Tytuł projektu:
Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)


Umowa:
POPC.02.03.01-00-0029/17-00

Czas realizacji:
2018-08-01 / 2021-07-31

Konsorcjum:
Uczestnik konsorcjum - partner

Sponsor:
CPPC

Typ:
POPC

Konkurs:
2.3.1


Lista wykonawców:

Streszczenie:
Celem Projektu OZwRCIN jest zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania Informacji Sektora Publicznego, pochodzącej z zasobów nauki, prezentowanej i upowszechnianej w środowisku cyfrowym. W celu zaprezentowania obiektów cyfrowych wykorzystano istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną, w tym środowisko PIONIER, jak również platformę udostępniania informacji naukowej o nazwie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (www.rcin.org.pl). Projekt OZwRCIN przewiduje dalszą modernizację funkcjonowania Platformy biblioteki cyfrowej RCIN. W Projekcie OZwRCIN, w ramach realizacji zadań projektowych w IPPT PAN, zostaną udostępnione monograficzne i czasopiśmienne zasoby biblioteczne - będą to recenzowane publikacje specjalistyczne z zakresu nowoczesnych technologii, biotechnologii, inżynierii biomedycznej i biomechanicznej, a także biologii matematycznej i biomedycyny. W ramach realizacji zadań projektowych zbiory naukowe zostaną opisane metadanymi dostosowanymi do rodzaju obiektów cyfrowych. Pozwoli to na pełną interoperacyjność danych i możliwość ich integracji w innych, zewnętrznych portalach związanych z informacjami o zasobach nauki. Zdigitalizowane zasoby biblioteczne zostaną następnie udostępniane w Internecie nieodpłatnie - w ramach "otwartego dostępu", tj. na wolnych licencjach (CC BY lub CC BY SA) lub też w domenie publicznej. Informacje udostępniane w Projekcie OZwRCIN będą spełniały najwyższe wymagania w zakresie otwartości danych. Odbiorcami udostępnionych cyfrowo zbiorów naukowych będą, jak należy się spodziewać, w szczególności naukowcy, nauczyciele akademiccy i studenci oraz pozostali przedstawiciele, szeroko pojętego, środowiska naukowego. Z zasobów elektronicznych opublikowanych w ramach Projektu OZwRCIN będą mogli jednakże skorzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy Internetu z dowolnie zlokalizowanych stanowisk komputerowych. Kierownikiem Projektu jest Prof. dr hab. Janusz Szczepański, zaś funkcję Koordynatora Merytorycznego pełni dr Bogusława Lewandowska-Gruszka. W skład Zespołu Merytorycznego wchodzą również mgr Krzysztof Szczygielski, Monika Kalińska, Piotr Słomiński.

Obszar, dziedziny i dyscypliny naukowej:
1.1.2:obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina bibliologia i informatologia

Wdrożenie:
Platforma RCIN umożliwia udostępnianie następujących obiektów cyfrowych: 1) metadanych obiektów cyfrowych, zapisanych w międzynarodowym standardzie Dublin Core, 2) dokumentów cyfrowych, w ogólnie przyjętych formatach dostosowanych do rodzaju publikacji. Wdrożone oprogramowanie informatyczne i przyjęte standardy przygotowania plików prezentacyjnych umożliwiają indeksowanie zasobów biblioteki cyfrowej RCIN przez wyszukiwarki internetowe oraz pozwalają na zintegrowanie bazy RCIN-u z innymi bibliotekami cyfrowymi oraz katalogami bibliotek naukowych polskich i zagranicznych. Otwarte zasoby biblioteki RCIN zostaną w ten sposób udostępnione szerokiemu gronu użytkowników światowej infostrady.