Dr Jakub Lengiewicz z Zakładu Mechaniki Materiałów (Zespół Modelowania Materiałów) otrzymał 2 letnie indywidualne stypendium naukowe przyznane przez Komisję Europejską w konkursie w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowship, w skrócie MSCA IF).

Grant finansuje pobyt badawczy stypendysty na Uniwersytecie w Luksemburgu w grupie Prof. Stephana P.A. Bordasa. Dr Lengiewicz będzie realizował interdyscyplinarny projekt zatytułowany „Mechanics of Programmable Matter” (akronim projektu: MOrPhEM), dotyczący futurystycznej, jeszcze nieistniejącej technologii układów zmiennokształtnych.

Rozpatrywane w projekcie układy zmiennokształtne, zwane również materią programowalną (ang. programmable matter, PM), można sklasyfikować jako szczególny rodzaj meta-materiałów, zbudowanych z mikroskopijnych, aktywnych modułów, mogących przetwarzać i przesyłać informacje, zmieniać konfigurację wzajemnych połączeń oraz przemieszczać się względem siebie. Poprzez odpowiednią konstrukcję i oprogramowanie modułów, obiekty z nich wykonane będą miały możliwość zmiany makroskopowego kształtu lub innych swoich właściwości fizycznych. Celem projektu jest opracowanie efektywnych rozproszonych schematów planowania rekonfiguracji dla tych układów, uwzględniających zarówno ograniczenia geometryczne, jak i mechaniczne. Projekt stanowi kontynuację tematyki rozwijanej od kilku lat przez dra Lengiewicza, m.in. w ramach zakończonego w ubiegłym roku grantu NCN typu Sonata o podobnym tytule.

Dr Jakub Lengiewicz uzyskał tytuł magistra informatyki na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW.

Odbył studia doktoranckie w IPPT PAN i w 2009 roku obronił doktorat z mechaniki zatytułowany „Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciem”, pod opieką Prof. Stanisława Stupkiewicza.

Po doktoracie kontynuował pracę w IPPT PAN jako adiunkt w Zakładzie Mechaniki Materiałów, prowadząc badania w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek dotyczy rozwijania modeli i metod komputerowych mechaniki kontaktu, w zakresie skończonych deformacji i poślizgów. Drugi, autorski kierunek dotyczy badań nad materią programowalną. Dr Lengiewicz jest autorem około 20 prac naukowych, zarówno w zakresie mechaniki, jak i robotyki/informatyki.

Pierwszy kierunek dotyczy rozwijania modeli i metod komputerowych mechaniki kontaktu, w zakresie skończonych deformacji i poślizgów. Drugi, autorski kierunek dotyczy badań nad materią programowalną. Dr Lengiewicz jest autorem około 20 prac naukowych, zarówno w zakresie mechaniki, jak i robotyki/informatyki.

______________________________________________________________________________________________________________

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (Individual Fellowships) w ramach działań Marii Skłodowskiej Curie (MSCA) w programie Horyzont 2020 umożliwiają rozwój międzynarodowej kariery naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich lub pozaeuropejskich instytucjach akademickich oraz organizacjach spoza sektora akademickiego.

Granty indywidualne dzielą się na dwa typy projektów:

1) European Fellowships: realizacja grantu trwającego od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności);
2) Global Fellowships: realizacja grantu najpierw w tzw. kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12-miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).

Więcej informacji o grantach indywidualnych typu European Fellowships:

European Fellowships

Więcej informacji o grantach indywidualnych typu Global Fellowships:

Global Fellowships