Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do zapoznania się z wzorcem umowy dotyczącej  udostępnienia aparatury.

Od początków istnienia IPPT znaczna ilość naukowców z tej placówki podejmowała indywidualnie współpracę naukowo-dydaktyczną na uczelniach, nawet wtedy, gdy między instytucjami nie istniały żadne więzi formalne. Podobnie pracownicy uczelni podejmowali pracę w IPPT, nawet w tym okresie, gdy zgodnie z istniejącą wówczas zasadą jednoetatowości, nie otrzymywali za to żadnej gratyfikacji finansowej (wspominamy tu z wdzięcznością m. in. Witolda Nowackiego i Władysława Fiszdona).
Zagadnienia tego oraz historii innych indywidualnych działań nie będziemy tu jednak wspominać, gdyż moglibyśmy wiele takich cennych działań pominąć. Zajmiemy się natomiast współpracą instytucjonalną i organizacyjną IPPT z Uczelniami.

W latach 60-tych IPPT okrzepł na tyle, że mógł pomagać obiecującym młodym naukowcom. Jego międzynarodowa pozycja i kontakty twórców Instytutu oraz wybijających się naukowo ich młodszych wychowanków umożliwiały staże naukowe w wiodących ośrodkach nauki światowej. Dotyczyło to nie tylko pracowników Instytutu, ale także młodych ludzi uczelni.
Z czasem coraz większego znaczenia nabierał przepływ wychowanych w Instytucie samodzielnych pracowników naukowych, którzy przenosili ze sobą często, szczególnie do młodych uczelni, nowe kierunki i style badawcze. W niektórych przypadkach przepływ ten wspomagany był formalnymi umowami o współpracy pomiędzy IPPT i Uczelniami.
Trzecią naturalną formą współpracy była i jest indywidualna współpraca badawcza. Młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni przygotowują swoje rozprawy pod kierunkiem, albo przy udziale specjalistów z Instytutu. Często odbywa się to w formie długoterminowego stażu w IPPT pracownika, którego Uczelnia zwalnia w tym czasie od obciążeń dydaktycznych. Wiąże się to zwykle z prezentacją rozprawy przed Radą Naukową IPPT; szczególnie dotyczy to rozpraw habilitacyjnych naukowców z uczelni nie posiadających uprawnień do nadawania stopni w odpowiednich specjalnościach.