Strona Pracowni w budowie

Seminaria Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-07-09 13:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Dipl.-Chem. Kamil Maciol
Institut für Organische Chemie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Electrospinning and Crosslinking of Multifunctional Polyethylene Glycol Triblock Copolymers and Polystyrene Multiblock Copolymers

The lecture will be divided into three parts. First, short introduction of the polymer working group in Mainz (Prof. Frey Research Group) will be provided. The second part will be focused on doctoral thesis while the third one will deal with the activity during the research stay in the Lab. of Polymers and Biomaterials, IPPT PAN with emphasis on electrospinning of polyethylene glycol and polystyrene multiblock copolymers
2018-07-02 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Oliwia Jeznach, mgr inż.

Surface functionalization of polymer nanofibers for tissue engineering applications

Polycaprolactone (PCL) is one of the most commonly used polymers in tissue engineering applications. However, poor hydrophilicity and the lack of reactive functional groups on their surface limit their effective interactions with cells. To overcome this problem, the electrospun nanofibers of PCL were subjected to aminolysis reaction. This process improves surface wettability and provides free amino groups for further functionalization with bioactive molecules. In this presentation, results obtained for different conditions of aminolysis, as well as effectiveness of gelatin immobilization will be shown
2018-06-25 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Beata Niemczyk
doktorantka SPPiB IPPT PAN

Badania wpływu dodatku agarozy na kinetykę sieciowania metylocelulozy oraz właściwości mechaniczne termowrażliwych układów hydrożelowych

Układ hydrożelowy składa się metylocelulozy - polisacharydu sieciującego w temperaturze zbliżonej do fizjologicznej. Drugim składnikiem jest agaroza, wpływająca na kinetykę żelowania i właściwości mechaniczne hydrożelu. Wzajemne relacje ilościowe pomiędzy wodnymi roztworami składników hydrożelu poddano optymalizacji w celu osiągnięcia właściwości mechanicznych zbliżonych do właściwości tkanki nerwowej, przy zachowaniu czasu sieciowania, umożliwiającego injekcyjne podanie roztworu.

2018-06-18 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż.Asmaa Ahmed Arafa
Textile Research Division, National Research Centre,
Cairo, Egypt

Preparation and characterization of chitosan hydrogels for wound dressing applications

2018-06-11 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
dr inż. Mariusz Tryznowski
Wydział Inżynierii Produkcji PW

Nowoczesne tworzywa w zastosowaniach powłokotwórczych - wybrane właściwości poli(hydroksyuretanów)

łównym celem badań była modyfikacja poli(hydroksyuretanów) w celu poprawy ich hydrofobowości w aspekcie zastosowania jako nowoczesnych-przyjaznych środowisku, materiałów powłokotwórczych i adhezyjnych. Bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany) mogą zastąpić konwencjonalne poliuretany, których produkcja wymaga stosowania szkodliwych (toksycznych) izocyjanianów.

2018-05-21 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
dr Marcin Chmielewski
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Czynniki umożliwiające kształtowanie właściwości materiałów kompozytowych o osnowie metalowej wzmacnianych fazą ceramiczną

Zagadnienia związane z projektowaniem i wytwarzaniem nowych materiałów stanowią siłę napędową determinującą rozwój współczesnego świata. Szczególnie ważną grupę materiałów stanowią materiały kompozytowe, a wśród nich kompozyty metalowo-ceramiczne. Właściwości metalowo-ceramicznych materiałów kompozytowych zależą od rodzaju materiału osnowy i jego udziału objętościowego, a w głównej mierze od rodzaju, postaci, rozmiaru, orientacji oraz sposobu rozmieszczenia fazy wzmacniającej w kompozycie.

Na podstawie wybranych przykładów przedstawione zostaną trzy grupy czynników, którymi można sterować pod kątem optymalizacji struktury i właściwości materiałów wielofazowych. Omówiony zostanie wpływ czynników związanych z technologicznymi parametrami procesu wytwarzania, morfologią składników wyjściowych, jak i ich składem chemicznym. Zaprezentowane zostaną możliwości praktycznego zastosowania wybranych materiałów kompozytowych.

2018-04-16 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Angelika Zaszczyńska
SPPiB IPPT PAN

Badania skurczu polimeryzacyjnego kompozytów stomatologicznych typu flow

W skład kompozytów stomatologicznych wchodzi żywica, która przy polimeryzacji zmniejsza swoją objętość (Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, TEGDMA, krzemionka pirogeniczna i szkło barowo-glikonowo-krzemowe,pigmenty, stabilizatory, fotoinicjatory, koinicjatory i inhibitory). W konsekwencji prowadzi to do osłabienie połączenia z tkankami zęba, utraty szczelności wypełnienia, tworzenia szczeliny brzeżnej, mikroprzecieków, a także do próchnicy wtórnej i konieczności wymiany wypełnienia. Przeprowadzono badania w celu określenia objętościowego i liniowego skurczu polimeryzacyjnego wybranych materiałów stomatologicznych typu flow, a także określenia związku pomiędzy skurczem liniowym a objętościowym dla tego typu materiałów.

POWERED_BY_S