surface as the most innovative and promising.
Hydrophobic drug brinzolamide (BRZ) was incorporated into nanofibers in a form of guest in a β-cyclodextrin (β-CD) inclusion complex of hydrophillic external properties. Matrix for the complex was formed as nanofibers from a mixture of mucoadhesive polymers: hydroxypropyl cellulose (HPC) and polylactide (PLA). The active substance, the complex and the nanofibers were subjected to basic preliminary studies. Thiolation of HPC is being performed in order to enhance mucoadhesion of the material and possibly improve its release properties.

2019-06-17 11:30, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Johannes Ewald, M. Sc.
Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Institute of Organic Chemistry,
stażysta w SPPiB

Cleavable polyethylene glycol (PEG) for various biomedical applications

Despite its outstanding properties, the use of poly(ethylene glycol) (PEG) for biomedical applications is limited to molecular weights up to 30,000 g mol-1 to permit renal excretion. This major drawback can be overcome using cleavable PEG, which must be degradable under physiological conditions. This work focuses on the incorporation of vinyl ether moieties into the polyether backbone, to establish degradability at physiological relevant pH. Starting from allylic ether containing initiators or using 3,4 allyl epoxybutane as a comonomer for the classic anionic ring opening polymerization, allyl ether moieties can be introduced into the polyether backbone of PEG. Isomerization to vinyl ethers results in pH cleavable PEGs.
During the research stay in the Laboratory of Polymers and Biomaterials IPPT PAN, the preparation of crosslinked and pH cleavable PEG fibers obtained by electrospinning will be investigated, as well as the preparation of fibers from different poly(isoprene co styrene) copolymers of various architectures and topologies.

2019-05-20 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Seongpil An, PhD
Postdoctoral Research Associate
Multiscale Mechanics and Nanotechnology Laboratory (Advisor: Dr. Alexander L. Yarin)
Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Illinois at Chicago

Multidisciplinary applications of micro- and nanofibers for fourth industrial revolution technologies

Micro and nanoscale fiber technologies have changed the practices in various engineering fields. These technologies have merged with advanced materials to enable engineering constructs, which improve the thermal, electrical, and physicochemical features of resulting materials. Hitherto, various fiber forming technologies have enabled engineers and scientists to move to the next stage in their achievement with accompanying numerous theoretical and experimental studies on developed fibers. In the last decade, fiber-based techniques especially for transparent conducting films and extrinsic self-healing materials have emerged as promising platforms in multidisciplinary engineering related to fourth industrial revolution (4IR) technologies. During this presentation, I will highlight our research progresses on transparent conducting films and extrinsic self-healing materials, and also discuss our research in the area of soft actuators. The presented nano-textured fiber technologies will have broad applications in the engineering fields for 4IR technologies.