Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Pawińskiego 5b

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2019-05-06
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marek Augustyniak
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

Nowatorskie zastosowania MES w metodach diagnostyki materiałów i stanu konstrukcji inżynierskich (seminarium habilitacyjne)

Seminarium będzie przedstawiać komplementarne osiągnięcia Kandydata w trzech sferach, składających się na tzw. Trójkąt Wiedzy, polegający na efektywnym łączeniu badań naukowych, edukacji oraz prac wdrożeniowych. W zakresie osiągnięć naukowych uwypuklone będą wyniki fundamentalnej analizy techniki MMM (tzw. Metody Pamięci Metali). Argumentacja Kandydata została z powodzeniem zastosowana w kontekście MMM po raz pierwszy na świecie i została uwzględniona w pracach międzynarodowego komitetu nad nową wersją normy ISO 24997. Podsumowane będą także prace rozszerzające zakres stosowalności tzw. metody otworkowej wyznaczania stanu naprężenia. W zakresie osiągnięć dydaktycznych, streszczone będą założenia oryginalnego i spójnego systemu kształcenia studentów inżynierów, budowanego przez Autora od ponad 10 lat. System ten rozwijany był m.in. dzięki przeprowadzaniu licznych szkoleń propagujących dobre praktyki w stosowaniu technik symulacyjnych, a także unikatowej inicjatywie Studiów Podyplomowych "Symulacje Komputerowe dla Inżynierów". Na zakończenie, Kandydat streści doświadczenia związane z szeregiem prac rozwojowych, którymi zajmował się jako kierownik prac badawczych w polskim biurze projektowym DES ART w Gdyni, z powodzeniem dokonując trudnej sztuki łączenia aspektów podstawowych (publikacje) z koniecznością sprostania wymaganiom bieżącego zapotrzebowania rynkowego.
2019-04-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Grzegorz Jurczak

Kontynualne modelowanie pól sprzężonych w heterostukturach piezoelektrycznych (seminarium habilitacyjne)

Postępującą miniaturyzacja urządzeń optoelektronicznych będąca efektem półprzewodnikowej rewolucji technologicznej powoduje wzmożone zainteresowanie m.in. półprzewodnikowymi heterostrukturami krystalicznymi typu III-N. W trakcie seminarium przedstawiony zostanie wkład autora w wyjaśnienie zjawisk rządzących zachowaniem piezoelektrycznych heterostruktur GaN/AlN w ramach modelowania kontynualnego wspartego metodą elementów skończonych. Przedmiotem analizy będzie wpływ orientacji krystalograficznej kropki kwantowej na piezoelektryczne pola sprzężone w różnego typu kropkach GaN/AlN, wzajemne oddziaływanie w układzie naładowana elektrycznie dyslokacja - kropka kwantowa oraz nieliniowe zachowanie się heterostruktur GaN/AlN.
2019-04-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Bartłomiej Błachowski

Damage identification in structural elements and bolted connections of spatial skeletal structures (seminarium habilitacyjne)

Structural Health Monitoring (SHM) and, in particular, damage identification methods based on vibration characteristics have a 30-year long history and, despite the significant progress made in that field over these years, many open problems still remain. During the seminar, the Author's contribution to that field will be presented. Issues related to optimal sensor placement, modelling and parametrization of damage in bolted connections will be discussed. Additionally, since damage is expected to occur only in a particular region of the structure, two algorithms for sparsity constrained damage identification will be proposed, namely non-negative least squares (NNLS) and ℓ1-norm minimization. Effectiveness of the proposed methodologies will be demonstrated on real engineering examples of a tall telecommunication tower and an upper deck-arch bridge. Finally, the main conclusions from the Author’s papers will be recalled, and a few remarks on possible future developments will be made.
2019-04-01 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Ewa Eliza Rożko

Modele afiniczne w ujęciu kwantowym w mechanice układów z mikro- i nanostrukturą (seminarium habilitacyjne)

Zaprezentowane zostaną główne idee opisu ruchu ciała jednorodnie deformowalnego (afinicznie sztywnego) w ujęciu mechaniki kwantowej. Zostanie dokonany również krótki przegląd podstawowych pojęć dotyczących klasycznej mechaniki afinicznych modów kolektywnych i wewnętrznych w opisie ośrodków z mikro- i nanostrukturą. Przedstawione rozważania będą głównie opierać się na standardowym podejściu Schroedingerowskim do kwantyzacji układów klasycznych realizowanym w języku funkcji falowych na odpowiedniej grupie (afinicznej, liniowej, ortogonalnej, itp.) lub jej przestrzeni jednorodnej. Zostanie również zaproponowana procedura kwantyzacji infinitezymalnych ciał próbnych (tzn. nieskończenie małego ciała sztywnego z możliwością uogólnienia opisu do ciała afinicznie sztywnego) poruszających się po zadanej dwuwymiarowej przestrzeni (np. membrany i biomembrany, powłoki, błony komórkowe, itd.) z krzywizną (zanurzonej w przestrzeni trójwymiarowej). Ogólny schemat zostanie zilustrowany na przykładzie przestrzeni o stałej krzywiźnie, takich jak dwuwymiarowa sfera i pseudosfera (przestrzeń Łobaczewskiego).
2019-03-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Barbara Gołubowska

Analiza zagadnienia więzów i dynamiki ciał jednorodnie deformowalnych (seminarium habilitacyjne)

Zaprezentowana zostanie ogólna analiza geometryczna problemów pojawiających się w dynamice ciał afinicznie sztywnych (tzn. jednorodnie deformowalnych). Termin "afinicznie sztywne ciało" został wprowadzony przez Profesora Jana Jerzego Sławianowskiego, oznacza on ciało sztywne w sensie geometrii afinicznej, tzn. wszystkie relacje afiniczne pomiędzy punktami materialnymi, z których się składa dane ciało, pozostają niezmiennicze. Zostanie zaprezentowany przegląd wybranych dodatkowych więzów nałożonych na ruchy afiniczne, zarówno holonomicznych, jak i nieholonomicznych. W szczególności, omawiając przypadek ruchu bezobrotowego przedstawione zostanie zarówno zwykłe ("tradycyjne") podejście d'Alembertowskie, jak i alternatywne podejście wakonomiczne.
2019-03-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Robert Konowrocki

Wpływ sprzężenia elektromechanicznego na dynamikę napędu pojazdów i maszyn

W ostatnich latach rozwój techniki, a przede wszystkim wzrost świadomości i odpowiedzialności za środowisko naturalne, pozwoliły na dynamiczny rozwój napędów elektrycznych pojazdów i maszyn. Zauważyć można na rynku szybki rozwój elektrycznego transportu publicznego w postaci autobusów i tramwajów elektrycznych. W wielu miastach i gminach zostają skutecznie wprowadzane tzw. strefy zielone, gdzie w niedługim czasie będzie obowiązywał całkowity zakaz wjazdu pojazdów z napędem spalinowym. W związku z powyższym, podjęto próbę analizy wpływu sprężeń elektromechanicznych w elektrycznych napędach pojazdów oraz maszyn. W ramach seminarium zaprezentowane zostaną przykłady analizy dynamicznej napędu pojazdów szynowych oraz maszyn. Zostaną przedstawione opisy matematyczne wybranych obiektów wraz z wynikami teoretycznymi oraz eksperymentalnymi. Na podstawie otrzymanych wyników badań należy stwierdzić, że – ze względu na występowanie i istotność sprzężeń elektromechanicznych – istnieje potrzeba zaawansowanego modelowania i identyfikacji cech silnika elektrycznego napędzającego badane układy mechaniczne.
2019-03-11 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Christopher Trombley, M.Sc.
Department of Biosystems and Soft Matter, IPPT PAN

Stability For Charged Particles Settling Under Gravity In A Viscous Fluid (seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego)

It is shown by construction that two charged particles settling in a viscous fluid may have configurations which are asymptotically stable to perturbations, a new fundamental result for the qualitative behavior of settling particles in the low Reynolds number regime. This may have wide applications in the motion of micrometer scale systems. It is shown that such states exist for a wide range of charges, particle radii and particle densities. Scientific plans for future work building on the results outlined in [1] will be announced. [1] Trombley, C.; Ekiel-Jeżewska, M.L. "Stable Configurations of Charged Sedimenting Particles". Physical Review Letters, 121, 254502, 2018.
2019-03-04 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr Olga Doubrovina
Belarussian State University

Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure characterization

The main thesis of the presented dissertation is to introduce the new markers characterizing tissue microstructure thanks to the use of wavelet distributions of backscattered signals. Primo, using the wavelet decomposition of the signal envelop we found 1. new statistical markers associated with different number of diffusers (in agar imaginations doped with glass balls), and 2. the method of tracking temperature increase by parameters in a wavelet level decomposition which significantly reducing the amount of data processed is proposed. Secondo, using the wavelet distributions of the signal 1. it is shown that determining the MSS parameter (mean scatterer spacing) from the wavelet decomposition significantly improves the accuracy of MSS estimation, done on the example of a thread phantom, and 2. thanks to an introduced the degree of the chaoticity of the structure - chaotic index - one can distinguish regularity of pseudo-periodic structure in liver tissue in vivo from the more chaotic structure of cancerous tissue.
2019-02-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Maciej Zawidzki

Extremely Modular Systems: a new approach to the design of structures (habilitation seminar)

Extremely Modular System (EMS) is a family of concepts where assembly of congruent modules allows for creation of free-form structures. The four major advantages of EMSs are: economization (due to mass-production), deployability, reconfigurability and robustness (the modules which failed can be easily replaced, also if some fail, the system may still perform some desired tasks). The disadvantage of EMSs is that their assembly and control is non-intuitive, and rather difficult. In other words, the combination of non-trivial congruent units to form meaningful structures, or their kinematic actions formulated as discrete optimization problems, are computationally expensive. A number of alternative approaches have been studied, including: graph-theoretic methods and meta-heuristics.
2019-02-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. Alexis Rusinek
University of Lorraine, Metz, France IPPT PAN (visiting professor)

Material and structure behavior under extreme conditions: Modeling and experimental approaches

2019-02-11 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Kinga Nalepka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH

Granice fazowe jako narzędzie do tworzenia materiałów o pożądanych właściwościach mechanicznych i funkcjonalnych

Dynamiczny rozwój bioniki stał się podstawą wielu przełomowych odkryć, również w dziedzinie inżynierii materiałowej. Interesujący przykład stanowią pancerze ochronne mięczaków doskonalone na drodze milionów lat ewolucji. Konfrontacja przeprowadzonych badań teoretycznych i eksperymentalnych ujawnia, że zwierzęta te tworzą muszle o unikalnych, złożonych mikrostrukturach kontrolując geometrię granic fazowych. Zdolność do pełnej eksploatacji korzystnych energetycznie granic sprawia, że materiały biogeniczne osiągają znacząco lepsze właściwości mechaniczne i funkcjonale w stosunku do syntetycznych odpowiedników. Te ostatnie charakteryzują się wysoko uporządkowaną strukturą, która ogranicza geometrię granic do kilku szczególnych postaci. Inspirując się koncepcją Natury możemy odpowiednie zaburzenia generować również w materiałach syntetycznych. Jednym z ciekawszych przykładów są stopy z magnetyczną pamięcią kształtu, w których poprzez modulowanie struktury uzyskuje się poprawę właściwości mechanicznych i funkcjonalnych.

POWERED_BY_SArchiwum