Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Pawińskiego 5b

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2018-03-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT (IPPT PAN), dr inż. Robert Konowrocki (IPPT PAN), mgr inż. Maciej Michajłow (IPPT PAN), dr inż. Dominik Pisarski (IPPT PAN), prof. dr hab. inż. Andrzej Pochanke (PW)

Analiza dynamiczna działania przemysłowej maszyny wirnikowej napędzanej silnikiem elektrycznym

Obiektem analizy dynamicznej jest napędzany silnikiem asynchronicznym laboratoryjny młyn wentylatorowy służący do udarowego rozdrabniania rudy miedzi. Urządzenie to powstało w wyniku realizacji przez IPPT PAN badawczo-rozwojowego projektu CuBR I/3 współfinansowanego przez NCBiR oraz firmę KGHM PM. S.A. Ze względu na szybkoobrotowy, wysoce dynamiczny charakter działania, urządzenie to w fazie projektowania musiało zostać poddane szczegółowej analizie dynamicznej i wytrzymałościowej. Celem prezentacji jest przedstawienie wyników wyznaczania naprężeń w najbardziej odpowiedzialnych elementach maszyny wywoływanych dynamicznym zginaniem, skręcaniem i rozciąganiem. Ponadto, dla ustalonych i nieustalonych warunków działania młyna, przy wykorzystaniu zaawansowanych technik sterowania, zostaną zaprezentowane rezultaty oddziaływania elektromechanicznego pomiędzy silnikiem elektrycznym i układem napędzanym z punktu widzenia stabilności i niezawodności pracy urządzenia.
2018-03-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński, dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT PAN

Wybrane aspekty optymalizacji składu chemicznego oraz procesu wytwarzania stopów z pamięcią kształtu na bazie tytanu w kontekście dorobku Prof. Shuichi Miyazaki; University of Tsukuba

Znane od lat 60-tych XX wieku i często stosowane w technice i medycynie stopy z pamięcią kształtu (SMAs) przeszły długą drogę rozwoju, w której istotny udział miał i ma nadal prof. Shuichi Miyazaki, University of Tsukuba, Japonia. Imponujący dorobek naukowy (liczba cytacji 11 472, indeks Hirsha 56), współpraca naukowa z IPPT PAN (wspólne publikacje m.in. z prof. B. Ranieckim, prof. L. Dietrichem, prof. Z. Kowalewskim) oraz poświęcony prof. S. Miyazakiemu numer czasopisma Shape Memory and Superelasticity, No. 40830, 2017, a w szczególności artykuł jego autorstwa My Experience with Ti–Ni-Based and Ti-Based Shape Memory Alloys skłoniły nas do przygotowania Seminarium. Badania unikatowych właściwości SMAs, w tym efektu pamięci kształtu i supersprężystości, cieszą się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego, wpływając na dynamicznie rosnącą liczbę publikacji oraz systematyczny wzrost liczby patentów w tej tematyce. Zakres seminarium obejmie przegląd wyników badań zespołu prof. Shuichi Miyazaki w kontekście optymalizacji składu chemicznego oraz procesu wytwarzania SMAs na bazie tytanu, prowadzących do otrzymania odpowiednich właściwości mechanicznych oraz biozgodnych, w kierunku zastosowań medycznych i przemysłowych.
2018-03-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Przemysław Perlikowski, prof. PŁ
Katedra Dynamiki Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka

Sample-based approach - the new concept of studying of the multistability

The talk is focused on the new concept "basin stability method" which is one of the sample-based approach methods for analysis of the complex, multidimensional dynamical systems. The investigated method is a reliable tool for the analysis of dynamical systems and it has a significant advantages which make it appropriate for many applications. The sample-based approach offers comparable precision to the classical method of analysis. However, it is much simpler to apply and can be used despite the type of dynamical system and its dimensions. We show the first broad experimental confirmation of the basin stability approach. We study theoretically and experimentally the dynamics of a forced double pendulum. We examine the ranges of stability for nine different solutions of the system in a two parameter space, namely the amplitude and the frequency of excitation. We apply the path-following and the extended basin stability methods (Brzeski et. al., Meccanica 51(11), 2016) and we verify obtained theoretical results in experimental investigations.
2018-02-26 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr Marek Kochańczyk

Rule-based modeling of biomolecular site dynamics on surfaces

Rule-based modeling is a powerful approach for studying biomolecular site dynamics. During the seminar I will present SPATKIN, a general-purpose simulator for rule-based modeling in two spatial dimensions. The simulation algorithm is a lattice-based method that tracks Brownian motion of individual molecules and the stochastic firing of rule-defined reaction events. Because rules are used as event generators, the algorithm is network-free, meaning that it does not require to generate the complete reaction network implied by rules prior to simulation. In a simulation, each molecule is taken to occupy a single lattice site that cannot be shared with another molecule. SPATKIN is capable of simulating a wide array of membrane-associated processes, including adsorption, desorption and crowding.
2018-02-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Janusz Będkowski

Obliczenia równoległe w robotyce mobilnej

Obliczenia równoległe znajdują coraz szersze zastosowanie w robotyce mobilnej. Mając na uwadze fakt, że minęła już dekada odkąd technologia CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) jest dostępna na rynku, obserwuje się znaczny rozwój algorytmów wykorzystujących masowe obliczenia równoległe do przetwarzania danych lidarowych oraz video. Wyniki tych prac znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach jak geodezja, robotyka mobilna czy też szeroko rozumiana informatyka. W ramach referatu przedstawione zostaną postępy autorskich prac nad opracowaniem bezzałogowych systemów mapowania 3D. Omówiona zostanie autorska biblioteka programowa do tworzenia HD maps (High Definition maps) oraz lokalizacji pojazdu w tej mapie. Przedstawiony zostanie nowy czujnik RGBD oraz rozwiązanie problemu złożoności obliczeniowej przetwarzania danych z zastosowaniem obliczeń równoległych.
2018-02-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Stanisław Stupkiewicz

Metoda pola fazowego w modelowaniu przemian martenzytycznych: równania ewolucji i dyssypacja energii

Rate-independent dissipation is introduced into the phase-field framework for modelling of displacive transformations, such as martensitic phase transformation and twinning. Our recent finite-strain phase-field model is extended beyond the limitations of the classical, purely viscous dissipation. The variational formulation, in which the evolution problem is formulated as a constrained minimization problem for a global rate-potential, is enhanced by including a mixed-type dissipation potential that combines viscous and rate-independent contributions. Effective computational treatment of the resulting incremental problem of non-smooth optimization is developed by employing the augmented Lagrangian method. It is demonstrated that a single Lagrange multiplier field suffices to handle the dissipation potential vertex and simultaneously to enforce physical constraints on the order parameter. In this way, the initially non-smooth problem of evolution is converted into a smooth stationarity problem. The model is implemented in a finite-element code and applied to solve two- and three-dimensional boundary value problems representative for shape memory alloys.
2018-02-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Paweł Dłużewski

Prawo Vegarda dla kryształów o niskiej symetrii

Analizowana jest niezmienniczość prawa Vegarda ze względu na wybór konfiguracji odniesienia (referencyjny kryształ) jak również ze względu na wybór miary odkształcenia. Na przykładach praktycznych (InxGa1-xN, MgxCu3-xV2O8) pokazano, jak niewłaściwy wybór miary odkształcenia wpływa na zależność przewidywanych parametrów krystalograficznych sieci roztworu stałego od wyboru konfiguracji odniesienia.
2018-01-29 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Zbigniew L. Kowalewski

Identyfikacja stopnia uszkodzenia materiałów poddawanych obciążeniom cyklicznym – osiągnięcia i nowe wyzwania

Pomimo faktu istnienia wielu technik oceny uszkodzenia materiałów oraz elementów konstrukcyjnych, nadal pewne zjawiska nie zostały w tym zakresie w pełni rozpoznane i wymagają dalszych intensywnych prac badawczych. Ocena uszkodzenia wskutek obciążeń cyklicznych należy do tych zagadnień. W większości przypadków uszkodzenia zmęczeniowe mają charakter lokalny, prowadzący do rozwoju pęknięć pojawiających się wokół defektów strukturalnych lub karbów geometrycznych. Identyfikacja takich obszarów i monitorowanie uszkodzeń wymaga pełno-polowych pomiarów przemieszczenia. W prezentacji zostaną przedstawione próby zastosowania metod optycznych (ESPI oraz DIC) do oceny stopnia uszkodzenia i monitorowania stanu materiałów poddawanych obciążeniom zmęczeniowym, pracujących w elementach energetycznych lub związanych z transportem samochodowym. Część wykładu zostanie poświęcona analizie uszkodzenia zmęczeniowego z wykorzystaniem metod nieniszczących ze szczególnym uwzględnieniem technik magnetycznych, które dają zupełnie nowe możliwości identyfikacji uszkodzenia, jak i rodzaju procesu deformacyjnego.
2018-01-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, dr Maciej Czerkies

Matematyczny model ścieżek sygnałowych regulujących nieswoistą odpowiedź immunologiczną

Łącząc techniki eksperymentalne i modelowanie matematyczne, wykazaliśmy, że sprzężenia zwrotne pomiędzy ścieżkami IRF3, NF-κB i STAT prowadzą do binarnej odpowiedzi na poly(I:C) oraz dynamicznie odmiennej, pulsowej odpowiedzi na LPS. W odpowiedzi na LPS aktywowana jest ścieżka NF-κB, natomiast w odpowiedzi na poly(I:C) aktywowana jest zarówno ścieżka NF-κB, jak i IRF3. Jednoczesna aktywacja obu ścieżek jest konieczna do syntezy interferonu β (IFNβ), który następnie aktywuje ścieżkę STAT. STAT z kolei stabilizuje aktywację NF-κB i IRF3. Część komórek w odpowiedzi na infekcję wydziela IFNβ, który przygotowuje sąsiednie komórki do szybkiej odpowiedzi na kontakt z wirusem. Komórki te szybciej ulegają apoptozie, co ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa. W ten sposób odpowiedź jest koordynowana na poziomie populacji komórek. Czerkies M, Korwek Z, Prus W, Kochańczyk M, Jaruszewicz-Błońska J, Tudelska K, Błoński S, Kimmel M, Brasier AR, Lipniacki T. Cell fate in antiviral response is decided in the crosstalk of the IRF, NF-κB and JAK/STAT pathways, Nature Communications (accepted).


Archiwum