W dniu 7 maja 2018 roku Urząd Patentowy RP (UPRP) udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza (IBIB PAN) oraz Politechniki Warszawskiej (PW): A. Chwojnowski, A. Kruk, A. Gadomska-Gajdhur, P. Ruśkowski C. Wojciechowski, E. Łukowska, L.Synoradzki, J. Dulnik. P. Denis, P. Sajkiewicz.

Tytuł wynalazku „Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego rusztowania komórkowego”.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania szerokoporowatych rusztowań komórkowych z wykorzystaniem włóknin z polimerów biodegradowalnych. Włókniny te są wytwarzane metodą elektroprzędzenia, co sprawia że charakteryzują się ściśle kontrolowaną morfologią porów i rozmiarem włókien. Powstałe w membranie pory mają ściśle określoną strukturę, odpowiadającą morfologii użytej włókniny. Uzyskiwane tą metodą pory są wzajemnie ze sobą połączone, co jest niezwykle istotne z punku widzenia prowadzenia hodowli komórkowych, ponieważ zapewnia dopływ substancji odżywczych i odprowadzenie produktów metabolizmu komórek i degradacji polimeru membranotwórczego w aplikacjach medycznych. Materiały te są przeznaczone do wykorzystywania w regeneracji tkanki chrzęstnej i przechodzą obecnie testy kliniczne na modelu zwierzęcym.

Fot. Przełom membrany polilaktydowej otrzymanej z dodatkiem elektroprzędzonej włókniny polimerowej jako poroforu