Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Pawińskiego 5b

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2018-02-26
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr Marek Kochańczyk

Rule-based modeling of biomolecular site dynamics on surfaces

Rule-based modeling is a powerful approach for studying biomolecular site dynamics. During the seminar I will present SPATKIN, a general-purpose simulator for rule-based modeling in two spatial dimensions. The simulation algorithm is a lattice-based method that tracks Brownian motion of individual molecules and the stochastic firing of rule-defined reaction events. Because rules are used as event generators, the algorithm is network-free, meaning that it does not require to generate the complete reaction network implied by rules prior to simulation. In a simulation, each molecule is taken to occupy a single lattice site that cannot be shared with another molecule. SPATKIN is capable of simulating a wide array of membrane-associated processes, including adsorption, desorption and crowding.
2018-02-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Janusz Będkowski

Obliczenia równoległe w robotyce mobilnej

Obliczenia równoległe znajdują coraz szersze zastosowanie w robotyce mobilnej. Mając na uwadze fakt, że minęła już dekada odkąd technologia CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) jest dostępna na rynku, obserwuje się znaczny rozwój algorytmów wykorzystujących masowe obliczenia równoległe do przetwarzania danych lidarowych oraz video. Wyniki tych prac znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach jak geodezja, robotyka mobilna czy też szeroko rozumiana informatyka. W ramach referatu przedstawione zostaną postępy autorskich prac nad opracowaniem bezzałogowych systemów mapowania 3D. Omówiona zostanie autorska biblioteka programowa do tworzenia HD maps (High Definition maps) oraz lokalizacji pojazdu w tej mapie. Przedstawiony zostanie nowy czujnik RGBD oraz rozwiązanie problemu złożoności obliczeniowej przetwarzania danych z zastosowaniem obliczeń równoległych.
2018-02-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Stanisław Stupkiewicz

Metoda pola fazowego w modelowaniu przemian martenzytycznych: równania ewolucji i dyssypacja energii

Rate-independent dissipation is introduced into the phase-field framework for modelling of displacive transformations, such as martensitic phase transformation and twinning. Our recent finite-strain phase-field model is extended beyond the limitations of the classical, purely viscous dissipation. The variational formulation, in which the evolution problem is formulated as a constrained minimization problem for a global rate-potential, is enhanced by including a mixed-type dissipation potential that combines viscous and rate-independent contributions. Effective computational treatment of the resulting incremental problem of non-smooth optimization is developed by employing the augmented Lagrangian method. It is demonstrated that a single Lagrange multiplier field suffices to handle the dissipation potential vertex and simultaneously to enforce physical constraints on the order parameter. In this way, the initially non-smooth problem of evolution is converted into a smooth stationarity problem. The model is implemented in a finite-element code and applied to solve two- and three-dimensional boundary value problems representative for shape memory alloys.
2018-02-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Paweł Dłużewski

Prawo Vegarda dla kryształów o niskiej symetrii

Analizowana jest niezmienniczość prawa Vegarda ze względu na wybór konfiguracji odniesienia (referencyjny kryształ) jak również ze względu na wybór miary odkształcenia. Na przykładach praktycznych (InxGa1-xN, MgxCu3-xV2O8) pokazano, jak niewłaściwy wybór miary odkształcenia wpływa na zależność przewidywanych parametrów krystalograficznych sieci roztworu stałego od wyboru konfiguracji odniesienia.
2018-01-29 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Zbigniew L. Kowalewski

Identyfikacja stopnia uszkodzenia materiałów poddawanych obciążeniom cyklicznym – osiągnięcia i nowe wyzwania

Pomimo faktu istnienia wielu technik oceny uszkodzenia materiałów oraz elementów konstrukcyjnych, nadal pewne zjawiska nie zostały w tym zakresie w pełni rozpoznane i wymagają dalszych intensywnych prac badawczych. Ocena uszkodzenia wskutek obciążeń cyklicznych należy do tych zagadnień. W większości przypadków uszkodzenia zmęczeniowe mają charakter lokalny, prowadzący do rozwoju pęknięć pojawiających się wokół defektów strukturalnych lub karbów geometrycznych. Identyfikacja takich obszarów i monitorowanie uszkodzeń wymaga pełno-polowych pomiarów przemieszczenia. W prezentacji zostaną przedstawione próby zastosowania metod optycznych (ESPI oraz DIC) do oceny stopnia uszkodzenia i monitorowania stanu materiałów poddawanych obciążeniom zmęczeniowym, pracujących w elementach energetycznych lub związanych z transportem samochodowym. Część wykładu zostanie poświęcona analizie uszkodzenia zmęczeniowego z wykorzystaniem metod nieniszczących ze szczególnym uwzględnieniem technik magnetycznych, które dają zupełnie nowe możliwości identyfikacji uszkodzenia, jak i rodzaju procesu deformacyjnego.
2018-01-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, dr Maciej Czerkies

Matematyczny model ścieżek sygnałowych regulujących nieswoistą odpowiedź immunologiczną

Łącząc techniki eksperymentalne i modelowanie matematyczne, wykazaliśmy, że sprzężenia zwrotne pomiędzy ścieżkami IRF3, NF-κB i STAT prowadzą do binarnej odpowiedzi na poly(I:C) oraz dynamicznie odmiennej, pulsowej odpowiedzi na LPS. W odpowiedzi na LPS aktywowana jest ścieżka NF-κB, natomiast w odpowiedzi na poly(I:C) aktywowana jest zarówno ścieżka NF-κB, jak i IRF3. Jednoczesna aktywacja obu ścieżek jest konieczna do syntezy interferonu β (IFNβ), który następnie aktywuje ścieżkę STAT. STAT z kolei stabilizuje aktywację NF-κB i IRF3. Część komórek w odpowiedzi na infekcję wydziela IFNβ, który przygotowuje sąsiednie komórki do szybkiej odpowiedzi na kontakt z wirusem. Komórki te szybciej ulegają apoptozie, co ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa. W ten sposób odpowiedź jest koordynowana na poziomie populacji komórek. Czerkies M, Korwek Z, Prus W, Kochańczyk M, Jaruszewicz-Błońska J, Tudelska K, Błoński S, Kimmel M, Brasier AR, Lipniacki T. Cell fate in antiviral response is decided in the crosstalk of the IRF, NF-κB and JAK/STAT pathways, Nature Communications (accepted).
2017-12-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Thomas Hochrainer
Institute of Strength of Materials, TU Graz

Dislocation multiplication and work-hardening in continuum dislocation dynamics

Within the last years, continuum dislocation dynamics (CDD) has been turned from a kinematic concept to describe moving curves into a statistical continuum theory of dislocations. However, CDD is as yet mostly developed for single slip, when dislocation multiplication is driven by loop expansion without creating new loops. This restricts the applicability of CDD to small scales and moderate strains (stage I), while stage II hardening, is not yet covered. In the current talk I shall provide a brief review of CDD theory and will discuss recent progress towards modelling of disocation multiplication and annihilation in CDD. In both cases the topology of the dislocation network changes, which contributes to source terms in a density variable whose integral represents a topological invariant in classical CDD theory -- while the density variables change as a consequence of the topological changes. The CDD modelling efforts will also be reviewed in the light of recent discrete dislocation dynamics analyses of topology changes in dislocation networks during plastic deformation.
2017-12-11 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marek Augustyniak
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

Lattice Materials - wielki potencjał i twarde ograniczenia

W ostatnich latach lawinowo wzrosło zainteresowanie technologiami druku 3D, przy czym najwięcej uwagi badaczy i inżynierów przyciągają w tym kontekście tzw. materiały siateczkowe (Lattice Materials, LM). W literaturze naukowej oraz doniesieniach ze świata przemysłu postuluje się możliwość wszechstronnego ich zastosowania, m.in. w super-lekkich konstrukcjach nośnych, absorberach energii, kompaktowych wymiennikach ciepła, filtrach mechanicznych i elektromagnetycznych oraz implantach tkankowych. Teoretyczny potencjał związany z prawie nieograniczoną swobodą projektowania struktur LM w skali mili- i mikro- musi być jednak skonfrontowany z rzeczywistymi ograniczeniami. W aspekcie mechanicznym wynikają one m.in. z mechaniki wytrzymałości na poziomie pojedynczych belek i węzłów, oraz praw skalowania E~ρ, a także z uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych. Autor porządkuje fakty, zwracając uwagę na niektóre częste błędy w podejściu do LM. Korzystając z doświadczeń własnych oraz doniesień z innych ośrodków sugeruje również najbardziej prawdopodobne kierunki dalszego rozwoju w tej ciekawej dziedzinie.
2017-12-04 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Bartłomiej Błachowski

Damage localization and quantification in skeletal structuresArchiwum