Dyrekcja IPPT PAN wraz z Kierownictwem Studium Doktoranckiego IPPT PAN podjęły decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie w IPPT PAN.

W dniu 4 sierpnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda powołał Profesora Michała Kleibera w skład Kapituły Orderu Orła Białego.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN ukazały się: monografia "Why must we work in the phase space?" ("Dlaczego należy pracować w przestrzeni fazowej?") autorstwa Jana J. Sławianowskiego, Frank E. Schroeck and Agnieszki Martens (IPPT Reports 1/2016) oraz książka „ULTRASONOGRAFIA wprowadzenie do obrazowania i metod dopplerowskich” autorstwa Andrzeja Nowickiego (Seria: Biblioteka Akustyki i Ultradźwięków).

IPPT PAN zorganizuje prestiżową konferencję International Conference on Experimental Mechanics ICEM19 w 2020 roku w Krakowie.

Dnia 23 sierpnia 2016 roku Zgromadzenie Ogólne IUTAM wybrało prof. Henryka Petryka na Sekretarza Generalnego tej organizacji.

Profesor Zbigniew Kowalewski został wiceprzewodniczącym Zarządu European Society for Experimental Mechanics.

W dniach 30 sierpnia–2 września odbyła się jubileuszowa, 40. Konferencja Mechaniki Ciała Stałego SolMech 2016, organizowana przez IPPT PAN.

W dniu 23 czerwca 2016 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród.

Dnia 8 sierpnia 2016 roku, podczas uroczystości otwarcia Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa w Olsztynie, delegacja IPPT PAN przekazała na rzecz Centrum śródoperacyjny aplikator depozytów komórek macierzystych wykonany w naszym Instytucie.

Mgr inż. Paweł Jarzębski z Zakładu Metod Komputerowych IPPT PAN otrzymał 10-miesięczne stypendium organizacji DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) na prowadzenie projektu badawczego w Instytucie Technologicznym Karlsruhe (KIT).