Strona Pracowni w budowie

Seminaria Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-06-18
 plan 
12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż.Asmaa Ahmed Arafa
Textile Research Division, National Research Centre,
Cairo, Egypt

Preparation and characterization of chitosan hydrogels for wound dressing applications

2018-06-11 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
dr inż. Mariusz Tryznowski
Wydział Inżynierii Produkcji PW

Nowoczesne tworzywa w zastosowaniach powłokotwórczych - wybrane właściwości poli(hydroksyuretanów)

łównym celem badań była modyfikacja poli(hydroksyuretanów) w celu poprawy ich hydrofobowości w aspekcie zastosowania jako nowoczesnych-przyjaznych środowisku, materiałów powłokotwórczych i adhezyjnych. Bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany) mogą zastąpić konwencjonalne poliuretany, których produkcja wymaga stosowania szkodliwych (toksycznych) izocyjanianów.

2018-05-21 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
dr Marcin Chmielewski
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Czynniki umożliwiające kształtowanie właściwości materiałów kompozytowych o osnowie metalowej wzmacnianych fazą ceramiczną

Zagadnienia związane z projektowaniem i wytwarzaniem nowych materiałów stanowią siłę napędową determinującą rozwój współczesnego świata. Szczególnie ważną grupę materiałów stanowią materiały kompozytowe, a wśród nich kompozyty metalowo-ceramiczne. Właściwości metalowo-ceramicznych materiałów kompozytowych zależą od rodzaju materiału osnowy i jego udziału objętościowego, a w głównej mierze od rodzaju, postaci, rozmiaru, orientacji oraz sposobu rozmieszczenia fazy wzmacniającej w kompozycie.

Na podstawie wybranych przykładów przedstawione zostaną trzy grupy czynników, którymi można sterować pod kątem optymalizacji struktury i właściwości materiałów wielofazowych. Omówiony zostanie wpływ czynników związanych z technologicznymi parametrami procesu wytwarzania, morfologią składników wyjściowych, jak i ich składem chemicznym. Zaprezentowane zostaną możliwości praktycznego zastosowania wybranych materiałów kompozytowych.

2018-04-16 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Angelika Zaszczyńska
SPPiB IPPT PAN

Badania skurczu polimeryzacyjnego kompozytów stomatologicznych typu flow

W skład kompozytów stomatologicznych wchodzi żywica, która przy polimeryzacji zmniejsza swoją objętość (Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, TEGDMA, krzemionka pirogeniczna i szkło barowo-glikonowo-krzemowe,pigmenty, stabilizatory, fotoinicjatory, koinicjatory i inhibitory). W konsekwencji prowadzi to do osłabienie połączenia z tkankami zęba, utraty szczelności wypełnienia, tworzenia szczeliny brzeżnej, mikroprzecieków, a także do próchnicy wtórnej i konieczności wymiany wypełnienia. Przeprowadzono badania w celu określenia objętościowego i liniowego skurczu polimeryzacyjnego wybranych materiałów stomatologicznych typu flow, a także określenia związku pomiędzy skurczem liniowym a objętościowym dla tego typu materiałów.

2017-10-30 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Katarzyna Czarnecka

Dobór parametrów procesu wytwarzania metodą rozdmuchu roztworu polimeru submikronowych włóknistych rusztowań polimerowych do celów inżynierii tkankowej

2017-10-23 12:30, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Olga Urbanek-Świderska

Wpływ polaryzacji ładunku w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową