Partner: prof. dr hab. A. Rychard

Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (PL)

Ostatnie publikacje
1.Rowiński P.M., Burczyński T., Duszyński J., Rychard A., Uniwersytet badawczy, czyli…?, NAUKA, ISSN: 1231-8515, Vol.3, pp.35-56, 201710p.
2.Duszyński J., Burczyński T., Rowiński P.M., Rychard A., Projekt: Uniwersytet PAN, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, ISSN: 1231-0298, Vol.2, No.50, pp.59-76, 2017

Streszczenie:

Instytuty Polskiej Akademii Nauk mają wśród polskich instytucji naukowych czołowy
potencjał merytoryczny. W instytutach PAN w latach 2013-2016 powstało 19,7% prac afiliowanych
w polskich instytucjach i umieszczonych w najbardziej prestiżowych pismach naukowych
danych dziedzin (górne 10% z list pism danej dziedziny nauki uszeregowanych według rosnącego
współczynnika wpływu, IF). Jest to najlepszy wynik wśród polskich instytucji akademickich. Kadra
instytutów PAN zajmuje się nie tylko badaniami, ale też dydaktyką; 1607 osób (stan na 31 grudnia
2016) było na stacjonarnych studiach doktoranckich w Instytutach PAN. Stopień umiędzynarodowienia
studiów w PAN (8%) jest największy wśród polskich uczelni. W związku z tym uzasadnione
wydaje się powołanie Uniwersytetu PAN (UPAN), który mógłby stać się pierwszą w Polsce uczelnią
badawczą. Planuje się, że docelowo kształciłoby się na nim 2,5 tys. osób, w przeważającej części studentek
i studentów III stopnia. Taka liczba pozwoli na zagwarantowanie indywidualnej merytorycznej
opieki każdemu studentowi, a także na wprowadzenie i przetestowanie nowatorskich programów
dydaktycznych, właściwych erze Internetu i e-learningu, prowadzenia studiów online poprzez
courser, studiów inter- i crossdyscyplinarnych. UPAN ma realne szanse stać się wizytówką polskiej
nauki i szkolnictwa wyższego, gdyż otwarte, międzynarodowe wieloletnie programy konkursowe na
pozycje: wizytujących profesorów, stażystów podoktorskich i doktorantów mogą podnieść umiędzynarodowienie
zarówno kadry, jak i studentów UPAN do poziomu właściwego najlepszym uczelniom
świata. Z uwagi na wielkość naszego budżetu nauki i szkolnictwa wyższego osiągnięcie takiego umiędzynarodowienia
jest finansowo realne w najbliższym czasie tylko dla uczelni tak małej jak UPAN.
Opisane działania będą projakościowe także dla samych instytutów PAN i istotnie podniosą ich poziom
merytoryczny. Po kilku latach UPAN ma realne szanse na uplasowanie się w międzynarodowych
rankingach na bardzo dobrych pozycjach, w pierwszej dwusetce, a nawet w pierwszej setce
najlepszych światowych uczelni. Należy podkreślić, że warunkiem tego jest zapewnienie finansowania
badań w instytutach PAN na co najmniej takim jak obecnie poziomie, uelastycznienie ich sieci, wytworzenie mechanizmów synergii pomiędzy instytutami (wspólny cel – UPAN) oraz wsparcie tego
projektu długoletnim programem umiędzynarodowienia kadry i studentów.

Słowa kluczowe:

research university, University of the Polish Academy of Sciences, excellence in science

Afiliacje autorów:

Duszyński J.-Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
Rowiński P.M.-Polish Academy of Science (PL)
Rychard A.-Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (PL)
6p.