Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

otrzymał

NAJWYŻSZĄ KATEGORIĘ NAUKOWĄ A+

przyznaną na kolejne 4 lata

2017 - 2021

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 16 października 2017 wyniki ewaluacji jednostek naukowych przeprowadzonej w Polsce przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). IPPT PAN otrzymał najwyższą kategorię A+, co oznacza, że Instytut utrzymał najwyższy poziom działalności naukowej.

Kompleksowej oceny jednostek naukowych (zwanej popularnie „parametryzacją”) dokonuje KEJN na podstawie ankiet przekazywanych przez podstawowe jednostki naukowe w Polsce. Ankiety obejmują okres czterech lat. Zespoły ewaluacji KEJN oceniają osiągnięcia jednostek, przyznając im punkty w ramach następujących kryteriów:

  • osiągnięcia naukowe (w szczególności publikacje);
  • potencjał naukowy (uprawnienia do nadawania stopni naukowych, rozwój naukowy i mobilność kadry, udział we władzach stowarzyszeń naukowych i w zespołach ekspertów, aktywność w prowadzeniu projektów naukowych itp.);
  • praktyczne efekty działalności naukowej (efekty finansowe, zastosowania wyników badań);
  • pozostałe efekty działalności naukowej (najważniejsze osiągnięcia świadczące o randze naukowej jednostki).

Jednostki naukowe porównywane są według specjalnego algorytmu w ramach grup wspólnej oceny (GWO), odpowiadających głównym obszarom badań. Ostateczne oceny KEJN są podstawą przyznania przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego następujących kategorii naukowych:

  • A+ (poziom wiodący);
  • A (poziom bardzo dobry);
  • B (poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności);
  • C (poziom niezadowalający).

Prestiżową kategorię A+ otrzymują nieliczne jednostki spośród tych, które spełniają wymagania kategorii A w ramach danej grupy wspólnej oceny, a ponadto wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem badań naukowych. Wyłaniane są one na podstawie odrębnej oceny eksperckiej.

Najwyższa kategoria naukowa jest świadectwem rangi jednostki jako ośrodka badawczego i stawia ją w pozycji lidera mogącego podejmować inicjatywę w tworzeniu konsorcjów ubiegających się o pozyskiwanie wysokich środków na ambitne badania naukowe.

W swojej historii IPPT PAN zawsze otrzymywał najwyższą ocenę (w każdej ocenie jednostek,gdyż trzeba tutaj zaznaczyć, że nazwy kategorii i zasady oceny ulegały zmianie).