Seminaria Informatyki i Nauk Obliczeniowych
pod patronatem Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki Komitetu Informatyki PAN

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-04-04
 plan 
12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr Tomasz Koziara

Co-rotated and reduced order finite element time integrators for multibody contact dynamics

2019-03-21
 plan 
12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Michał Komorowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Automatyczna metoda identyfikacji struktur ludzkiego mózgu na podstawie sygnałów MEG/EEG – dotychczasowe wyniki i koncepcja rozprawy doktorskiej

Anatomia ludzkiego mózgu kształtuje jego funkcjonalne właściwości w skali lokalnej jak i globalnej oraz wyznacza granice jego działania (Park & Friston 2013). Przedmiotem intensywnych badań są próby znalezienia unikalnych reprezentacji sygnałów pochodzących z różnych obszarów mózgu, tzw. fingerprintów tych obszarów. Główną metodologią stosowaną i rozszerzaną w ramach mojej pracy, odnoszącą się do tego problemu, jest podejście Spectral Fingerprints (Keitel & Gross 2016). W zarysie metoda polega na dwukrotnej (najpierw na poziomie indywidualnym, następnie na poziomie grupowym) dwuetapowej klasteryzacji widma mocy jednosekundowych okien sygnału z przestrzeni zrekonstruowanych źródeł aktywności, co skutkuje uzyskaniem niskowymiarowej reprezentacji aktywności wybranych obszarów ludzkiego mózgu. Wykonane przez autorów testy oparte na metodach bootstrapingu i walidacji krzyżowej wykazały wysoką skuteczność automatycznej identyfikacji 116 obszarów mózgu na podstawie ich spektralnych fingerprintów pozyskanych ze spoczynkowego sygnału MEG. Celem mojej pracy jest udoskonalenie i rozszerzenie pola zastosowań metody Spectral Fingerprints. Do tej pory została wykonana częściowa reprodukcja wyników z oryginalnej pracy oraz znacząca redukcja czasu obliczeń wykorzystując techniki programowania równoległego. Wykonano ponadto pierwsze próby adaptacji procedury do analizy sygnałów EEG. Planowana jest modyfikacja wybranych elementów potoku przetwarzania w celu podwyższenia skuteczności identyfikacji struktur korowych i podkorowych (w szczególności z wykorzystaniem sygnału EEG) oraz zbadanie możliwości wykorzystania spektralnych fingerprintów jako biomarkerów wybranych jednostek chorobowych.
2019-03-21
 plan 
13:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Julia Szota-Pachowicz
Uniwersytet Jagielloński

Ontologia synchrotronu – modelowanie struktury systemu, dotychczasowe wyniki i koncepcja rozprawy doktorskiej

2019-03-07 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr Agnieszka Jakóbik
Politechnika Krakowska, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Wybrane algorytmy poprawy poziomu bezpieczeństwa przetwarzania zadań i energooszczędności środowisk obliczeniowych opartych o szeregowanie zadań

Podczas seminarium prelegentka przedstawi osiągnięcie naukowe, które będzie podstawą jej wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w IPPT PAN.
2018-11-15 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr hab. inż. Sergiy Fialko
Politechnika Krakowska, Wydz. Fizyki, Matematyki i Informatyki

SCAD FEA software: advanced analysis options in structural mechanics and civil engineering

SCAD jest oprogramowaniem MES do obliczeń i projektowania konstrukcji budowlanych. Jest głównym programem pakietu SCAD Office (https://scadsoft.com/en/products), opracowanego przez firmę informatyczną SCAD Soft. Jest jednym z najpopularniejszych programów MES na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, posiada certyfikaty spełniające normy regionalne oraz posiada licencje niezbędne przy projektowaniu obiektów energetyki atomowej (elektrownie atomowe). W większości uniwersytetów ww. krajów ten program został wdrożony na wydziałach budowlanych.
Celem prezentacji jest ogólne przedstawienie programu oraz opcji zaawansowanych: rozwiązywanie układów równań liniowych algebraicznych MES o dużym rozmiarze, zaawansowana analiza modalna, analiza sejsmiczna, całkowanie równań ruchu, analiza nieliniowa sprężysto-plastyczna, montaż itd. Po zakończeniu referatu i dyskusji dla wszystkich zainteresowanych osób jest zaplanowana prezentacja SCAD Office „na żywo”.
Ze szczegółowym opisem oprogramowania można zapoznać się tu:
https://scadsoft.com/help/SCAD/Theory/en/index.htm#t=Theory1033_rtf%2FPrinciples_of_theory.htm,
https://scadsoft.com/help/SCAD/FEMLib/en/index.htm#t=FEMLib1033%2FGeneral_Issues.htm,
https://scadsoft.com/help/SCAD/en/index.htm.
2018-06-26 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Piotr Jarosik

Segmentacja obrazów b-mode w czasie rzeczywistym

2018-06-21 13:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr inż. Michał Bereta
Politechnika Krakowska, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Rozwój metod inteligencji obliczeniowej w wybranych zadaniach klasyfikacji i optymalizacji

W prezentacji przedstawione zostaną wybrane metody klasyfikacji w problemie rozpoznawania twarzy niezależnym od wieku. Przedstawiony zostanie przegląd metod rozpoznawania twarzy na podstawie lokalnych deskryptorów, które są aktualnie ważnym narzędziem analizy obrazów. Podejście to zostanie krótko porównane z metodami rozpoznawania twarzy wykorzystującymi głębokie sieci neuronowe (ang. deep learning). Zaprezentowane zostaną również metody rozwiązywania pokrewnych problemów klasyfikacyjnych takich jak analiza klasyfikatorów rankingowych. Problematyka projektowania klasyfikatorów w ujęciu bardziej ogólnym przedstawiona zostanie na przykładzie nowej metody regularyzacji algorytmu AdaBoost. Przedstawione zostaną również ostatnio opublikowane metody optymalizacji w Euklidesowym problemie Steinera, wykorzystujące algorytmy memetyczne oraz algorytmy przeszukiwania drzew Monte Carlo (ang. Monte Carlo Tree Search, MCTS). Prezentacja ma na celu przedstawienie dorobku naukowego, mającego być podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego.
2018-06-14 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Maciej Wasilewski
Zakład Technologii Inteligentnych

Adaptacyjna stabilizacja drgań konstrukcji mechanicznych w warunkach zmiany parametrów konstrukcyjnych i przy nieprzewidywalnych wzbudzeniach

Seminarium dotyczyć będzie zagadnień sterowania adaptacyjnego do stabilizacji konstrukcji. W szczególności rozpatrywany jest problem tłumienia drgań w wypadku nagłej zmiany parametrów wewnętrznych układu (degradacja elementów konstrukcyjnych) lub pod wpływem zmiennego wymuszenia zewnętrznego. Zmienne zakłócenie działające na układy mechaniczne jest powszechnie znanym zjawiskiem. Jako przykłady można wymienić drgania konstrukcji pod wpływem wiatru, trzęsienia ziemi, przejeżdżających pojazdów. W ramach seminarium zaprezentowane zostaną trzy opracowane algorytmy sterowania adaptacyjnego oraz ich walidacja poprzez symulacje numeryczne. Działanie algorytmów porównano również z innymi, powszechnie wykorzystywanymi algorytmami.

2018-04-05 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
prof. Tadeusz Burczyński, dr hab. Wacław Kuś, dr Adam Mrozek, dr Marcin Maździarz
IPPT PAN, Politechnika Śląska, AGH

Intelligent design of 2D nanostructures based on molybdenum

2018-04-05 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dr hab. inż. Wacław Kuś, dr inż. Adam Mrozek, dr inż. Marcin Maździarz
Politechnika Śląska, AGH

Intelligent design of 2D nanostructures based on molybdenum

2018-03-22 12:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Karol Daszkiewicz
Politechnika Gdańska

Rodzina elementów hybrydowo-mieszanych w 6-parametrowej teorii powłok, analiza geometrycznie nieliniowa powłok o funkcyjnej zmienności materiału wzdłuż grubości

POWERED_BY_SArchiwum