Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Pawińskiego 5b

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2017-06-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Magdalena Hańderek
Politechnika Krakowska

Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu transmisji i przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach chmurowych

2017-05-29 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Grzegorz Mikułowski
IPPT PAN

Możliwości badawcze laboratorium Pracowni Inżynierii Bezpieczeństwa ZTI

2017-05-22 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Wichrowski
IPPT PAN

Zagadnienie oddziaływania płyn-ciało stałe: sformułowanie prędkościowe i monolityczne metody obliczeniowe

Prezentacja wyników pracy doktorskiej
2017-05-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski
Politechnika Warszawska

Projektowanie nowoczesnych materiałów polikrystalicznych i komórkowych wspomagane nowoczesnymi technikami charakteryzacji i symulacji komputerowych

Obszar wyników prac koncentruje się na trzech grupach materiałów: nanometalach, kompozytach z fazą dyspersyjną oraz materiałach o otwartej porowatości. Materiały te, pozornie zupełnie różne, szczególnie z punktu widzenia ich zastosowań, wykazują wiele podobieństw od strony mikrostruktury. W każdym z tych materiałów występują charakterystyczne elementy mikrostruktury, takie jak odpowiednio: ziarna, cząstki lub pory. Cechy tych elementów oraz ich przestrzenne rozmieszczenie wykazują wiele podobieństw w wymienionych grupach materiałów. Determinują one także inny istotny element mikrostruktury, tj. powierzchnie rozdziału nazwane dla poszczególnych grup odpowiednio: granicami ziaren, granicami międzyfazowymi oraz powierzchnią swobodną. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi obrazowania i charakteryzacji mikrostruktury materiałów (także obrazowania 3D) oraz odpowiednich algorytmów symulacji w znaczącym stopniu ułatwia budowanie ilościowych relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów. Ich zrozumienie jest natomiast bazą do projektowania nowych materiałów o polepszonych właściwościach.

Wyniki prac przedstawiają wpływ cech mikrostruktury wybranych grup materiałów na ich właściwości. Opisują m.in. wpływ niejednorodności wielkości ziaren na granice plastyczności i stabilność termiczną nanometali, wpływ dodatku grafenu na przewodność cieplną miedzi, wpływ rozkładu wielkości porów na przepuszczalność materiałów piankowych. Prezentowane wyniki obejmują także analizę wpływu właściwości granic ziaren, granic międzyfazowych i powierzchni swobodnych na wymienione właściwości makroskopowe. Uzyskane wyniki symulacji komputerowych potwierdzono eksperymentalnie tworząc nowe materiały o ulepszonych właściwościach.

2017-05-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN
Instytut Geofizyki PAN

Fizyka źródła sejsmicznegoArchiwum