Posłuchajmy, co o swoich doświadczeniach i specyfice pracy naukowej mają do powiedzenia przedstawicielki kadry badawczej IPPT PAN. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Święto International Day of Women and Girls in Science zostało wprowadzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/70/212 (22 grudnia 2015) na wniosek ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), UN Women, ITU i innych organizacji, które wspierają i doceniają dostęp kobiet i dziewcząt do nauki, technologii, inżynierii, matematyki – zarówno kształcenia jak i badań naukowych, na wszystkich szczeblach edukacji i kariery zawodowej. Na obchody święta wyznaczono dzień 11 lutego.

IPPT PAN daje wszystkim młodym z dociekliwymi umysłami możliwość przyłączenia się do nas w tej fascynującej podróży jaką mogą być odkrycia naukowe i prowadzenie wysokiej jakości badań w różnych dyscyplinach. Jest to okazja pracy nad zagadnieniami, które znajdują się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii, a w perspektywie mogą stać się społecznie użyteczne.

IPPT PAN chce zainspirować młodych do pracy badawczej, oferując im możliwości wsparcia w rozwoju naukowym i w długoterminowym awansie zawodowym, „..bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne, narodowość lub pochodzenie społeczne, sytuację materialną lub urodzenie…” (z Konwencji UNESCO w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty z 15 grudnia 1960 roku).