logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2020 r.)
średni kurs złotego
w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:

1 Euro = 4,2693 zł

 

Platforma Marketplanet e-Zamawiający


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku związanym z procesem elektronizacji zamówień publicznych wdrożył Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która od 1 lutego 2020 r. będzie w naszym Instytucie podstawowym narzędziem umożliwiającym wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej. Postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ww. artykułu (tzw.unijne) będą prowadzone z wykorzystaniem wspomnianej platformy elektronicznej. Pozostałe postępowania będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, tj. publikowane na bieżącej stronie internetowej.

Wejście na platformę poprzez link: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 225768790 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymają Państwo pełne wsparcie.


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 • Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy ZP/PN/13/2020
  (Numer referencyjny BZP 537716-N-2020)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Sprzetu wersja docx    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.24 przynależność do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 19.05.2020 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 12.05.2020 r.
  2. OdpowiedŸ na pytanie Wykonawcy z dnia 13.05.2020 r.
  3. OdpowiedŸ na pytanie Wykonawcy z dnia 13.05.2020 r.
   1. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 19.05.2020r.


 • PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2020 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Usługi   
  2. Dostawy   

     
  Strona główna