Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2019-11-25
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Michael Giersig
Institute of Experimental Physics
Freie Universität Berlin

Nanomaterials with their specifics properties for applications in biomedicine and electronics

The content of my lecture are the results of my research carried out in recent years and educational activities on the preservation of molecular matter condensed in nano-systems and their practical applications using their specific properties in biomedicine and electronics. Nanotechnology allows manipulation of matter at the level of individual atoms and produces materials with new properties different from their counterparts in the solid body. During the lecture, current progress will be presented in the processes of production of metallic, semiconductor, magnetic and carbon based nanostructures and nanomaterials. One of the important properties of nanotechnology is the ability to manipulate the electronic structure, mechanical properties and magnetic nanomaterials through changes in their ultrastructure, morphology and material composition. During the lecture I will present experimental methods developed in our laboratories for the creation and application of nanomaterials supporting early diagnostics and therapy of diseases as well as their application in electronics.

References:

1. Mulvaney, P; Liz-Marzan, LM; Giersig, M; et al.; Silica encapsulation of quantum dots and metal clusters; Journal of Materials Chemistry; 2000 10 6 1259-1270
2. Tang, ZY; Kotov, NA; Giersig, M; Spontaneous organization of single CdTe nanoparticles into luminescent nanowires; Science; 2002 297 5579 237-240
3. Correa-Duarte, MA; Wagner, N; Rojas-Chapana, J; et al.; Fabrication and biocompatibility of carbon nanotube-based 3D networks as scaffolds for cell seeding and growth; Nano Letters; 2004 4 11 2233-2236
4. Kosiorek, A; Kandulski, W; Chudzinski, P; et al.; Shadow nanosphere lithography: Simulation and experiment; Nano Letters; 2004 4 7 1359-1363
5. Karageorgiev, P; Neher, D; Schulz, B; et al.; From anisotropic photo-fluidity towards nanomanipulation in the optical near-field; Nature Materials; 2005 4 9 699-703
6. Ctistis, G.; Papaioannou, E.; Patoka, P.; et al.; Optical and Magnetic Properties of Hexagonal Arrays of Subwavelength Holes in Optically Thin Cobalt Films; Nano Letters; 2009 9 1 1-6
7. Mueller NS, Morfa AJ, Abou-Ras D, et al.; Growing graphene on polycrystalline copper foils by ultra-high vacuum chemical vapor deposition; Carbon; 2014 78 347–355

2019-10-28
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Krzysztof Falkowski
Maciej Henzel
Paulina Kurnyta-Mazurek
Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace

Magnetic suspension technology from Military University of Technology

Magnetic suspension technology was developed and commercialised in practice due to its advantages, such as no mechanical contact between the kinematic pair in various drives. This technology eliminates mechanical contact between the stator and the rotor, friction forces, small additional losses, etc. The magnetic suspension systems are classified into three categories: active, passive and non-bearing drives. Active magnetic suspensions use electromagnets to generate magnetic forces and require a closed-loop control system. Passive magnetic suspensions use permanent magnets, superconductors and conductors of various configurations to generate magnetic levitation forces. They do not require feedback control systems and they are simpler than the active systems. Compared to ordinary mechanical bearings, the magnetic bearings have several advantages, such as low mechanical vibrations level, no need for lubrication, high durability, no tribological wears and the ability to operate long time at high speed.

During the lecture, the magnetic suspension structure (active, passive and bearingless electric machines) will be presented. In particular, simulations and experimental studies of the magnetic linear guide and magnetic bearings dedicated to rotary machines will be shown. Finally, the doctoral dissertation on the advanced magnetic control system of a jet-engine rotor suspension system will be discussed.

2019-10-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
seminarium prowadzone przez prof. Tadeusza Burczyńskiego

Uroczyste seminarium naukowe poświęcone pamięci Profesora Wojciecha Krzysztofa Nowackiego (1938-2009)

Program Seminarium obejmuje:

* Powitanie gości i uczestników Seminarium - prof. Tadeusz Burczyński

* Wykład pt.: "Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Krzysztofie Nowackim (1938-2009): życie i twórczość" - dr hab. Elżbieta Pieczyska

* Dyskusja: wystąpienia gości i uczestników:
Jak pamiętamy prof. Wojciecha K. Nowackiego?

* Zamknięcie Seminarium

* Poczęstunek

2019-10-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Wojciech Nasalski
Research Group of Nanophotonics
ZTOCiN IPPT PAN

From Schrödinger and Maxwell equations to wave optics of exact vector twisted beams

It is well known that exact, nonparaxial solution to beam propagation can be obtained by successive corrections to the corresponding approximate, paraxial solution. This solution has then a form of infinite expansion of the beam field in powers of some expansion parameter. It appears however, that the exact solution to the problem can be formulated differently, without resorting to any field expansion or approximation. A final three-dimensional vector form of this solution is composed from a few independent scalar beam fields being exact solutions to Fock or Schrödinger parabolic equations. Elegant Laguerre-Gaussian beams of arbitrary order are taken as building blocks of this final solution. They span a space of square integrated functions and carry finite energy, linear and angular momenta densities along directions of their propagation. As such, they are especially suitable in analyses of beam propagation problems in free space or, in general, in any planar layered dielectric structure.

2019-10-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Henryk Petryk
IPPT PAN

A minimal gradient-enhancement of the classical continuum theory of crystal plasticity

A simple gradient-enhancement of the classical continuum theory of plasticity of single crystals has been proposed for incorporating size effects in a manner consistent with phenomenological laws established in materials science. A missing term in the standard hardening rate-equation has been derived which includes a natural internal length scale expressed in a closed form through standard parameters. In result, by this simple enhancement of the classical theory of plasticity, no extra assumption is needed to predict size effects. A surprising agreement with experimental observations of the spherical indentation in a Cu single crystal was found.

2019-09-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Dr inż. Artur Różański
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Zrozumienie roli fazy amorficznej w wybranych właściwościach polimerów krystalizujących
(seminarium habilitacyjne)

Rocznie na świecie wytwarza się ponad 350 milionów ton tworzyw polimerowych a ich produkcja z każdym kolejnym rokiem systematycznie wzrasta. Jeśli przeanalizujemy na jakiego rodzaju materiały polimerowe jest największe zapotrzebowanie to okaże się, że trzy pierwsze pozycje w zestawieniu zajmują polimery częściowo krystaliczne. Unikatowe właściwości fizyczne polimerów częściowo krystalicznych są pochodną ich złożonej, równie unikatowej struktury. Ze względu na znaczny udział obszarów nieuporządkowanych (amorficznych) w polimerze krystalizującym (wynoszący od 10 do blisko 100 %) podejmowanie badań dotyczących niniejszego komponentu wydaje się niezwykle istotne.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną badania dotyczące roli fazy amorficznej we właściwościach fizycznych polimerów częściowo krystalicznych. Przeanalizowany zostanie wpływ struktury obszarów nieuporządkowanych na właściwości matrycy polimerowej (właściwości mechaniczne, termiczne, barierowe) jak również mechanizmy aktywowane podczas procesu deformacji. Przeanalizowana zostanie także rola zjawiska kawitacji (jeden z mechanizmów towarzyszących odkształcaniu większości polimerów krystalizujących, aktywowany w fazie amorficznej) na szereg procesów/zjawisk towarzyszących deformacji plastycznej polimerów częściowo krystalicznych: fragmentację kryształów lamelarnych, indukowaną odkształcaniem dynamikę reorientacji komponentu krystalicznego i amorficznego, stopień orientacji kryształów, odkształcenie aktywacji mechanizmów deformacji plastycznej kryształów oraz transformacji martenzytycznej, efekty termiczne towarzyszące odkształcaniu.

2019-09-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Andrzej Balcerzak
IPPT PAN

Ultradźwiękowe badania właściwości fizykochemicznych wybranych ośrodków ciekłych w warunkach wysokiego ciśnienia
(seminarium habilitacyjne)

Przedstawione zostaną wyniki badań i ich analiza dla trzech wybranych cieczy z grupy acylogliceroli: dwie ciecze to triacyloglicerole (olej z oliwek i trioleina) oraz jedna to diacyloglicerol (olej DAG). Badania były prowadzone w warunkach wysokiego ciśnienia sięgającego wartości 650 MPa przy wykorzystaniu metod ultradźwiękowych. W czasie kompresji zmierzono gęstość, prędkość dźwięku oraz lepkość badanych cieczy. Na podstawie wyników pomiarów wyznaczono wartości następujących parametrów: ściśliwości adiabatycznej βS, długości międzycząsteczkowej drogi swobodnej Lf, objętości molowej VM, stałej b w równaniu van der Waalsa, różnicy objętości molowej VM i parametru b oraz napięcia powierzchniowego σ. Stwierdzono obecność wysokociśnieniowych przemian fazowych we wszystkich badanych cieczach. Zbadano przebieg zmian ciśnienia w trakcie przemiany fazowej. Znaczne różnice w zachowaniu się badanych cieczy w warunkach wysokiego ciśnienia wynikają z zasadniczych różnic w cząsteczkowej budowie tych cieczy.

2019-09-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marek Chmielewski
Politechnika Gdańska

Wykorzystanie metrologii magnetycznej w dziedzinie badania właściwości materiałów

Inżynieria materiałowa jest dziedziną nauki zajmującą się w bardzo szerokim zakresie technikami wytwarzania jak i badania nowych czy też istniejących już materiałów. Potrzeba pozyskiwania coraz to dokładniejszych informacji na temat stanu nowo zaprojektowanego czy też eksploatowanego materiału implikuje konieczność opracowywania nowych technik badań umożliwiających, w połączeniu z klasycznymi technikami, coraz to dokładniejszą i efektywniejszą ich charakterystykę. Referat ma za zadanie zaprezentować możliwości zastosowania zjawisk magnetycznych, głównie magnetosprężystych, w dziedzinie badań strukturalnych oraz w zakresie określania wielkości odkształcenia występującego w stalach ferromagnetycznych. Prezentować będzie osiągnięcia wieloletnich badań z wykorzystaniem autorskich rozwiązań systemów pomiarowych, wykorzystujących zjawisko magnetosprężyste, dla różnych klas materiałów konstrukcyjnych, wykazując ich skuteczność w zakresie szeroko pojętej charakterystyki materiałowej.

2019-09-09 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Filippo Pierini
IPPT PAN

Influence of structure on physical properties and performance of electrospun nanofibers for advanced applications
(seminarium habilitacyjne)

The development of novel advanced nanomaterials raised in the last decade years has been strongly assisted by the progresses in the optimization of processes able to transform polymer masses into fibers. Moving from micrometric to nanometric dimensions by using electrospinning, polymer fibers acquire new chemical as well as morphological characteristics, which in turn provide or improve several material features like as the physical properties. The high surface area make these fibers useful in all the applications that require an elevate number of active sites per unit volume, therefore during the last decade electrospun nanofibers found application in several fields: filtration, insulation, biomedical devices, protective clothing, conducting devices, sensors, catalysis, photovoltaics, fuel cells, and energy storage. Among the many interesting applications, electrospun nanofibers have been used in several branches on biomedicine like as tissue engineering, drug delivery, biosensing, diagnostics, wound dressing, biomembranes and coatings. During this seminar, we will discuss the latest application of electrospun nanofibers focusing on the Author's contribution to the scientific progress in the field.Archiwum