Dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN otrzymała we wrześniu 2018 roku stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców.

Stypendium może zostać przyznane osobie prowadzącej działalność naukową w wieku poniżej 35 lat. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym naukowcom zatrudnionym na uniwersytetach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz innych instytutach badawczych. Wnioski składane są przez organizacje zatrudniające młodych naukowców. Ocena obejmuje osiągnięcia naukowe kandydata, poziom badań, nagrody i udział w projektach międzynarodowych.

W 12 edycji konkursu przyznano stypendia 181 naukowcom spośród 1129 rozpatrzonych wniosków. Ministerstwo Nauki przeznaczyło na stypendia ponad 35 milionów złotych. Stypendystka z IPPT PAN znalazła się na 26 pozycji wśród nagrodzonych (zob. listę).

Dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny ukończyła studia w roku 2007 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

W latach 2007-2012 odbywała studia doktoranckie w Pracowni Fizyki Polimerów w IPPT PAN, uzyskując w lutym 2013 roku stopień doktora nauk technicznych. W trakcie swojej dotychczasowej działalności naukowej dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny uczestniczyła w wielu projektach badawczych, zarówno krajowych jak i europejskich, pełniąc funkcję kierownika, głównego wykonawcy lub wykonawcy; jest współautorem 15 publikacji z listy JCR, 3 zgłoszeń patentowych, ekspertem w kilku zewnętrznych organizacjach.

Laureatka podczas pracy w kraju i za granicą oraz licznych szkoleń, zdobyła interdyscyplinarną wiedzę. Obejmuje ona zarówno fundamentalne badania materiałowe, badania komórkowe oraz wiedzę z zakresu komercjalizacji wyrobów medycznych itd. Obecnie, we współpracy z uznanymi specjalistami z zakresu ortopedii, najwięcej uwagi poświęca opracowaniu materiałów do regeneracji więzadeł i kości.