Karol Golasiński - doktorant ZMD IPPT PAN - otrzymał stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia, dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019, zgodnie z decyzją Prezesa PAN z dnia 20 listopada 2018.

Stypendium Prezesa PAN jest szczególnym wyróżnieniem dla najlepszych doktorantów odbywających studia doktoranckie w instytutach Polskiej Akademii Nauk, ustanowionym w 2016 roku. W danym roku przyznanych jest nie więcej niż 10 stypendiów. O stypendium mogą się ubiegać doktoranci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów, otrzymali wpis na rok kolejny oraz posiadają w dorobku wybitne osiągnięcia naukowe w swojej dyscyplinie. Kandydatura do stypendium jest zgłaszana przez dyrektorów poszczególnych instytutów do Prezesa PAN po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

Karol Golasiński jest doktorantem Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN z wszczętym przewodem doktorskim. Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej, której promotorem jest dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT PAN, brzmi „Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings”.

Wśród osiągnięć Karola Golasińskiego, które zgodnie z regulaminem konkursu przyczyniły się do otrzymania stypendium należy wymienić współautorstwo 8 publikacji z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz znaczący udział w 3 projektach badawczych realizowanych w IPPT PAN we współpracy z Japonią (projekty NCN, w tym kierownictwo Preludium) i 3 innych projektach badawczych (KMM-VIN, DAAD i projekt międzyakademicki) realizowanych we współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM Dresden oraz Akademią Rumuńską). Ponadto, 8 referatów własnych wygłoszonych samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych (połowa z wyróżnieniem).Wiecej.

Wykaz wszystkich doktorantów, którym przyznano stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 znajduje się na stronie www Polskiej Akademii Nauk .