Archiwum Seminariów Technologii Inteligentnych

2018-10-19 11:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Błażej Popławski

Semi -active mitigation of vibrations in frame structures by using structural joints with a controllable ability to transmit moments (seminarium związane z otwarciem przewodu doktorskiego)

2018-03-16 10:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Metodologia i spójne oszacowanie metodami mikromechaniki makroskopowej energii sprężystej, energii koherencji i odkształceń związanych z przemianą fazową materiałów SMA

2018-03-16
10:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Metodologia i spójne oszacowanie metodami mikromechaniki makroskopowej energii sprężystej, energii koherencji i odkształceń związanych z przemianą fazową materiałów SMA

2018-02-16 10:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Metodologia i spójne oszacowanie metodami mikromechaniki makroskopowej energii sprężystej, energii koherencji i odkształceń związanych z przemianą fazową materiałów SMA

w oparciu o artykuł opublikowany w Continuum Mechanics and Thermodynamics https://link.springer.com/article/10.1007/s00161-016-0530-1
2017-04-21 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Janusz Będkowski, dr inż.

Obliczenia równoległe w robotyce mobilnej

Obliczenia równoległe znajdują coraz szersze zastosowanie w robotyce mobilnej. Mając na uwadze fakt, że minęła już dekada odkąd technologia CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) jest dostępna na rynku, obserwuje się znaczny rozwój algorytmów wykorzystujących masowe obliczenia równoległe do przetwarzania danych lidarowych oraz video. Wyniki tych prac znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach jak geodezja, robotyka mobilna czy też szeroko rozumiana informatyka. W ramach referatu przedstawione zostaną postępy autorskich prac nad opracowaniem bezzałogowych systemów mapowania 3D. Omówiona zostanie autorska biblioteka programowa do tworzenia HD maps (High Definition maps) oraz lokalizacji pojazdu w tej mapie. Przedstawiony zostanie nowy czujnik RGBD oraz rozwiązanie problemu złożoności obliczeniowej przetwarzania danych z zastosowaniem obliczeń równoległych. Przedstawione zostaną wyniki prac nad modułem lokalizacji samochodu autonomicznego.

2017-04-11 10:20, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, dr hab. inż Łukasz Jankowski, prof IPPT PAN, dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

1st joint seminar on non-linear and adaptive dynamical systems

2016-12-16 11:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr Kamil Chrząszcz
Centrale Supélec - Institut supérieur de mécanique de Paris

Propagacja fal w materiałach granulowanych: od skali mikroskopowej do skali makroskopowej

Przedstawione zostaną badania dotyczące propagacji fal w suchych oraz mokrych materiałach granulowanych, mające na celu korelację zjawisk w skali mikroskopowej (dynamika kontaktu) do cech w skali makroskopowej (dyssypacja, prędkość fali). Badany system składa się z jedno-wymiarowego łańcucha sfer będącego analogiem jedno-wymiarowych ścieżek w rzeczywistych materiałach granulowanych, gdzie ziarna są najbardziej skompresowane. W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną wyniki badań eksperymentalnych dotyczące propagacji fal poprzez suchy jednowymiarowy łańcuch makroskopowych sfer, gdzie dynamika kontaktu jest modelowana za pomocą potencjału Hertza. W tym przypadku interakcja sfer z podłożem, wywołuje pasmo wzbronione ("band gap") dla niskich, wibracyjnych częstotliwości. Zostanie pokazane, że obecność małej ilości lepkiego płynu pomiędzy każdą cząstką prowokuje interakcje sprężysto-hydrodynamiczne (EHD) między sferami. Ta interakcja wpływa na dyssypację oraz prędkość fal w sposób nietrywialny. Zarówno dyssypacja, jak i prędkość fal zależy od Modułu Younga sfer, od lepkości płynu oraz od częstotliwości emitowanego sygnału. Na koniec zostanie zademonstrowane, że rezultaty dotyczące jedno-wymiarowego systemu mogą opisać propagację fal ultradźwiękowych w rzeczywistych suchych oraz mokrych materiałach granulowanych. W tym przypadku, eksperymentalnie system składa się z milimetrowych sfer. W konfiguracji "suchej" wyniki są zgodne z modelem efektywnym ("effective medium theory" - EMT), gdzie sfery oddziałują poprzez potencjał Hertza-Mindlina, zaś w "mokrej" konfiguracji model EMT połączony z mechanizmem EHD dość trafnie odtwarza wstępne obserwacje.

2016-02-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Andreas Nuechter
Julius-Maximilians-University Würzburg, Niemcy

Mobile Laser Scanning for Flexible Production

The terrestrial acquisition of 3D point clouds by laser range finders has recently moved to mobile platforms. Mobile laser scanning puts high requirements on the accuracy of the positioning systems and the calibration of the measurement system. We present a novel algorithmic approach to the problem of calibration with the goal of improving the measurement accuracy of mobile laser scanners. We developed a general framework for calibrating mobile sensor platforms that estimates all configuration parameters for any configuration of positioning sensors including odometry. In addition, we present a novel semi-rigid SLAM algorithm that corrects the vehicle position at every point in time along its trajectory, while simultaneously improving the quality and precision of the entire acquired point cloud. Using this algorithm the temporary failure of accurate external positioning systems or the lack thereof can be compensated for. We demonstrate the capabilities of our two newly proposed algorithms on a wide variety of data sets.

Applications for the developed suite of algorithms range from 3D mapping for autonomous driving to precise digitization of production lines in the automotive context. We end the talk with a description of an innovative start-up in the area of robotic SLAM.

2015-05-22 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr inż. Krzysztof Sekuła (IPPT PAN, Adaptronica, ECL)

Experimental development of the portable WIM detector

2015-05-05 12:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Paweł Wójcicki

Perspektywy badawcze wykorzystania czujników światłowodowych zamontowanych na instytutowej kładce dla pieszych

2015-04-24 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Paweł Wójcicki

Perspektywy badawcze wykorzystania czujników światłowodowych zamontowanych na instytutowej kładce dla pieszych

2015-04-10 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Rafał Wiszowaty

Adaptacyjne, pneumatyczne absorbery energii uderzenia – projektowanie, symulacje, testowanie

2015-02-27 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Rafał Wiszowaty, mgr Grzegorz Knor

Projektowanie adaptacyjnych, pneumatycznych absorberów energii uderzenia

2014-06-27 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr Maciej Michajłow

Strategia sterowania tłumika z cieczą MR w celu redukcji drgań okresowych w układach mechanicznych

Prezentacja dotyczyć będzie metody redukcji drgań okresowych w układach mechanicznych, polegającej na zastosowaniu suboptymalnej strategii sterowania tłumikiem z cieczą MR. Podczas spotkania omówiony zostanie sposób wyprowadzenia ogólnej postaci funkcji sterowania na gruncie teorii sterowania optymalnego a następnie zaprezentowany zostanie algorytm wyznaczania przybliżonego rozwiązania równań określających szczególną postać funkcji sterowania. Przedstawiony zostanie również przypadek obliczeniowy, na którego przykładzie oceniona zostanie funkcjonalność metody.

2014-06-13 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr inż. Dominik Pisarski

Optymalne rozproszone sterowanie przepływem ruchu na autostradach

2012-10-26
10:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. B.F. Spencer, Jr.
Nathan M. and Anne M. Newmark Endowed Chair of Civil Engineering University of Illinois at Urbana-Champaign

Model-Based Tracking Control for Real-Time Hybrid Simulation with application to seismic protection using magnetorheological fluid dampers

Substructure hybrid simulation is a powerful, cost-effective alternative for seismic testing of structural systems, closely coupling numerical simulation and experimental testing to obtain the complete response of a structure. In this approach, well-understood components of the structure are modeled numerically, while the components of interest are tested physically. Generally, an arbitrary amount of time may be used to calculate and apply displacements at each step of the hybrid simulation. However, when the rate dependent behavior of the physical specimen is important, real-time hybrid simulation (RTHS) must be employed. Computation, communication, and servo-hydraulic actuator limitations cause delays and lags which lead to inaccuracies and potential instabilities in RTHS. This presentation proposes a new model-based servo-hydraulic tracking control method including feedforward-feedback links to achieve accurate tracking of the desired displacement in real-time. The efficacy of the proposed approach is demonstrated through RTHS of a seismically excited nine-story steel building employing a 200 kN large-scale magnetorheological (MR) damper as the rate-dependent physical specimen.

2011-06-17 **:**, Sala:  
dr inż. Stefan Szyniszewski
Johns Hopkins University

Porowata stal - własności, technologia produkcji, modelowanie mechaniczne oraz praktyczne zastosowania

2011-06-03 10:15, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Jerzy Podhajecki
Politechnika Opolska

Drgania pochodzenia elektromagnetycznego w bezszczotkowych silnikach prądu stałego z magnesami trwałymi

Presja ekonomiczna ze strony producentów na minimalizację ilości zużywanych materiałów oraz postęp w projektowaniu wymusza stosowanie maszyn elektrycznych o coraz mniejszych rozmiarach, co powoduje ich głośną pracę i większą podatność na drgania. Z drugiej strony wzrastające w ostatnich latach wymagania i coraz ostrzejsze normy europejskie odnośnie poziomu emitowanego hałasu są przyczyną tego, że producenci starają się, aby drgania wytwarzane przez urządzenie podczas pracy były jak najmniejsze. Z tego powodu jednym z najważniejszych kierunków badań wibroakustycznych jest zastosowanie metod analitycznych, numerycznych i pomiarowych do analizy drgań pod kątem ich minimalizacji. Przyczyną drgań pochodzenia elektromagnetycznego w maszynach elektrycznych wirujących są: siły Maxwella - działające na granicy środowisk o różniących się przenikalności magnetycznych (powietrze i żelazo w szczelinie powietrznej), siły towarzyszące zjawisku magnetostrykcji - ich udział nadal pozostaje przedmiotem kontrowersji oraz siły Lorenza działające na uzwojenia. Referat przedstawia wyniki obliczeń drgań własnych i wymuszonych pochodzących od sił Maxwella i zjawiska magnetostrykcji z użyciem programu Ansys wykorzystującego metodę elementów skończonych. Porównano kilka wybranych konstrukcji silnika prądu stałego z magnesami trwałymi ze względu na możliwości ograniczenia drgań.

2011-05-20 11:00, Sala:  
Piotr Pawłowski

Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych

2011-04-15 **:**, Sala:  
Tomasz Szmidt
Politechnika Warszawska, Wydział SiMR

Zastosowanie siłowników magnetycznych do tłumienia drgań oraz stabilizacji układów z obciążeniem śledzącym

2010-10-22 **:**, Sala:  
mgr inż. Zygmunt Raunmiagi
starszy oficer mechanik okrętowy Akademia Morska w Szczecinie Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn

Ocena stanu stożkowej powierzchni iglicy i gniazda rozpylaczy paliwa silników okrętowych z wykorzystaniem emisji akustycznej

2010-01-15 **:**, Sala:  
dr Piotr Kozioł
Politechnika Koszalińska

Wavelet analysis of beam-soil structures dynamic response for moving loads

2009-12-04 **:**, Sala:  
Tomasz Szuster
Politechnika Warszawska

Turbiny wiatrowe o pionowej osi (cz. 2)

2009-11-27 **:**, Sala:  
Tomasz Szuster
Politechnika Warszawska

Turbiny wiatrowe o pionowej osi

2009-11-20 **:**, Sala:  
Sz. Imiełowski, A. Ziółkowski

Experimental investigation of prismatic columns lateral deflection and post-buckling configuration stability

2009-11-06 **:**, Sala:  
Dominik Pisarski

Półaktywny układ podwójnego zawieszenia pod obciążeniem ruchomym. Strategia sterowania i optymalizacja.

2009-10-09 **:**, Sala:  
dr Elżbieta Jarzębowska
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Sterowanie ruchem mechanicznych układów nieholonomicznych.

2009-02-27 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Krzysztof Sekuła

Identyfikacja obciążeń dynamicznych w transporcie kolejowym

Prezentacja dotyczy przedstawienia aktualnego stanu prac badawczych nad rozwojem zintegrowanego systemu monitorowania obciążeń w transporcie kolejowym i obejmuje również przegląd aktualnego stanu techniki w zakresie ważenia pojazdów kolejowych będących w ruchu. Zaprezentowane zostaną ponadto wyniki badań eksperymentalnych wykonanych na rzeczywistym obiekcie z wykorzystaniem różnego typu czujników oraz symulacyjne badania modelu numerycznego szyny. Znaczna część przedstawionej pracy dotyczy analizy czynników mających wpływ na identyfikację obciążeń.

2009-02-20 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr inż. Elżbieta Jarzębowska
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Modelowanie i sterowanie ruchem mechanicznych układów nieholonomicznych.

Prezentacja dotyczy modelowania dynamiki układów nieholonomicznych i zastosowania otrzymanych modeli dynamiki w nieliniowej teorii sterowania (NTS), w szczególności do projektowania strategii sterowania śledzącego. Układy nieholonomiczne - pojazdy kołowe, manipulatory mobilne, manipulatory kosmiczne, zabawki i pojazdy rekreacyjne, np. skate-board, snake-board, roller-racer, trikke, czy manipulatory typu wąż stanowią istotną klasę układów z punktu widzenia zastosowań. W prezentacji koncentrujemy się na dwóch zagadnieniach:
1.Modelowanie dynamiki układów nieholonomicznych, na ruch których nałożone są ograniczenia wynikające z wybranych celów sterowania, w szczególności wykonania zadania roboczego, warunków konstrukcyjnych, operacyjnych, czy eksploatacyjnych. Rozważamy ograniczenia, które można sformułować w postaci równań więzów algebraicznych lub różniczkowych.
2.Zaprojektowanie strategii sterowania ruchem układu nieholonomicznego zgodnie z więzami nałożonymi na jego ruch.
Oba zagadnienia stanowią dwa pierwsze etapy procesu projektowania sterowania. Etap trzeci, który nie jest w zakresie prezentacji, to implementacja algorytmu sterowania. Modelowanie jest centralnym etapem tego procesu, w którym korzystamy z metod mechaniki analitycznej, ale modelujemy układy z punktu widzenia potrzeb NTS. Istotne znaczenie ma fakt, że NTS potrzebuje do projektowania algorytmów sterowania modeli w postaci symbolicznej oraz implementacja tych algorytmów odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania, a więc wybór metody modelowania układów nieholonomicznych ma istotne znaczenie. Najczęściej stosuje się w NTS równania Lagrange'a z mnożnikami. Dodatkowe ograniczenia na ruch układu uwzględnia się na etapie projektowania lub implementacji algorytmu sterowania. Według wiedzy autora, nie stosuje się w NTS metody generowania równań ruchu układów nieholonomicznych z więzami innymi niż materialne pierwszego rzędu. Najwięcej modyfikacji i nowych rozwiązań jest na etapie projektowania i implementacji algorytmu sterowania.
W prezentacji przedstawione są wybrane wyniki prac autora w zakresie wprowadzenia do NTS nowej metody modelowania układów nieswobodnych, czyli w zakresie modyfikacji etapu pierwszego procesu projektowania sterowania. Wprowadzenie do NTS nowej metody modelowania zaowocowało zaprojektowaniem nowej strategii sterowania ruchem układu nieswobodnego opartej na modelu dynamiki, czyli modyfikacją etapu drugiego. Możliwość uwzględnienia w modelu dynamiki układu wszystkich lub części więzów już na etapie modelowania i specjalna struktura strategii sterowania, są istotnymi zaletami w całym procesie projektowania sterowania. Jest tak dlatego, że wiele ograniczeń na ruch układu można sformułować poprzez równania więzów i wiele z nich jest ograniczeniami typowymi dla układów nieholonomicznych. Ich uwzględnienie na etapie modelowania powoduje, że nie jest konieczna modyfikacja istniejących algorytmów sterowania lub projektowanie nowych, każdorazowo gdy zmieniają się więzy nałożone na ruch układu; etapy drugi i trzeci procesu projektowania sterowania polegają tylko na doborze i implementacji istniejących algorytmów. Rozważania teoretyczne zilustrowane są przykładami.

2008-12-12 **:**, Sala:  
Grzegorz Suwała

Model-free mass identification

2008-12-05 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Jilin Hou

Combination of Isolated Substructure and VDM on Damage Identification

An effective method of substructure damage identification by extracting local dynamic information of the global structure will be described. Two main steps are referred in the method. Firstly, the substructure is isolated from the global structure as a small and independent structure via numerically constraining the substructure boundary response; meanwhile, the response of the Isolated Substructure caused by the external excitation can also be constructed. Then the damage of the substructure is optimized utilizing VDM, which employs virtual distortions to simulate the element damage and reconstruct the modified structural responses quickly. A numerical experiment of a frame-truss structure is presented to testify the effectiveness of this method, where the truss part is isolated and identified. The result is also acceptable when 5% noise is taken into consideration.

2008-09-26 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Stefan Lämmer

Self-control of traffic lights and vehicle flows in urban road networks

Based on fluid-dynamic and many-particle (car-following) simulations of traffic flows in (urban) networks, we study the problem of coordinating incompatible traffic flows at intersections. Inspired by the observation of self-organized oscillations of pedestrian flows at bottlenecks, we propose a self-organization approach to traffic light control. The problem can be treated as a multi-agent problem with interactions between vehicles and traffic lights. Specifically, our approach assumes a priority-based control of traffic lights by the vehicle flows themselves, taking into account short-sighted anticipation of vehicle flows and platoons. The considered local interactions lead to emergent coordination patterns such as 'green waves' and achieve an efficient, decentralized traffic light control. While the proposed self-control adapts flexibly to local flow conditions and often leads to non-cyclical switching patterns with changing service sequences of different traffic flows, an almost periodic service may evolve under certain conditions and suggests the existence of a spontaneous synchronization of traffic lights despite the varying delays due to variable vehicle queues and travel times. The self-organized traffic light control is based on an optimization and a stabilization rule, each of which performs poorly at high utilizations of the road network, while their proper combination reaches a superior performance. The result is a considerable reduction not only in the average travel times, but also of their variation. Similar control approaches could be applied to the coordination of logistic and production processes.

2008-06-27 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc, Łukasz Jankowski

O aktywnym sterowaniu drgan skrętnych w układach napędowych za pomocą sprzęgieł z cieczą magneto-reologiczną

2008-06-20 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Grzegorz Suwała

A model-less method for impact mass identification

A new model-less method for off-line identification of a mass impacting an elastic structure will be proposed. The method is aimed at the identification of both mass and its velocity, makes use of the Virtual Distortion Method (VDM) and assumes the inelastic impact case, i.e. permanent modification of structural properties. Since the approach is completely based on experimentally measured data, no numerical modeling and tedious fine-tuning of the model are necessary. The impacting mass is modeled using virtual distortion forces and an experimentally obtained system transfer matrix. The identification amounts to solving an optimization problem of minimizing the mean-square distance between measured and modeled structural responses, the latter is based on previously recorded responses of the unaffected structure.

2008-06-06 **:**, Sala:  
Qingxia Zhang

Identification of coexistent load and damage

2008-05-30 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr Jacek Szklarski

Koordynacja w systemach wieloagentowych

Problem koordynacji w systemach wieloagentowych pojawia się naturalnie, gdyż poszczególni agenci są jednostkami niezależnymi i rozproszonymi. Koordynację można zdefiniować jako proces, w którym indywidualne jednostki podejmują decyzje prowadzące do osiągnięcia określonego celu przez całą grupę. Na seminarium omówię zagadnienie współpracy między agentami na przykładzie prostej gry, pokażę jak popularnych algorytm nauczenia prowadzi do skoordynowanych działań grupy robotów mobilnych oraz przedstawię możliwe zastosowania w systemach transportowych.

2008-05-16 **:**, Sala:  
mgr Dominik Pisarski

Matematyczne aspekty półaktywnego sterowania przęsłem pod obciążeniem ruchomym

2008-05-09 **:**, Sala:  
dr inż. Artur Zbiciak
Politechnika Warszawska, IL

Wykorzystanie struktur reologicznych do modelowania właściwości materiałów konstrukcyjnych

2008-04-18 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Michał Makowski
Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej

Modelowanie pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki drgań

Autor jest doktorantem w grupie prof. Grzesikiewicza. Zajmuje się modelowaniem i badaniami układów ze sterowanymi tłumikami magnetoreologicznymi.

2008-02-29 10:00, Sala:  
Krzysztof Sekuła

Pomiar masy w ruchu (WIM) - badania dynamicznej wagi drogowej

Zostaną przedstawione wyniki badań eksperymentalnych związanych z rozwojem dynamicznej wagi drogowej. Proponowane rozwiązanie bazuje na pomiarze lokalnych odkształceń powstałych na powierzchni deformowanego obiektu który jako całość stanowi tzw. sondę pomiarową. Jako element pomiarowy wykorzystywane są przetworniki piezoelektryczne. Zaprezentowane zostaną wyniki badań laboratoryjnych, symulacji komputerowych oraz wstępne rezultaty eksperymentów polowych.

2008-01-25 10:00, Sala:  
Marek Skłodowski

Metoda badania zabytkowych materiałów budowlanych z użyciem mikrordzeni.

Ocena degradacji i bezpieczeństwa zabytkowych budowli wymaga poznania aktualnych własności materiałów tworzących konstrukcję. Metody badań nieniszczących dostarczają pewnych oszacowań tych własności. Nie pozwalają jednak na pomiar własności wytrzymałościowych. Niezbędne w tym celu są badania niszczące, jednak możliwość ich wykonania jest ograniczona ponieważ zazwyczaj brak jest zgody konserwatora na pobranie próbek materiałów budowlanych. Rozwijana metoda badania mikrordzeni wykorzystuje próbki kilkadziesiąt razy mniejsze od stosowanych standardowo i nie wprowadza zniszczenia zabytku. Opracowana procedura badawcza pozwala na pomiar wytrzymałości na zginanie, rozłupywanie i ściskanie oraz pomiar własności sprężystych dla każdego z mikrordzeni.

2007-12-07 10:00, Sala:  
Robert Konowrocki

Pomiary i wstępna analiza drgań w tunelu metra

Badania dotyczą dwóch punktów pomiarowych na prostej i na łuku toru metra

2007-11-30 10:00, Sala:  
dr inż. Zofia Kowalska
IPPT PAN

Drgania kontaktowe w układzie koła i szyny kolejowej -fizyczne i numeryczne aspekty modelowania oraz symulacji

Nieregularne powierzchnie toczne szyn lub kół powodują drgania kontaktowe, w szczególności tak zwane wibro-uderzenia. Wykorzystując program Adams/Rail zbadano odpowiedź dynamiczną układu przy wymuszeniach przez pojedynczą lub okresową nierówność, w zależności od prędkości wagonu kolejowego, podatności toru i innych parametrów. Omówiono problemy fizycznego modelowania kontaktu normalnego i stycznego, toru kolejowego oraz problemy numerycznego całkowania równań ruchu.

2007-11-23 **:**, Sala:  
Jerzy Wojewoda

Efekty histerezy w procesie tarcia suchego: modelowanie i eksperyment

2007-11-16 10:00, Sala:  
Czesław Bajer

Numeryczne modelowanie drgań konstrukcji pod inercyjnym obciążeniem ruchomym

Omawiane bedą drgania struny i belki pod obciążeniem poruszającym sie z prędkością pod i nadkrytyczną.

2007-11-09 10:00, Sala:  
Roman BOGACZ

Przegląd badań dotyczących oddziaływania ruchomego obciążenia na układy ciągłe z uwzględnieniem struktury okresowej.

Badania dotyczą przede wszystkim zagadnień, których analityczne rozwiązanie przyjmuje postać fal bieżących. Zakłada się,że źródło zaburzeń przemieszcza się ze stałą prędkością, posiada postać siły skupionej lub obciążenia rozłożonego w przestrzeni, oraz zakłada się, że źródło to w układzie ruchomym może oscylować w czasie z pewną częstotliwością.

2007-10-26 11:00, Sala:  
prof. W. Jarzyna1, M. Charlak2
1Politechnika Lubelska, 2doc. J.Grzedzinski i A.Mroz, IPPT

Siłownie wiatrowe

2007-06-29 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc

O zastosowaniu rozwiązania Fouriera wybranych równań różniczkowych cząstkowych do badania problemów falowych

2007-05-25 **:**, Sala:  
dr Piotr Wojdyłło
IM PAN

Wavelets, their main properties and potential applications in Structural Health Monitoring

2007-04-27 **:**, Sala:  
mgr inż. Bartłomiej Dyniewicz

Rozwiązania analityczne i numeryczne problemu drgań konstrukcji pod ruchomym obciążeniem inercyjnym

2007-04-13 10:00, Sala:  
Krzysztof Sekuła

Wyznaczanie parametrów obciążeń udarowych w czasie rzeczywistym

Przedstawiona zostanie analiza porównawcza kilku metod identyfikacji parametrów obciążeń wywołanych uderzeniem masy w sprężynę gazowa. Wyznaczanymi parametrami są masa oraz prędkość obiektu uderzającego. Istotnym jest, że metody pozwalają na przeprowadzenie identyfikacji w czasie rzeczywistym.

2007-03-30 10:00, Sala:  
Stefan Kotowski

Algorytmy genetyczne a układy dynamiczne

Przedstawiona zostanie idea badania algorytmów genetycznych metodami teorii układów dynamicznych. Wykorzystana do tego będzie entropia i wymiar fraktalny. Pokazana zostanie idea zastąpienia algorytmu innym algorytmem (operatorem) który juz w pierwszym kroku generuje rozkład graniczny.

2007-03-09 **:**, Sala:  
Grzegorz Mikułowski

Sterowanie adaptacyjnymi absorberami energii uderzeń

2007-03-02 **:**, Sala:  
Andrzej Świercz

Identyfikacja uszkodzeń w konstrukcjach prętowych na podstawie Metody Dystorsji Wirtualnych w domenie częstości

2007-02-23 **:**, Sala:  
mgr Bartłomiej Dyniewicz

Ruchome obciążenia inercyjne

2007-01-26 10:00, Sala:  
Stefan Kotowski

Zbieżność algorytmów genetycznych

Przedstawione zostaną wyniki dowodzące zbieżności prostego algorytmu genetycznego i jego uogólnień. Pokazana zostanie zbieżność algorytmów z dostrajaniem parametrów i selekcja elitarną i turniejową.

2007-01-19 **:**, Sala:  
Tomasz G. Zieliński

Modelowanie aktywnych paneli sprężysto-poroelastycznych

2007-01-12 **:**, Sala:  
T. Szolc, P. Tauzowski, R. Stocki, J. Knabel

Identyfikacja uszkodzeń wałów wirnikowych przy wykorzystaniu analizy stochastycznej

2007-01-05 10:00, Sala:  
Anita Orłowska

Delaminacja wiotkich ustrojów sprężystych - modelowanie i identyfikacja

Defekty delaminacji kompozytowych elementów konstrukcyjnych stanowi poważne zagrożenie w licznych obszarach inżynierii. Dlatego to modelowanie oraz identyfikacja delaminacji tworzą aktywnie rozwijaną w ostatnich latach grupą problemów badawczych w ramach dziedziny monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Jako narzędzie umożliwiające rozwiązanie zadania odwrotnego które stanowi problem identyfikacji rozmiaru i położenia uszkodzenia, zaproponowane zostanie podejście bazujące na Metodzie Impulsowych Dystorsji Wirtualnych.

2006-12-15 **:**, Sala:  
dr inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś

Prawa sterowania obiektów w ruchu przestrzennym jako kinematyczne związki uchybów

2006-12-08 10:00, Sala:  
Grzegorz Mikulowski

MR fluids in flow mode, modeling and identification

The MR fuids belong to a class of smart materials that are used in design of clutches or dampers. The mechanics of the fluids in the flow mode was analysed and the results verified experimentally.

2006-11-24 **:**, Sala:  
Łukasz Jankowski

Load reconstruction

2006-11-17 10:00, Sala:  
Marian Ostrowski, Wlodek Abramowicz

Projektowanie i analiza konstrukcji na zderzenia na przykladzie kabiny elektrycznego zespolu trakcyjnego

Prezentacja poswiecona problematyce projektowania konstrukcji kolejowych na zderzenia na przykladzie kabiny elektrycznego zaspolu trakcyjnego. Przyklad wykorzystania metody elementow skonczonych w sformulowaniu jawnym oraz metody makroelementow w rzeczywistym procesie R&D.

2006-11-03 **:**, Sala:  
mgr inż. Jakub Młyńczak
Politechnika Śląska

Analiza metod pomiaru sił nastawczych w napędach zwrotnicowych

2006-10-27 10:00, Sala:  
Stefan Kotowski

Zbieżność algorytmów genetycznych

Zagadnienie zbieżności pewnych typów algorytmów genetycznych Stefan Kotowski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Algorytmy genetyczne należą do metod optymalizacyjnych, które czerpią inspirację z procesów zachodzących w przyrodzie, takich jak naturalna ewolucja i adaptacja. Różne typy obliczeń ewolucyjnych różnią się zakresem i sposobem naśladowania naturalnej ewolucji. Analiza teoretyczna algorytmów jest nadal cząstkowa i bazuje na modelu Prostego Algorytmu Genetycznego. Analiza zachowań asymptotycznych algorytmów korzysta z modelu Markowa Prostego Algorytmu Genetycznego. Korzystając z modelu algorytmu w postaci procesu Markowa, udowodnione zostało twierdzenie o istnieniu rozkładu niezmienniczego (asymptotycznej stabilności), dla algorytmu genetycznego, niezależnego od warunków początkowych (populacji początkowej). Twierdzenie jest prawdziwe dla prostego algorytmu genetycznego (model z selekcją i mutacją dla populacji skończonych). Tak więc udowodnione zostało, że prosty algorytm genetyczny jest zbieżny w sensie probabilistycznym. Podobnie analizowano problem punktowej asymptotycznej stabilności (zbieżności do jednej, konkretnej populacji). Uzyskane zostały warunki punktowej asymptotycznej stabilności oraz oszacowano prędkość takiej zbieżności. Prezentowane badania są uogólnieniem poprzednio otrzymanych wyników na przypadek gdy parametry algorytmu genetycznego są dostrajane (sterowane) a selekcja nie jest ruletkową. Udowodniono zbieżność algorytmów których parametry są poddane procesowi samoadaptacji, lub są modyfikowane przez równoległy algorytm genetyczny. Dowiedziono też zbieżność algorytmu z selekcją elitarną.

2006-10-20 **:**, Sala:  
Robert Konowrocki

Model matematyczny tarcia z poślizgiem bocznym

2006-10-13 **:**, Sala:  
mgr inż. B. Dyniewicz

Porównanie analitycznych i numerycznych rozwiązań drgań układów pod inercyjnym obciążeniem ruchomym

2006-06-02 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc, Tomasz Bednarek, Izabela Marczewska, Artur Marczewski, Włodzimierz Sosnowski

Analiza zmęczeniowa pękniętego wału wirnikowego przy wykorzystaniu dynamicznego modelu jedno- i trójwymiarowego

2006-05-19 10:00, Sala:  
mgr B. Dyniewicz, doc. Cz. Bajer

Metoda bezsiatkowa w zadaniach z ruchomym obciążeniem

Przedstawione zostanie zastosowanie metody bezsiatkowej w symulacji przejazdu obciążenia inercyjnego po strunie. Porównane zostaną wyniki analityczne, metod siatkowych i metody bezsiatkowej.

2006-04-28 **:**, Sala:  
doc. Z. Świderski

Obciążenia i uszkodzenia kół monoblokowych

2006-03-24 **:**, Sala:  
prof. Roman Bogacz

Europejskie tunele kolejowe w budowie

2006-03-17 **:**, Sala:  
mgr inż. Robert Konowrocki

Oddziaływanie koła z drogą z uwzględnieniem poślizgów bocznych

2006-03-10 **:**, Sala:  
dr inż. Zofia Kowalska
IPPT PAN

Dynamika zestawu kołowego przy wymuszeniu przez nieregularności powierzchni tocznych koła lub szyny - symulacje z wykorzystaniem programu Adams/Rail.

2006-03-03 10:00, Sala:  
mgr inż Bartłomiej Dyniewicz

Dynamika struny pod inercyjnym obciążeniem ruchomym

Przedstawiono rozwiązania analityczne i numeryczne układów pod obciążeniem ruchomym nieinercyjnym i inercyjnym.

2006-01-13 10:00, Sala:  
dr inż. Andrzej Kawalec, Politechnika Rzeszowska

Komputerowo wspomagane synteza i modelowanie modyfikowanych przekładni walcowych z zastosowaniem metody elementów skończonych

rozprawa habilitacyjna
2006-01-06 10:00, Sala:  
Stefan Kotowski

Algorytmy genetyczne, entropia i kompresja

Idea klasyfikacji algorytmów genetycznych oparta na wyznaczaniu entropii ich trajektorii i jej badanie empiryczne przy wykorzystaniu kompresji.

2005-12-23 10:00, Sala:  
Andrzej Ossowski

Dyskusja świąteczna - Rola bytów transcendentnych w nauce

Ideały platońskie i byty transcendentne wprowadzone przez Kanta nie są bynajmniej tylko fantazją filozoficzną. Istnienie takich bytów z natury niematerialnych zakłada się w nauce często w sposób całkiem nieświadomy. Takie założenie jest bowiem niezbędne dla zapewnienia spójności opisu i uzasadnienia koncepcji oraz metod stosowanych w nauce. Zostanie przedstawiona ogólna, onotologiczna koncepcja bytów transcendentnych a podane przykłady z różnych dziedzin nauki będą bąda miały na celu przekonanie sceptyków do słuszności takiego poglądu.

2005-12-16 10:00, Sala:  
Andrzej Ossowski

Elementy filozofii modelowania układów dynamicznych

Punkty dyskusji: - Ontologiczna koncepcja modelu - Cele i etapy modelowania - Specyfika modelowania układów dynamicznych - Metodologia modelowania a epistemologia - Dlaczego potrzebny jest paradygmat modelowania?

2005-11-25 **:**, Sala:  
mgr inż. Marek Kowalski
Politechnika Krakowska

Optymalizacja wymiarowa wybranych mechanizmów wielowahachowych zawieszeń samochodów

2005-11-18 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc

O oddziaływaniu dynamicznym płyty lotniskowej z ukladem jezdnym samolotu przy wykorzystaniu metody analitycznej

2005-11-04 10:00, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer

Dynamika układu płyt pod obciążeniem ruchomym

Jest to pierwsza z dwóch prezentacji (różnych autorów) na podany temat.

2005-10-14 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski

Zbieżność algorytmów genetycznych II

2005-10-07 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski

Zbieżność algorytmów genetycznych

2005-06-24 **:**, Sala:  
Andrzej Ossowski

Zastosowanie inkluzji różniczkowych w teorii układów mechatronicznych

2005-06-17 **:**, Sala:  
Andrzej Ossowski

Zagadnienia stabilności i sterowania układów mechatronicznych

2005-06-10 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer, prof. dr hab. Roman Bogacz

Dynamika układu płyt stosowanych w transporcie

2005-06-03 **:**, Sala:  
dr inż. Zofia Kowalska

Wpływ defektów kolejowych zestawów kołowych na siły kontaktowe i drgania toru

2005-04-22 **:**, Sala:  
mgr inż. Robert Mróz

Sterowanie autonomicznym sześcionożnym robotem kroczącym za pomocą algorytmów adaptacyjnych opartych na metodach sztucznej inteligencji

2005-04-15 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Zbigniew Ranachowski

Aparatura i badania akustyczne układów wtryskowych silników z zapłonem samoczynnym

2005-03-18 **:**, Sala:  
Szymon Imiełowski

Warunki stateczności w optymalizacji kolumn obciążonych siłą śledzącą

2005-01-21 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc

O detekcji i lokalizacji uszkodzeń w częściach maszyn i konstrukcji metodą elementów spektralnych i lepko-sprężystych makroelementów ciągłych (c.d.)

2005-01-14 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc

O detekcji i lokalizacji uszkodzeń w częściach maszyn i konstrukcji metodą elementów spektralnych i lepko-sprężystych makroelementów ciągłych

2004-12-10 10:00, Sala:  
P. Hołobut, W. Gutkowski

Optymalne sterowanie w pozycjonowaniu wieloczłonowych urządzeń z napędem hydraulicznym

Prezentacja poświęcona będzie zagadnieniom sterowania maszyn z napędem hydraulicznym, w odniesieniu do uzyskania pożądanego ruchu członu roboczego. Przedstawione będą dwa aspekty sterowania urządzeń. Pierwszym jest sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym, zapewniające ruch urządzenia wzdłuż zadanej trajektorii przestrzennej. Drugim jest optymalizacja ruchu urządzenia po zadanej trajektorii, ze względu na minimalny czas przejścia.

2004-12-03 10:00, Sala:  
B. Błachowski, W. Gutkowski

Optymalne sterowanie drganiami masztów z odciągami

Celem pracy jest komputerowa symulacja optymalnego sterowania drganiami masztów z odciągami. W niniejszym podejściu wykorzystana została strategia sterowania predykcyjnego z estymatorem stanu i układem indentyfikacji parametrów masztu. Do projektowanego sterownika wprowadzona została informacja o stochastycznym modelu działania sił wiatru.

2004-11-26 **:**, Sala:  
Andrzej Ossowski

Krytyka czystego rozumu wczoraj i dziś.

2004-11-19 **:**, Sala:  
mgr inż. Tomasz Tomaszewski

Symulacja dynamiki pojazdu szynowego

2004-10-29 **:**, Sala:  
dr inż. Zofia Kowalska

Przejściowe wibro-uderzenia wywołane przez nierówności szyny lub koła pojazdu szynowego - badania symulacyjne z wykorzystaniem programu Adams/Rail.

2004-10-22 **:**, Sala:  
dr Włodzimierz Abramowicz

Między wektorem a tensorem (obiekty geometryczne użyteczne w formułowaniu i implementacji MES).

2004-10-15 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer

O rozseparowaniu równań w analizie modalnej

2004-05-28 **:**, Sala:  
prof. Piotr Przybyłowicz
PW, SIMR

Aktywne metody stabilizacji drgań w wybranych układach wirujących

2004-05-14 **:**, Sala:  
prof. Roman Bogacz

Uszkodzenia toru

2004-05-07 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc

Wybrane zagadnienia dynamicznej diagnostyki uszkodzen maszyn wirnikowych

2004-04-23 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Wacław Szcześniak

Belka Timoshenki obciążona układem ruchomych oscylatorów

2004-04-16 **:**, Sala:  
dr L. Kwaśniewski, mgr A. Morka

1. Zderzenia autobusów; 2. Symulacja wybuchów

2004-03-19 **:**, Sala:  
dr inż. Krzysztof Banaś

Zastosowanie adaptacyjnej metody elementów skończonych do obliczeń wielkiej skali

2004-03-12 10:00, Sala:  
Robert Konowrocki

Badanie modelu koło-droga

Metoda wykonywania pomiarów i obróbki danych.

2004-03-05 **:**, Sala:  
Sz. Imiełowski

Stanowisko do badań stateczności i dynamiki elementów konstrukcyjnych

2004-02-27 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski

Rozkład graniczny operatorów genetycznych w algorytmach genetycznych

2004-02-20 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz

Model Ostermayera dynamicznego tarcia w układach hamulcowych

2004-01-30 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer

Wiarygodność obliczeń numerycznych w mechanice konstrukcji

2004-01-23 **:**, Sala:  
dr inż. Zofia Kowalska

Nieregularności powierzchni tocznych jako źródło drgań w układzie koło/szyna.

2004-01-16 **:**, Sala:  
Sz. Imiełowski

Formy optymalne słupów obciążonych siłą sledzącą

2004-01-09 **:**, Sala:  
Z. Ranachowski, T. Dębowski

Falkowa dekompozycja syganłów akustycznych i przykłady jej zastosowań

2003-12-19 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski

Dynamika układów o zmiennej strukturze

2003-12-12 **:**, Sala:  
Mark Hoffmann
DTU Lyngby, Dania

On the dynamics of a railway freight wagon with UIC standard suspension

2003-12-05 **:**, Sala:  
mgr Julia Smirnowa, dr Andrzej Ossowski

Propagacja i subiektywna ocena hałasu pociągu

2003-11-28 **:**, Sala:  
mgr Julia Smirnowa

Zagadnienia hałasu w technice

2003-11-21 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz

Fale w kołach

2003-11-14 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer

Tłumienie w modelowaniu numerycznym

2003-10-10 **:**, Sala:  
mgr inż. Piotr Tokaj

Dynamika toru typu Y

2003-06-13 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz, doc. dr hab. Czesław Bajer

Dynamika toru typu Y

2003-06-06 **:**, Sala:  
dr Włodzimierz Abramowicz

Dynamika układów dyskretno-ciagłych. Próba nowego sformułowania.

2003-05-30 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer

Metody modalne w dynamice konstrukcji

2003-05-23 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski

Próba klasyfikacji algorytmów genetycznych

2003-05-09 **:**, Sala:  
dr inż. Zofia Kowalska

Analiza parametryczna przejściowych wibro-uderzeń w układzie koło/szyna.

2003-04-25 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz, doc. dr hab. Czesław Bajer

Zagadnienia sterowania dynamiką przesła mostu obciążonego pojazdami

2003-04-04 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc

Analiza sprzezonych drgan ukladu wal wirnikowy-tarcza-wieniec lopatkowy (cd.)

2003-03-28 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc

Analiza sprzezonych drgan ukladu: wal wirnikowy-tarcza-wieniec lopatkowy

2003-03-21 **:**, Sala:  
Ali Abdulslam Lesewed, MSc

Control system overview

2003-03-14 **:**, Sala:  
Robert Konowrocki

Dynamika koła ogumionego

2003-02-28 10:00, Sala:  
Bogusław Ryczek

Ograniczenie amplitudy drgań samowzbudnych typu przyleganie-poślizg dodatkowym wymuszeniem harmonicznym

Slowa kluczowe:
samowzbudność wywołana tarciem
układ dyskretny z tarciem suchym
drgania typu przyleganie-poślizg
model tarcia wrażliwy na historię układu

2003-01-17 **:**, Sala:  
Szymon Imiełowski

Model kontaktu kolo-szyna z uwzglednieniem sil niekonserwatywnych

2003-01-10 **:**, Sala:  
dr inż. Zofia Kowalska

Podstawy diagnostyki drganiowej nieregularnych powierzchni tocznych.

2003-01-03 10:00, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer

Poligonizacja kół kolejowych

Omówione zostaną dynamiczne zjawiska zachodzące przy toczeniu koła zawieszonego sprężyście. Ustalone poziome przesuwanie się punktu zawieszenia wywołuje periodyczną siłę reakcji w zawieszeniu oraz w strefie kontaktu.

2002-12-20 10:00, Sala:  
dr Andrzej Ossowski

Spotkanie dyskusyjne - Filozofia nauki, analizy danych i modelowania układów dynamicznych

Elementy etyki, psychologii, prakseologii i pozytywizmu w nauce. Wybór przedmiotu badań i sposobów realizacji oraz prezentacji wyników. Elementy "burzy mózgów". Nauka a technologia, nauki techniczne,podstawowe i stosowane. Ontologia i metafizyka: podstawe aspekty bytu, geometryczne ujęcie opisu rzeczywistości, definicje operacyjne pojęć i koherencja. Możliwość skończonego opisu układów złożonych. Zagadnienia analizy danych doświadczalnych, reguły w bazach danych, clastering, zbiory przybliżone, zbiory rozmyte. Istota modelowania, hierarchia modeli układów, relacja częściowego porządku. Rodzaje modeli: modele danych, modele fizyczne, fenomenologiczne, matematyczne, komputerowe, neuronalne, strukturalne, funkcjonalne - relacje między nimi.

2002-12-13 **:**, Sala:  
doc. dr inż. Zdzisław Świderski

Badania eksperymentalne warstwy wierzchniej skorugowanych szyn

2002-12-06 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski

Układy nieholonomiczne

2002-11-29 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz

Propagacja fal w kołach kolejowych

2002-11-22 **:**, Sala:  
dr inż. Tomasz Szolc

O modelowaniu dynamicznym ukladow wirnikowych przy wykorzystaniu roznych metod

2002-11-15 **:**, Sala:  
dr inż Wlodzimierz Abramowicz

Obiektowo zorientowane sformulowanie MES dla cienkosciennych ram przestrzenych (skonczone obroty i odksztalcenia).

2002-10-25 **:**, Sala:  
Paweł Flont

Aktywne sterowanie kształtem kolejowego torowiska mostowego

2002-10-18 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski

Algorytmy genetyczne - próba klasyfikacji

2002-10-11 10:00, Sala:  
Dipl.-Ing. Martin Ertz
Technische Universität Berlin

Extreme Flash Temperatures due to Rough Surfaces?

Even in the case of smooth surfaces, sliding friction between railway wheels and rails results in considerable contact temperatures that are proportional to the contact pressure. Using measured profiles of rough surfaces, one gets much higher maximum surface stresses than in the smooth case. It is sometimes assumed that contact temperatures for rough surfaces increase with the same ratio as maximum pressure does. This problem will be investigated in detail by means of a simple model. It can be shown that maximum temperatures for rough surfaces are not much higher than in the smooth case.

2002-06-14 **:**, Sala:  
dr inż. Włodzimierz Abramowicz

Ograniczenia macierzowego sformulowanie MES, cz. III

2002-06-07 **:**, Sala: 104
dr inż. Włodzimierz Abramowicz

Ograniczenia macierzowego sformulowanie MES, cz. II

2002-05-24 **:**, Sala:  
dr inż. Włodzimierz Abramowicz

Ograniczenia macierzowego sformulowanie MES

2002-05-17 **:**, Sala:  
prof. Roman Bogacz

Bezpieczeństwo i monitoring jako tematyka zintegrowanego projektu EU

2002-05-10 10:00, Sala:  
Czesław Bajer

Bezwładność w dyskretnym modelowaniu zadań falowych

Pokazane zostaną różne sposoby budowy macierzy bezwładności. Pozane zostaną różnice w wynikach zadań testowych. Okazuje się, że macierze konsystentne pod wieloma względami lepiej modelują zjawiska falowe niż różnego typu macierze diagonalne.

2002-04-26 10:00, Sala:  
Andrzej Ossowski

Dynamika układów z histerezą

Treścią wykładu będzie jakościowa i ilościowa analiza własności liniowych układów dynamicznych ze sprzężeniem zwrotnym z histerezą. Do oszacowania obszarów stabilości zastosowana będzie metoda funkcji Lapunowa. Własności układu w obszarze histerezy (a w szczególności warunki istnienia stabilnego cyklu granicznego oraz jego charakterystyka) zostaną opisane przy użyciu modelu z czasem dyskretnym.

2002-04-19 10:00, Sala:  
E. Postek

Prosty model numeryczny ukladu szyna/kolo

Przedstawiony zostanie prosty model numeryczny ukladu szyna/kolo. Pokazane zostanie rozwiazanie stacjonarne oraz niestacjonarne. W tym ostatnim uwzgledniony zostanie kontakt dwoch cial odksztalcalnych (3D). Do rozwiazania nieliniowego rownania ruchu uzyta zostanie jawna metoda jego calkowania.

2002-04-12 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski

Algorytmy genetyczne - próba analizy.

2002-04-05 **:**, Sala:  
dr Valeri Markine

Use of an optimization technique in railway engineering applications.

2002-03-08 **:**, Sala:  
R. Bogacz

Tematy badan w zakresie Transportu w VI PR

2002-01-25 **:**, Sala:  
Szymon Imielowski

Metoda macierzy przeniesienia

2002-01-18 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz

Elementy drgań nieliniowych

2002-01-11 10:00, Sala:  
Stefan Kotowski

Układy nieholonomiczne-wyznaczanie reakcji

Wykorzystanie metody rozwiązań poślizgowych
2001-12-14 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer

Metody całkowania równań różniczkowych ruchu - porównanie (cz. II)

2001-12-07 10:00, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer

Metody całkowania równań różniczkowych ruchu - porównanie (cz. I)

Wykład obejmuje klasyczne metody całkowania równania ruchu:

  • m. jawne,
  • m. niejawne,
  • m. półniejawne.

Przedstawione zostaną algorytmy i własności metod (różnic centralnych, Newmarka, Newmarka-Bossaka, Parka-Housnera, Trujillo, elem. czasoprzestrzennych itd. Omawiane własności: efektywność, dokładność, tłumienie.

2001-11-23 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc, Jerzy Piotrowski

Symulacja dynamicznego oddzialywania miedzy pojazdem szynowym i torem w zastosowaniu do oceny kontaktowych obciazen mechanicznych i cieplnych

2001-11-16 **:**, Sala:  
Tomasz Szolc

O metodach analizy drgan przy wykorzystaniu modeli dyskretno-ciaglych

2001-11-09 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski

Dynamika układów z więzami. Wyznaczanie reakcji.

2001-10-26 **:**, Sala:  
Bogusław Ryczek

Nieregularność ruchu układu samowzbudnego z tarciem wywołana wymuszeniem zewnętrznym o różnej postaci

2001-10-19 **:**, Sala:  
dr Zofia Kowalska

Symulacja drgań kontaktowych oraz zderzeń ciał o zwartej budowie w zakresie sprężysto-plastycznym.

2001-10-12 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Czesław Bajer

Przegląd wybranych metod numerycznych w mechanice

2001-10-05 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz

Fale pośizgowe w szynach kolejowych

2001-06-15 **:**, Sala:  
Szymon Imielowski

Sterowanie drganiami slupa poddanego obciazeniom sejsmicznym

2001-06-08 10:00, Sala:  
dr hab. inż. Janusz Płocharski
Wydział Chemiczny PW

Efekt elektroreologiczny i jego wykorzystanie w technice

1. Na czym polega zjawisko elektroreologiczne (ER)

2. Wybrane właściwości cieczy ER

3. Mechanizm i ilościowy opis zjawiska ER

4. Skład i preparatyka typowych cieczy ER

5. Techniczne zastosowania cieczy ER.

2001-06-01 **:**, Sala:  
Jan Holnicki

Ustroje o adaptacyjnej odpowiedzi dynamicznej

2001-05-25 10:00, Sala:  
Henryk Ciurej
Politechnika Krakowska

Identyfikacja parametrów modelu dynamicznego budowli metodą dostrajania

Prezentacja rozprawy doktorskiej
2001-05-18 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz

Stateczność konstrukcji obciążonych niekonserwatywnie

2001-05-11 **:**, Sala:  
Jan Holnicki

Projektowanie ustrojow o najwiekszej odpornosci udarowej

2001-04-27 **:**, Sala:  
Jan Holnicki

Projektowanie ustrojow o najlepszych zdolnosciach adaptacyjnych

2001-04-06 **:**, Sala:  
Piotr Przybyłowicz, Włodzimierz Kurnik
Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej

Zagadnienia aktywnej stabilizacji układów wirujących

2001-03-16 **:**, Sala:  
Jan Holnicki

Metoda Dystorsji Wirtualnych

2001-03-09 10:00, Sala:  
Jan Holnicki

Projektowanie ustrojow adaptacyjnych - wstep do cyklu 7 wykladow

Cykl wykladow: 1. Wprowadzenie 2. Metoda Dystorsji Wirtualnych 3. Optymalne przemodelowywanie 4. Ustroje o najlepszej zdolnosci adaptacyjnej 5. Ustroje o najwiekszej odpornosci udarowej 6. Ustroje o adaptacyjnej odpowiedzi dynamicznej 7. Monitorowanie stanu technicznego ustrojow

2001-02-23 **:**, Sala:  
dr inż. Tomasz Szolc

Porownanie dynamicznego oddzialywania z torem wozkow kolejowych roznych konstrukcji w zakresie srednich czestosci

2001-01-26 **:**, Sala:  
prof. Wacław Szcześniak

Układy pod ruchomym obciążeniem (pierwsza forma własna)

2001-01-19 **:**, Sala:  
dr inż. Włodzimierz Abramowicz

Modelowanie dużych odkształceń plastycznych przestrzennych ram cienkościennych.

2001-01-12 **:**, Sala:  
Szymon Imielowski

Statecznosc kolumn obciazonych silami pseudozachowawczymi

2000-12-22 10:00, Sala:  
Andrzej Ossowski

Swiateczne forum dyskusyjne: Ontologia i epistemologia w naukach empirycznych

Celem wykładu będzie przedstawienie geometrycznej koncepcji filozofii bytu i teorii poznania. W szczególności omówiona zostanie rola idealizmu i materializmu, jako istotnych elementów opisu świata rzeczywistego. Sformułowane zostaną ogólne wnioski dotyczące interpretacji danych doświadczalnych oraz budowy modeli badanych obiektów i zjawisk. Z uwagi na ogólność i kontrowersyjność omawianych zagadnień przewidywana jest swobodna dyskusja i wymiana poglądów w trakcie wykładu.

2000-12-15 **:**, Sala:  
prof. W. Szczesniak

Uklady pod ruchomym obciazeniem (pierwsza forma wlasna)

2000-12-08 **:**, Sala:  
Stefan Kotowski, Andrzej Ossowski

Dynamika układów jednowymiarowych

2000-12-01 **:**, Sala:  
dr hab. inż. Czesław Bajer

Pewna metoda całkowania równania różniczkowego ruchu

2000-11-24 **:**, Sala:  
prof. Jerzy Wekezer

Nowoczesne żelbetowe bariery mostowe

2000-11-17 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz

Aktywne sterowanie konstrukcją - podstawy teoretyczne i weryfikacja

2000-11-10 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz

Aktywne sterowanie konstrukcją - eksperyment

2000-11-03 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Waclaw Szczesniak

Trzecie pasmo drgan wlasnych belki Timoszenki

2000-10-27 **:**, Sala:  
Lech Knap

Aktywne rozpraszanie energii zderzen w ustrojach adaptacyjnych

2000-10-20 **:**, Sala:  
Jerry W. Wekezer

Computational mechanics of highway safety structures

2000-10-13 **:**, Sala:  
prof. dr hab. Roman Bogacz

Kierunki intensyfikacji badan w transporcie kolejowym