Sławomir Mackiewicz, Ph.D.

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
Division of Non-Destructive Testing (PBN)
position: senior specialist
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 248
room: 537
e-mail: smackiew

Doctoral thesis
1991Teoria i technika pomiarów współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych z uwzględnieniem zjawiska dyfrakcji 
supervisor -- Prof. Julian Deputat, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
476 
Recent publications
1.Mackiewicz S., Detektory promieniowania stosowane w cyfrowej radiografii bezpośredniej, BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, Vol.1-2, pp.44-51, 2017
Abstract:

W artykule opisano podstawy działania detektorów promieniowania stosowanych w cyfrowej radiografii bezpośredniej - DR . Scharakteryzowano rożne rodzaje paneli płaskich pod kątem ich przydatności w obszarze badań nieniszczących. W sposób bardziej szczegółowy omówiono panele płaskie z przemianą pośrednią oparte na matrycy a-Si z tranzystorami TFT, które wykazują obecnie największą przydatność do zastosowań w badaniach nieniszczących. Przeanalizowano najważniejsze parametry paneli płaskich w aspekcie ich zastosowań do badań złączy spawanych oraz innych wyrobów i elementów badanych dotychczas tradycyjną metodą radiograficzną

Keywords:

radiografia cyfrowa, panele płaskie, radiografia bezpośrednia DR

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
2.Dębowski T., Lewandowski M., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Schabowicz K., Badania ultradźwiękowe płyt włóknisto-cementowych, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.88, No.10, pp.69-71, 2016
Abstract:

W artykule przedstawiona została możliwość lokalizacji delaminacji w płycie włóknisto-cementowej za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanego urządzenia wykorzystującego metodę ultradźwiękową i fale podłużne. Przeprowadzono badania na trzech rodzajach płyt. Stwierdzono, że proponowana metoda diagnostyczna umożliwia wykrywanie lokalnych nieciągłości, np. obszarów o obniżonej zwartości, czy delaminacji w płytach włóknisto-cementowych na obszarze średnicy wiązki metodą estymacji prędkości fali ultradźwiękowej. Zaletami metody są niewielkie wymiary urządzenia i krótki czas badania

Keywords:

płyty włóknisto-cementowe, badania nieniszczące, ultradźwięki

Affiliations:
Dębowski T.-IPPT PAN
Lewandowski M.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Ranachowski Z.-IPPT PAN
Schabowicz K.-Wrocław University of Technology (PL)
3.Mackiewicz S., Podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych oraz ich wpływ na jakość wykonywanych badań, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.88, No.10, pp.86-91, 2016
Abstract:

W artykule opisano podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych zdefiniowane w PN-EN 12668-2 oraz ASTM E 1065-08. Opisano typowe uszkodzenia głowic ultradźwiękowych, występujące podczas eksploatacji oraz przeanalizowano ich wpływ na podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych. W dalszej kolejności pokazano w jaki sposób parametry głowic mogą wpływać na istotne aspekty badań ultradźwiękowych, w szczególności na wykrywalność, interpretację oraz ocenę wskazań. Omawiane zagadnienia zilustrowano praktycznymi przykładami pokazującymi wpływ parametrów głowic na wyniki badań. Podkreślono znaczenie właściwego nadzoru nad stanem technicznym głowic ultradźwiękowych w całościowym systemie zapewnienia jakości badań ultradźwiękowych. Wskazano na konieczność prowadzenia okresowych kontroli głowic ultradźwiękowych podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do defektoskopów.

Keywords:

głowice ultradźwiękowe, parametry głowic ultradźwiękowych, uszkodzenia głowic ultradźwiękowych, nadzór nad wyposażeniem badawczym, badania ultradźwiękowe

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
4.Chmielewski M., Nosewicz S., Rojek J., Pietrzak K., Mackiewicz S., Romelczyk B., A study of densification and microstructure evolution during hot pressing of NiAl/Al2O3 composite, Advanced Composite Materials, ISSN: 0924-3046, DOI: 10.1080/09243046.2013.879408, Vol.24, No.1, pp.57-66, 2015
Abstract:

Evolution of the density and the microstructure during hot pressing of NiAl/Al2O3 composite has been investigated in the present paper. In particular, the effect of the process parameters, viz. compacting pressure, sintering temperature and sintering time, on the evolution of the density of the intermetallic–ceramic composite has been studied. Evolution of the density has been related to microstructure changing. Porosity, pore structures and grains rearrangement have been analysed in microscopic observations.

Keywords:

hot pressing, sintering, intermetallic–ceramic composite, density evolution, microstructure

Affiliations:
Chmielewski M.-Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Nosewicz S.-IPPT PAN
Rojek J.-IPPT PAN
Pietrzak K.-other affiliation
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Romelczyk B.-Warsaw University of Technology (PL)
5.Mackiewicz S., Badania złączy spawanych techniką phased array w świetle wymagań PN-EN ISO 13588, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.87, No.12, pp.101-106, 2015
Abstract:

W pracy opisano podstawowe zasady ultradźwiękowych badań złączy spawanych techniką phased array zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 13588. Przedstawiono zakres i obszar zastosowania normy. Opisano typy skanów ultradźwiękowych zalecanych przez normę do badań spoin przy różnych poziomach techniki badania. Omówiono najważniejsze kalibracje systemów PA oraz inne aspekty ich przygotowania do badań spoin. Opisano metodykę wykonywania badań oraz oceny ich wyników wskazując na aspekty specyficzne dla zautomatyzowanej techniki phased array. Najważniejsze zagadnienia zilustrowano przykładami zaczerpniętymi z własnych badań oraz nadzorowanych wdrożeń. Wskazano na kluczowe znaczenie wprowadzonej normy dla upowszechnienia badań złączy spawanych techniką phased array.

Keywords:

badania NDT, UT, technika phased array, badanie spoin

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
6.Nosewicz S., Rojek J., Mackiewicz S., Chmielewski M., Pietrzak K., Romelczyk B., The influence of hot pressing conditions on mechanical properties of nickel aluminide/alumina composite, Journal of Composite Materials, ISSN: 0021-9983, DOI: 10.1177/0021998313511652, Vol.48, No.29, pp.3577-3589, 2014
Abstract:

The influence of hot pressing conditions on mechanical properties of nickel aluminide/alumina composite has been investigated in the present paper. In particular, effect of the process parameters, viz. compacting pressure, sintering temperature and sintering time on the evolution of density, elastic constants and tensile strength properties of the intermetallic-ceramic composite has been studied. Elastic constants, the Young's modulus and Poisson's ratio, have been evaluated using an ultrasonic testing method, and the tensile strength has been determined by a Brazilian-type splitting test. Microscopic observations of microstructure evolution complemented the experimental procedure. Experimental results have been confronted with theoretical models showing a good agreement between the data compared.

Keywords:

Hot pressing, sintering, intermetallic-ceramic composite, elastic properties, Brazilian test, tensile strength, ultrasonic method

Affiliations:
Nosewicz S.-IPPT PAN
Rojek J.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Chmielewski M.-Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Pietrzak K.-other affiliation
Romelczyk B.-Warsaw University of Technology (PL)
7.Chmielewski M., Nosewicz S., Pietrzak K., Rojek J., Strojny-Nędza A., Mackiewicz S., Dutkiewicz J., Sintering Behavior and Mechanical Properties of NiAl, Al2O3, and NiAl-Al2O3 Composites, Journal of Materials Engineering and Performance, ISSN: 1059-9495, DOI: 10.1007/s11665-014-1189-z, Vol.23, No.11, pp.3875-3886, 2014
Abstract:

It is commonly known that the properties of sintered materials are strongly related to technological conditions of the densification process. This paper shows the sintering behavior of a NiAl-Al2O3 composite, and its individual components sintered separately. Each kind of material was processed via the powder metallurgy route (hot pressing). The progress of sintering at different stages of the process was tested. Changes in the microstructure were examined using scanning and transmission electron microscopy. Metal-ceramics interface was clean and no additional phases were detected. Correlation between the microstructure, density, and mechanical properties of the sintered materials was analyzed. The values of elastic constants of NiAl/Al2O3 were close to intermetallic ones due to the volume content of the NiAl phase particularly at low densities, where small alumina particles had no impact on the composite’s stiffness. The influence of the external pressure of 30 MPa seemed crucial for obtaining satisfactory stiffness for three kinds of the studied materials which were characterized by a high dense microstructure with a low number of isolated spherical pores.

Keywords:

ceramics, composites, electron, intermetallic, metallic matrix, microscopy, powder metallurgy, sintering, structural

Affiliations:
Chmielewski M.-Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Nosewicz S.-IPPT PAN
Pietrzak K.-other affiliation
Rojek J.-IPPT PAN
Strojny-Nędza A.-Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Dutkiewicz J.-Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences (PL)
8.Szelążek J., Gutkiewicz P., Grzywna P., Mackiewicz S, Ultrasonic measurement of thick-walled pipe diameter changes, JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY - TRANSACTIONS OF THE ASME, ISSN: 0094-9930, DOI: 10.1115/1.4026114, Vol.136, No.4, pp.041408-1-6, 2014
Abstract:

Thick-walled, main stream pipelines are key elements in many power and chemical plants. Operating for a long time in high temperature and subjected to internal pressure such pipes are subjected to creep resulting in material degradation and strain. The most common method of pipe state evaluation is pipe diameter monitoring. Usually such measurements are performed with micrometer gauge in locations where special “pips” were earlier installed. Other methods are also tested to monitor creep progress like various temperature-resistance strain gauges or eddy current sensors. The paper examines a new ultrasonic technique to evaluate thick-walled pipe diameter changes. Pipe diameter evaluation is based on time of flight of bulk ultrasonic waves propagating in circumferential direction along the polygon, reflecting on the pipe external surface only. Presented are results of experiments performed on 100 mm diameter pipe subjected to internal pressure to generate small diameter changes and on 273 mm diameter and 40 mm wall thickness pipe section. Measurements were performed with longitudinal, shear SV and shear SH waves. Described are advantages and disadvantages of various ultrasonic wave types for pipe diameter evaluation in practice. Discussed is the influence of residual stresses and temperature on accuracy of pipe diameter evaluation with proposed technique. Shear SV wave was chosen as the most easily applicable ultrasonic wave on thick-walled tubes.

Affiliations:
Szelążek J.-IPPT PAN
Gutkiewicz P.-IPPT PAN
Grzywna P.-IPPT PAN
Mackiewicz S-IPPT PAN
9.Mackiewicz S., Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości w kompozytach metalowo-ceramicznych, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.86, No.10, pp.7-11, 2014
Abstract:

W pracy opisano podstawowe zasady ultradźwiękowych pomiarów modułów sprężystości w materiałach technicznych. Omówiono definicje stałych sprężystości dla materiałów o różnej symetrii, w szczególności dla materiałów ortotropowych, poprzecznie izotropowych oraz izotropowych. Opisano metodykę wyznaczania stałych sprężystości na podstawie pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych dla materiałów o różnej symetrii. Wskazano na podstawowe wymagania dotyczące dokładnych pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych w próbkach materiałów. Na zakończenie zaprezentowano przykład zastosowania omówionej metodyki pomiarowej do wyznaczenia zależności modułów sprężystości od zawartości fazy ceramicznej w kompozycie NiAl-Al2O3.

Keywords:

badania ultradźwiękowe, pomiary prędkości fal, wyznaczanie modułów sprężystości, kompozyty metalowo-ceramiczne

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
10.Węglewski W., Bochenek K., Basista M., Schubert Th., Jehring U., Litniewski J., Mackiewicz S., Comparative assessment of Young’s modulus measurements of metal-ceramic composites using mechanical and non-destructive tests and micro-CT based computational modeling, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, ISSN: 0927-0256, DOI: 10.1016/j.commatsci.2013.04.007, Vol.77, pp.19-30, 2013
Abstract:

It is commonly known that the available non-destructive and mechanical methods of the Young modulus measurement yield different results. This paper presents comparison of the results of experimental determination and numerical modeling of the Young modulus of Cr–Al2O3–Re composites (MMC) processed by a powder metallurgical method (SPS). In the computational model a finite element analysis is combined with images of the real material microstructure obtained from micro-computed tomography (micro-CT). Experimental measurements were carried out by four testing methods: three-point bending, resonance frequency damping analysis (RFDA), ultrasonic pulse-echo technique, and scanning acoustic microscopy. The paper also addresses the issue which of the four experimental methods at hand gives results closest to the theoretical predictions of the micro-CT based FEM model.

Keywords:

Finite element analysis (FEA), Micro-CT based FE model, Metal matrix composites, Elastic modulus, Mechanical and nondestructive techniques

Affiliations:
Węglewski W.-IPPT PAN
Bochenek K.-IPPT PAN
Basista M.-IPPT PAN
Schubert Th.-Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (DE)
Jehring U.-Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (DE)
Litniewski J.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
11.Starzyński G., Mackiewicz S., Szelążek J., Wykorzystanie współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych do oceny kontaktu powierzchni chropowatych, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, ISSN: 0208-6247, Vol.192, No.2, pp.71-79, 2013
Keywords:

badania ultradźwiękowe, pomiary współczynnika odbicia, ocena powierzchni kontaktu, pomiary chropowatości

Affiliations:
Starzyński G.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Szelążek J.-IPPT PAN
12.Mackiewicz S., Szelążek J., Gutkiewicz P., Badania ultradźwiękowe procesu degradacji stali eksploatowanych w energetyce, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ, ISSN: 0013-7294, Vol.712, No.10, pp.736-744, 2013
13.Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. I, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.1, pp.26-29, 2013
Abstract:

Badania ultradźwiękowe są obecnie podstawową metodą badań nieniszczących materiałów i struktur kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym. W badaniach wykonywanych na etapie produkcji części i zespołów kompozytowych największe znaczenie mają zautomatyzowane techniki ultradźwiękowe oparte na metodzie przepuszczania, nazywane w branży lotniczej technikami C-scan. Pozwalają one w szybki i wydajny sposób badać zarówno laminaty monolityczne jak i struktury przekładkowe o różnej grubości i budowie dając w wyniku zobrazowania typu C badanych części. Podstawowe zasady działania systemów C-scan oraz przykłady ich praktycznego stosowania opisano w pracy.

Keywords:

badania ultradźwiękowe, technika phased array, kompozyty węglowe, wady kompozytów

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Katz T.-other affiliation
14.Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. II, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.2, pp.34-38, 2013
Abstract:

Podstawową techniką stosowaną w badaniach laminatów węglowych metodą Phased Array jest kontaktowa metoda echa z ręcznym przesuwem głowicy. Pod względem mobilności i uniwersalności jest to technika zbliżona do konwencjonalnych badań defektoskopowych ze zobrazowaniem typu A, zapewniająca jednak pełny zapis wyników badania oraz znacznie większe możliwości ich analizy.

Keywords:

badania ultradźwiękowe, technika phased array, wady laminatów węglowych, typy zobrazowań PA

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Katz T.-other affiliation
15.Szelążek J., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Ultradźwiękowe pomiary naprężeń z wykorzystaniem fali podłużnej – próba zastosowania do badania konstrukcji mostowej, DROGI I MOSTY, ISSN: 1643-1618, No.1-2, pp.121-140, 2011
Abstract:

W pracy przedstawiono ultradźwiękowe badania naprężeń zmiennych w elementach konstrukcji stalowej. Opisano podstawy ultradźwiękowej metody pomiarów naprężeń, podano zależności z jakich na podstawie pomiarów czasu przejścia impulsów fal ultradźwiękowych obliczane są wartości naprężenia. Opisano wykorzystane w badaniach głowice ultradźwiękowe i układ pomiarowy. Pokazano wyniki badania zmian naprężeń w dwóch elementach kratowego mostu kolejowego – w podłużnicach i w wykrzyżowaniach kratowego dźwigara. Zarejestrowano zmiany naprężeń wywołane przejazdami pojazdów szynowych o różnych masach, poruszających się z różnymi prędkościami, w obu kierunkach. Badania prowadzone dwukanałową aparatur ą równocześnie w dwóch podłużnicach pozwoliły na wykrycie asymetrii obciążenia konstrukcji mostu podczas przejazdu pociągu towarowego. Porównano wyniki pomiarów uzyskanych technik ą ultradźwiękową z wynikami uzyskanymi technik ą tensometrii oporowej.

Affiliations:
Szelążek J.-IPPT PAN
Gutkiewicz P.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
16.Szelążek J., Mackiewicz S., Gutkiewicz P., Ultrasonic measurement of the temperature dependence of elastic moduli in light alloys, INSIGHT, ISSN: 1354-2575, Vol.52, pp.380-385, 2010
Abstract:

This paper presents a new method for evaluating the temperature dependency of ultrasonic shear and longitudinal wave velocities. Results of such measurements allow the determination of elastic properties of solids, such as Young’s and shear moduli, for various temperatures. A short description of well-established techniques of ultrasonic measurements at high temperatures, such as laser and waveguide techniques, is given and their disadvantages listed. The main disadvantage, especially in the case of small samples with low heat capacity, is uneven temperature distribution in the sample volume caused by contact with a waveguide or through heat generated by the laser pulses. The proposed techniques enable velocity measurement of both longitudinal and shear waves in small samples while ensuring constant temperature in the whole sample volume. Measurements were performed using piezoelectric transducers pressed between two samples and generating and detecting ultrasonic waves propagating along the samples. Advantages of this measuring technique are: no need for couplant; the ability to measure small, easily machined samples; and the low cost of the experiment. The main disadvantage of the technique is a limited temperature range. The paper presents results of measurements performed on several samples cut from light alloy castings of various chemical compositions.

Keywords:

ultrasonic, velocity, temperature, elastic constants

Affiliations:
Szelążek J.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Gutkiewicz P.-IPPT PAN
17.Kowalewski Z.L., Szelążek J., Mackiewicz S., Augustyniak B., Experimental damage analysis of steel after exploitation loading, EPJ Web of Conferences, ISSN: 2100-014X, DOI: 10.1051/epjconf/20100643001, Vol.6, pp.1-8, 2010
Abstract:

Development of creep damage at elevated temperatures and structural degradation due to plastic deformation at room temperature were assessed using destructive and non-destructive methods in steels commonly applied in power plants (40HNMA, 13HMF and P91). As destructive methods the standard tension tests were carried out after every kind of prestraining. Subsequently, an evolution of the selected tension parameters was taken into account for damage identification. In order to assess a damage development during the creep and plastic deformation the tests for the steels were interrupted for a range of the selected strain magnitudes. The ultrasonic and magnetic techniques were used as the non-destructive methods for damage evaluation. The experimental programme also contained microscopic observations.

Affiliations:
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Szelążek J.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Augustyniak B.-Gdansk University of Technology (PL)
18.Szelążek J., Mackiewicz S., Kowalewski Z.L., New samples with artificial voids for ultrasonic investigation of material damage due to creep, NDT AND E INTERNATIONAL, ISSN: 0963-8695, Vol.42, pp.150-156, 2009
Abstract:

This paper describes the application of acoustic birefringence measurement for evaluation of material degradation due to creep. The problem with ultrasonic investigation of the influence of creep-induced voids on ultrasonic wave velocities is the lack of samples containing well-defined voids. The only way to‘‘produce’’ damaged material with numerous voids is accelerated creep laboratory test or long-term service of material in high temperature and stress. To describe voids it is necessary to perform laborious metallographic examination of damaged material. Paper presents glass samples with artificial semi-flat voids created with laser engraving technique. Results of ultrasonic wave velocities and acoustic birefringence measurements in glass samples proved that laser engraving can be helpful for the experimental investigation of voids influence on solid acoustic properties.

Keywords:

Ultrasound, Birefringence, Creep, Artificial voids

Affiliations:
Szelążek J.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
19.Kowalewski Z.L., Mackiewicz S., Szelążek J., Pietrzak K., Augustyniak B., Evaluation of damage in steels subjected to prior deformation - destructive and nondestructive techniques, Journal of Multiscale Modeling, Vol.1, pp.479-499, 2009
20.Kowalewski Z.L., Mackiewicz S., Szelążek J., Evaluation of damage in steels subjected to exploitation loading - destructive and non-destructive methods, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, ISSN: 0217-9792, Vol.22, pp.5533-5538, 2008
21.Kowalewski Z.L., Szelążek J., Mackiewicz S., Destructive and ultrasonic investigation of damage identification in metallic materials, KEY ENGINEERING MATERIALS, ISSN: 1662-9795, Vol.340, pp.229-234, 2007
22.Mackiewicz S., Kowalewski Z.L., Szelążek J., Deputat J., Badania mechaniczne i ultradźwiękowe stanu uszkodzenia materiałów wskutek procesu pełzania, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.LXIV, No.7-8, pp.15-24, 2005

List of recent monographs
1.
109
Deputat J., Mackiewicz S., Szelążek J., Problemy i techniki nieniszczących badań materiałów: wybrane wykłady, Biuro Gamma (Warszawa), pp.1-208, 2007

Conference papers
1.Mackiewicz S., PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA EKSPOZYCJI RADIOGRAFICZNYCH NA PANELACH PŁASKICH, Stary Młyn 2017, KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH, 2017-09-04/09-06, Bolesławiec k/Wieruszowa (PL), pp.15-26, 2017
2.Mackiewicz S., Panele płaskie z przemianą pośrednią oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach nieniszczących, STARY MŁYN 2016, Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych, 2016-09-05/09-07, Bolesławiec (PL), pp.1-12, 2016
3.Mackiewicz S., Ocena wyników badań złączy spawanych techniką TOFD wg EN ISO 15626, XXII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2016-03-16/03-18, Zakopane (PL), pp.73-82, 2016
Keywords:

badania ultradźwiękowe, TOFD, badania spoin, poziomy akceptacji, PN-EN ISO 15626

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
4.Mackiewicz S., Zgutka M., Ultradźwiękowe badania złączy spawanych techniką phased array, XXI Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, Zakopane (PL), pp.119-133, 2015
Keywords:

badania ultradźwiękowe, technika phased array, badania spoin, PN-EN ISO 13588

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Zgutka M.-other affiliation
5.Mackiewicz S., Zapisywanie obrazu utajonego na pamięciowych płytach luminoforowych – podstawy fizyczne, Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych, 2014-09-10/09-12, Popów (PL), pp.1-11, 2014
Keywords:

badania radiograficzne, radiografia cyfrowa, technika CR, fotostymulowana luminescencja

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
6.Mackiewicz S., Radiografia cyfrowa na pamięciowych luminoforowych płytach obrazowych – podstawy fizyczne, XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, Zakopane (PL), pp.137-146, 2014
Keywords:

badania radiograficzne, izotop Yb-169, badania spoin, PN-EN ISO 17636-1

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
7.Mackiewicz S., Szelążek J., Gutkiewicz P., Ultradźwiękowe badania degradacji pełzaniowej stali stosowanych w energetyce, XIX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2013-03-12/03-15, Zakopane (PL), Vol.1, pp.39-60, 2013
Keywords:

badania ultradźwiękowe, badania degradacji stali, pełzanie, pomiary prędkości fal, pomiary tłumienia fal, dwójłomność akustyczna

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Szelążek J.-IPPT PAN
Gutkiewicz P.-IPPT PAN
8.Mackiewicz S., Ocena jakości radiogramów komputerowych - aspekty praktyczne i metodologiczne, Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych, 2012-08-27/08-29, Stary Młyn (PL), pp.1-11, 2012
9.Szelążek J., Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Zjawiska Wpływające Na Wykrywalność Pęknięć Zmęczeniowych w Eksploatacyjnych Badaniach Ultradźwiękowych Osi Kolejowych, XVIII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2012-03-13/03-16, Zakopane (PL), pp.37-49, 2012
10.Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array, XVIII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2012-03-13/03-16, Zakopane (PL), pp.1-18, 2012
11.Szelążek J., Mackiewicz S., Ultradźwiękowe badania rozwoju zmęczenia w próbkach metalowych, XVII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2011-03-08/03-11, Zakopane (PL), pp.67-78, 2011
12.Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Szelążek J., Ultradźwiękowa metoda pomiaru zmian średnicy rury grubościennej, XVII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2011-03-08/03-11, Zakopane (PL), Vol.1, pp.113-124, 2011
13.Manaj W., Mackiewicz S., Automatyczne badania ultradźwiękowe, 39 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 2010-10-25/10-28, Szczyrk (PL), pp.1-7, 2010
14.Kowalewski Z.L., Szelążek J., Mackiewicz S., Szymczak T., Augustyniak B., An influence of long-term exploitation on material behaviour under constant and monotonically increasing loading, 3rd International Conference on Nonlinear Dynamic, 2010-09-21/09-24, Kharkov (UA), pp.481-486, 2010
Abstract:

The paper is devoted to an analysis of creep damage at elevated temperatures and structural degradation due to plastic deformation at room temperature of selected steels commonly applied in power plants (40HNMA, 13HMF). The materials were tested in the as-received state, however, in the case of the 13HMF steel also after different periods of exploitation (76000h and 144000h at elevated temperature (813K) under internal pressure (14 bars)). Destructive and non-destructive testing methods were applied to assess material degradation. As destructive methods the standard tension tests were carried out after every kind of prestraining. Subsequently, an evolution of the selected tension parameters were taken into account for damage identification. In order to assess a damage development during the creep and plastic deformation the tests for both steels were interrupted for a range of the selected strain magnitudes. The ultrasonic and magnetic techniques were used as the non-destructive methods for damage evaluation. The last step of the experimental programme contained microscopic observations. A good correlation of mechanical and selected non-destructive parameters identifying damage was achieved for the tested steels. It gives very promising tool for degradation assessments appearing in pipelines at power stations.

Affiliations:
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Szelążek J.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Szymczak T.-Bialystok University of Technology (PL)
Augustyniak B.-Gdansk University of Technology (PL)
15.Mackiewicz S., Promieniowanie rozproszone i jego rola w badaniach radiograficznych, Popów 2010, Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych, 2010-08-23/08-25, Popów (PL), pp.49-63, 2010
16.Starzyński G., Szelążek J., Mackiewicz S., Badania współczynnika odbicia i sztywności kontaktowej powierzchni chropowatych przy pomocy fal ultradźwiękowych, XVI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2010-03-09/03-12, Zakopane (PL), pp.53-66, 2010
17.Mackiewicz S., Starzyński G., Szelążek J., Współczynnik odbicia od rzeczywistych powierzchni stylu, XVI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2010-03-09/03-12, Zakopane (PL), pp.39-52, 2010
18.Szelążek J., Mackiewicz S., Starzyński G., Zastosowania pomiarów współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych od granicy metal-metal w technice, XVI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2010-03-09/03-12, Zakopane (PL), pp.67-82, 2010
19.Szelążek J., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Monitoring of dynamic stresses with ultrasound, 56th Open Seminar on Acoustics, 2009-09-15/09-18, Goniądz nad Biebrzą (PL), pp.547-552, 2009
20.Szelążek J., Gutkiewicz P., Mizerski K., Mackiewicz S., Ultradźwiękowe pomiary naprężeń dynamicznych, XV Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2009-03-14/03-17, Zakopane (PL), pp.59-72, 2009

Conference abstracts
1.Makowska K., Kowalewski Z.L., Szelążek J., Mackiewicz S., Gutkiewicz P., Assessment of material degradation by means of acoustic birefringence and elastoacoustic coefficient, DAS 30, 30th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 2013-09-25/09-28, Primosten (HR), Vol.1, pp.95-96, 2013
2.Kowalewski Z.L., Makowska K., Szelążek J., Mackiewicz S., Augustyniak B., Damage assessment during creep and fatigue of power plant steels using destructive and nondestructive techniques, Plasticity 2012, 18th International Symposium on Plasticity and its Current Applications, 2012-01-03/01-08, Puerto Rico (US), pp.265-267, 2012
Abstract:

Development of damage due to creep at elevated temperatures and fatigue at room temperature was assessed for power engineering steels using destructive and nondestructive methods. The experimental programme contained also microscopic observations to find feedback between macro and microscopic parameters

Affiliations:
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Makowska K.-Motor Transport Institute (PL)
Szelążek J.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Augustyniak B.-Gdansk University of Technology (PL)
3.Kowalewski Z.L., Skibiński T., Mackiewicz S., Szelążek J., Experimental methods exploatation loading, Plasticity 2006, 12th International Symposium on Plasticity and Its Current Applications, 2006-07-17/07-22, Halifax (CA), pp.619-621, 2006

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
417777
2016-06-30
BUP 02/17
2017-01-16
Dębowski T., Lewandowski M., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Hoła J., Schabowicz K.
Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych
PL, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
227043
WUP 10/17
2017-10-31
391758
2010-07-06
BUP 02/12
2012-01-16
Szelążek J., Mackiewicz S., Gutkiewicz P.
Sposób ultradźwiękowego pomiaru obwodu elementów o kołowym przekroju, zwłaszcza rur grubościennych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
221605
WUP 05/16
2016-05-31