Seminaria Informatyki i Nauk Obliczeniowych
pod patronatem Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki Komitetu Informatyki PAN

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-11-15 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr hab. inż. Sergiy Fialko
Politechnika Krakowska, Wydz. Fizyki, Matematyki i Informatyki

SCAD FEA software: advanced analysis options in structural mechanics and civil engineering

SCAD jest oprogramowaniem MES do obliczeń i projektowania konstrukcji budowlanych. Jest głównym programem pakietu SCAD Office (https://scadsoft.com/en/products), opracowanego przez firmę informatyczną SCAD Soft. Jest jednym z najpopularniejszych programów MES na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, posiada certyfikaty spełniające normy regionalne oraz posiada licencje niezbędne przy projektowaniu obiektów energetyki atomowej (elektrownie atomowe). W większości uniwersytetów ww. krajów ten program został wdrożony na wydziałach budowlanych.
Celem prezentacji jest ogólne przedstawienie programu oraz opcji zaawansowanych: rozwiązywanie układów równań liniowych algebraicznych MES o dużym rozmiarze, zaawansowana analiza modalna, analiza sejsmiczna, całkowanie równań ruchu, analiza nieliniowa sprężysto-plastyczna, montaż itd. Po zakończeniu referatu i dyskusji dla wszystkich zainteresowanych osób jest zaplanowana prezentacja SCAD Office „na żywo”.
Ze szczegółowym opisem oprogramowania można zapoznać się tu:
https://scadsoft.com/help/SCAD/Theory/en/index.htm#t=Theory1033_rtf%2FPrinciples_of_theory.htm,
https://scadsoft.com/help/SCAD/FEMLib/en/index.htm#t=FEMLib1033%2FGeneral_Issues.htm,
https://scadsoft.com/help/SCAD/en/index.htm.
2018-06-26 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Piotr Jarosik

Segmentacja obrazów b-mode w czasie rzeczywistym

2018-06-21 13:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr inż. Michał Bereta
Politechnika Krakowska, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Rozwój metod inteligencji obliczeniowej w wybranych zadaniach klasyfikacji i optymalizacji

W prezentacji przedstawione zostaną wybrane metody klasyfikacji w problemie rozpoznawania twarzy niezależnym od wieku. Przedstawiony zostanie przegląd metod rozpoznawania twarzy na podstawie lokalnych deskryptorów, które są aktualnie ważnym narzędziem analizy obrazów. Podejście to zostanie krótko porównane z metodami rozpoznawania twarzy wykorzystującymi głębokie sieci neuronowe (ang. deep learning). Zaprezentowane zostaną również metody rozwiązywania pokrewnych problemów klasyfikacyjnych takich jak analiza klasyfikatorów rankingowych. Problematyka projektowania klasyfikatorów w ujęciu bardziej ogólnym przedstawiona zostanie na przykładzie nowej metody regularyzacji algorytmu AdaBoost. Przedstawione zostaną również ostatnio opublikowane metody optymalizacji w Euklidesowym problemie Steinera, wykorzystujące algorytmy memetyczne oraz algorytmy przeszukiwania drzew Monte Carlo (ang. Monte Carlo Tree Search, MCTS). Prezentacja ma na celu przedstawienie dorobku naukowego, mającego być podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego.
2018-06-14 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Maciej Wasilewski
Zakład Technologii Inteligentnych

Adaptacyjna stabilizacja drgań konstrukcji mechanicznych w warunkach zmiany parametrów konstrukcyjnych i przy nieprzewidywalnych wzbudzeniach

Seminarium dotyczyć będzie zagadnień sterowania adaptacyjnego do stabilizacji konstrukcji. W szczególności rozpatrywany jest problem tłumienia drgań w wypadku nagłej zmiany parametrów wewnętrznych układu (degradacja elementów konstrukcyjnych) lub pod wpływem zmiennego wymuszenia zewnętrznego. Zmienne zakłócenie działające na układy mechaniczne jest powszechnie znanym zjawiskiem. Jako przykłady można wymienić drgania konstrukcji pod wpływem wiatru, trzęsienia ziemi, przejeżdżających pojazdów. W ramach seminarium zaprezentowane zostaną trzy opracowane algorytmy sterowania adaptacyjnego oraz ich walidacja poprzez symulacje numeryczne. Działanie algorytmów porównano również z innymi, powszechnie wykorzystywanymi algorytmami.

2018-04-05 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
prof. Tadeusz Burczyński, dr hab. Wacław Kuś, dr Adam Mrozek, dr Marcin Maździarz
IPPT PAN, Politechnika Śląska, AGH

Intelligent design of 2D nanostructures based on molybdenum

2018-04-05 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dr hab. inż. Wacław Kuś, dr inż. Adam Mrozek, dr inż. Marcin Maździarz
Politechnika Śląska, AGH

Intelligent design of 2D nanostructures based on molybdenum

2018-03-22 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Karol Daszkiewicz
Politechnika Gdańska

Rodzina elementów hybrydowo-mieszanych w 6-parametrowej teorii powłok, analiza geometrycznie nieliniowa powłok o funkcyjnej zmienności materiału wzdłuż grubości

2018-03-15 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Dmytro Lumelskyj

Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształcenia

2018-02-15 12:15, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Karol Miller
Intelligent Systems for Medicine Laboratory, The University of Western Australia

Challenges for computational biomechanics for medicine

Mathematical modelling and computer simulation have proved tremendously successful in engineering. One of the greatest challenges for mechanists is to extend the success of computational mechanics to fields outside traditional engineering, in particular to biology, biomedical sciences, and medicine. By extending the surgeon’s ability to plan and carry out surgical interventions more accurately and with less trauma, Computer-Integrated Surgery (CIS) systems could help to improve clinical outcomes and the efficiency of health care delivery. CIS systems could have a similar impact on surgery to that long since realized in Computer-Integrated Manufacturing (CIM). However, before this vision can be realised the following four challenges must be met: Challenge 1. Efficient generation of computational grids from medical images of human organs. Challenge 2. Real-time (or near-real-time) computations on commodity hardware. Challenge 3. Real-time simulation of cutting, damage and propagation of discontinuities. Challenge 4. Mathematical formulations that are weakly sensitive to uncertainties in mechanical properties of tissues. In this lecture I describe how the Intelligent Systems for Medicine Laboratory addresses these challenges by using explicit dynamics and dynamic relaxation algorithms implemented on GPU and developing a concept of an “image as a model”.


Archiwum