Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Pawińskiego 5b

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2018-06-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jarosław Latalski
Politechnika Lubelska

Dynamika wirujących cienkościennych belek kompozytowych

Streszczenie: W wystąpieniu omówiono dynamikę układu wirnika składającego się ze sztywnej piasty i dołączonych cienkościennych belek o profilu zamkniętym wykonanych z laminatów wielowarstwowych. W pierwszej części referatu omówiono zaproponowany model matematyczny belek wysięgnikowych. W ujęciu tym uwzględniono m.in. kierunkowe własności kompozytu, efekt deformacji postaciowej materiału, a także deplanację przekroju poprzecznego belki w wyniku nieswobodnego skręcania profilu. W drugiej części wystąpienia przedstawiono analizę trzech wybranych zagadnień dynamiki konstrukcji z zastosowaniem opracowanego modelu matematycznego. W pierwszej kolejności omówiono dynamikę wirnika wykonującego ruch obrotowy z dodatkowym wymuszeniem ruchem postępowo-zwrotnym osi piasty. Wyznaczono obszary rozwiązań stabilnych i niestabilnych charakterystyczne dla drgań parametrycznych występujących w tego typu układach. W drugim przykładzie omówiono dynamikę wirnika trójłopatowego z niewielkim rozstrojeniem częstości własnych poszczególnych łopat. W obliczeniach przyjęto, że zmiany własności mechanicznych belek są wynikiem odchyłek kąta ułożenia włókien laminatu od założonych wartości nominalnych. Jako trzeci przykład przedstawiono możliwości aktywnej redukcji drgań łopat wirnika. W tym celu rozważano belki z osadzoną dodatkową warstwą materiału piezoelektrycznego. W obliczeniach przyjęto model matematyczny piezoelementu aktywnego o pełnym (tj. dwukierunkowym) sprzężeniu zwrotnym pola elektrycznego i pola deformacji mechanicznej. W przeprowadzonych symulacjach numerycznych badano efektywność wykorzystania kontrolera nasyceniowego do tłumienia drgań belek wirnika wymuszanego okresowo zmiennym momentem napędowym.
2018-06-04 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Jakub Marijnissen, dr inż. Cezary Graczykowski, prof. dr hab. inż. Rojek Jerzy

Modelowanie przepływów dwufazowych (płyn z cząstkami ciała stałego) oraz procesów rozdrabniania zachodzących w młynie wentylatorowym

Prezentacja dotyczyła będzie symulacji zjawisk zachodzących w prototypowym młynie wentylatorowym służącym do udarowego rozdrabniania rudy miedzi. Urządzenie to zostało zaprojektowane i wykonane w wyniku realizacji przez IPPT PAN badawczo-rozwojowego projektu CuBR I/3 współfinansowanego przez NCBiR oraz firmę KGHM Polska Miedź S.A. Prototypowy młyn wentylatorowy powstały w wyniku projektu ma docelowo zastąpić młyny kulowe aktualnie stosowane w przemyśle miedziowym. Ze względu na złożoność procesów zachodzących w młynie wentylatorowym oraz duże prędkości cząstek rudy miedzi zaproponowana metoda projektowania oparta była na wykorzystaniu zaawansowanego modelu numerycznego uwzględniającego przepływ dwufazowy oraz zjawiska rozdrabniania. Dzięki przeprowadzonym symulacjom numerycznym uzyskano wiedzę na temat przebiegu procesów fizycznych zachodzących wewnątrz młyna, co umożliwiło optymalny dobór jego prędkości oraz podstawowych parametrów konstrukcyjnych. Podczas prezentacji omówione zostaną metody symulacji przepływu wielofazowego przy użyciu ciągłego płynu z dyskretnymi cząsteczkami, ciągłego płynu z ciągłym granulatem oraz przedstawiona zostanie metoda symulowania zjawiska rozdrabniania.

2018-05-28 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
Politechnika Łódzka, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Analiza energochłonności cienkościennych struktur hybrydowych oraz z karbami inicjującymi optymalną postać zgniotu

Główne punkty prezentacji: Wymagania dotyczące energochłonności absorberów energii Miary energochłonności Przedmiot analizy: cienkościenne frusta hybrydowe (wypełniane pianą) oraz cienkościenne pryzmatyczne pręty z karbami Wyniki analizy energochłonności (symulacje numeryczne) Analiza doświadczalna Wnioski końcowe dotyczące stosowalności różnych miar efektywności absorberów W prezentacji przedstawione będą wyniki analizy teoretycznej i doświadczalnej efektywności pochłaniania energii w warunkach szybkiego zgniotu cienkościennych struktur hybrydowych i z karbami inicjującymi optymalną postać zgniotu. Omówione będą miary efektywności absorberów energii. Następnie przedstawione będą wyniki analizy efektywności pochłaniania energii w wymienionych wyżej strukturach poddanych działaniu obciążeń dynamicznych (szybkiego zgniotu) otrzymane na podstawie symulacji numerycznych i badań doświadczalnych, przy zastosowaniu różnych miar efektywności.

2018-05-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski
Politechnika Warszawska

Optymalne projektowanie technicznych modułów sprężystości

Referat dotyczy zastosowania metody swobodnego projektowania własności sprężystych materiału (ang. Free Material Design – FMD) w zadaniu minimalizacji podatności konstrukcji inżynierskich. Zmienną decyzyjną zadania jest pole tensorowe sztywności materiału. Optymalne składowe pola określa się niezależnie w każdym punkcie obszaru projektowego z uwzględnieniem ograniczenia narzuconego na średnią wartość funkcji niezmienników tensora Hooke’a; zwykle przyjmuje się funkcję śladu wyrażoną za pomocą modułów Kelvina. Prezentowane w referacie ujęcie FMD bazuje na znanej z prac J. Ostrowskiej-Maciejewskiej i J. Rychlewskiego koncepcji uogólnionych stanów własnych i stowarzyszonych z nimi uogólnionych wartości własnych. Takie podejście stanowi punkt wyjścia zadania optymalizacji technicznych modułów sprężystości. Szczegółowo omawiane w referacie zadanie swobodnego projektowania modułu Younga przybiera wspólną dla wszystkich dotychczas zbadanych zagadnień FMD postać zadania minimalizacji funkcjonału o liniowym wzroście, wyrażonego w postaci całki z funkcji tensora naprężenia i parametryzowanego anizotropowymi współczynnikami Poissona. W przypadku współczynników równych zeru zadanie redukuje się do zadania A.G.M. Michella dotyczącego przeniesienia danego obciążenia do danych podpór za pomocą układu nośnego o minimalnym ciężarze.Archiwum