logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2018 r.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,3117 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

PRZETARGI:

 • Organizacja wydarzeń mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalnoœci B+R+I w Makroregionie obejmującym województwa: lubelskie, małopolskie i podkarpackie (Makroregion 5) - nr sprawy ZP/PN/62/2019
  (Numer referencyjny 602637-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wersja docx    wersja pdf
   Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia:
   1. Załącznik 1 - Wzór agendy dnia informacyjnego: wersja docx    wersja pdf
   2. Załącznik 2 - Deklaracja chęci uczestnictwa w działaniach Projektu Innovation Coach: wersja docx    wersja pdf
   3. Załącznik 3 - Karta coachingu: wersja xlsx   
   4. Załącznik 4 - Instrukcja przebiegu konsultacji i wypełniania karty konsultacji: wersja doc    wersja pdf
   5. Załącznik 5 - Rekomendacje dla Przedsiębiorcy: wersja docx    wersja pdf
   6. Załącznik 6 - Karta z realizacji usługi w ramach Projektu Innovation Coach : wersja docx    wersja pdf
   7. Załącznik 7 - Karta coachingu: wersja xlsx   
   8. Załącznik 8 - Instrukcja postępowania dla coacha: wersja docx    wersja pdf
   9. Załącznik 9 - Instrukcja wypełniania karty coachingu: wersja docx    wersja pdf

  2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy wersja docx    wersja pdf
   Załącznik do Formularza Ofery - Formularz cenowy:
   1. Załącznik 2.1 - Formularz cenowy: wersja xlsx
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a - spełnienie warunków udziału w postepowaniu: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a - brak podstaw wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależnoœci do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: wersja docx    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Wykaz usług: wersja docx    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób: wersja docx    wersja pdf
  9. Załącznik nr 9 - Oświadczenia dodatkowe: wersja docx    wersja pdf
  10. Załącznik nr 10 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 08.10.2019 r. do godz. 13.00


  1. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 08.10.2019r.
 •           
 • PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ PROJEKTU INNOVATION COACH W MEDIACH SPOŁECZNOŒCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI SEO I SEM - nr sprawy ZP/PN/58/2019
  (Numer referencyjny BZP 585833-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja docx    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wersja xlsx    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja docx    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art.24 przynależność do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: wersja docx    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Projekt umowy: wersja pdf
  9. Załącznik nr 9 - Wykaz uslug: wersja docx    wersja pdf

  Termin składania ofert 22.08.2019 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 14.08.2019 r.
  2. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 16.08.2019 r.
  3. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 19.08.2019 r.
  4. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 22.08.2019r.
  5. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 •           
 • Stworzenie wizerunku projektu "Innovation Coach" oraz obsługa medialna - nr sprawy ZP/PN/59/2019
  (Numer referencyjny BZP 585502-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja docx    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wersja xlsx    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja docx    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art.24 przynależność do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: wersja docx    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Projekt umowy: wersja pdf
  9. Załącznik nr 9 - Wykaz uslug: wersja docx    wersja pdf

  Termin składania ofert 22.08.2019 r. do godz. 13.00


  1. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 22.08.2019r.
  2. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 •           
 • Produkcja filmu promocyjno-informacyjnego projektu Innovation Coach - nr sprawy ZP/PN/57/2019
  (Numer referencyjny BZP 584971-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja docx    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja docx    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja docx    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależność do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: wersja docx    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Projekt umowy: wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Wykaz uslug: wersja docx    wersja pdf

  Termin składania ofert 21.08.2019 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedzi na pytania z dnia 14.08.2019r.
  2. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 21.08.2019r.
  3. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 •           
 • Opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych projektu Innovation Coach - nr sprawy ZP/PN/56/2019
  (Numer referencyjny BZP 584378-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja docx    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wersja xlsx    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja docx    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art.24 przynależność do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: wersja docx    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Projekt umowy: wersja pdf
  9. Załącznik nr 9 - Wykaz uslug: wersja docx    wersja pdf

  Termin składania ofert 20.08.2019 r. do godz. 13.00


  1. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 20.08.2019r.
  2. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 •           
 • Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego FEG SEM ze zintegrowanym działem jonowym (FIB), modułami 3D EDS i 3D EBSD oraz modułem nanoindentacji in-situ - nr sprawy ZP/PN/49/2019
  (Numer referencyjny 2019/S 140-344124)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Klucz publiczny do szyfrowania oferty - Link Klucz Publiczny postępowania ZP/PN/49/2019 - Nie otwierać ! Zapisać z taką nazwą jaka jest lub pobrać z miniPortalu !

  1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy wersja docx    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia wersja docx    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy: wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw: wersja docx    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Jednolity dokument (JEDZ): wersja xml
  6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależnoœci do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy: wersja docx    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: wersja docx    wersja pdf

  9. Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD
  10. Instrukcja składania JEDZ elektronicznie
  11. miniPortal - instrukcja użytkownika systemu

  Termin składania ofert 26.08.2019 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 08.08.2019 r.
  2. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 26.08.2019 r.
  3. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy


 • Organizacja wydarzeń mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalnoœci B+R+I (VII częœci) - nr sprawy ZP/PN/44/2019
  (Numer referencyjny 2019/S 128-313248)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia
  Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 2
  Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 3

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:   wersja pdf

  Klucz publiczny do szyfrowania oferty - Link Klucz Publiczny postępowania ZP/PN/44/2019 - Nie otwierać ! Zapisać z taką nazwą jaka jest lub pobrać z miniPortalu !

  1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci I - makroregion 2 – woj. Pomorskie i Zachodniopomorskie: wersja docx    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci II - makroregion 3 – woj. Lubuskie i Wielkopolskie: wersja docx    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci III - makroregion 4 – woj. Kujawsko-pomorskie i Łódzkie: wersja docx    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci IV - makroregion 5 – woj. Lubelskie, Małopolskie i Podkarpackie: wersja docx    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci V - makroregion 6 – woj. Dolnośląskie i Opolskie: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci VI - makroregion 7 – woj. Śląskie i Świętokrzyskie: wersja docx   Œ wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci VII - makroregion 8 – woj. Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie: wersja docx    wersja pdf

   Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia dla częœci I - VII:
   1. Załącznik 1 - Wzór agendy dnia informacyjnego: wersja docx    wersja pdf
   2. Załącznik 2 - Deklaracja chęci uczestnictwa w działaniach Projektu Innovation Coach: wersja docx    wersja pdf
   3. Załącznik 3 - Karta coachingu: wersja xlsx    wersja pdf
   4. Załącznik 4 - Instrukcja przebiegu konsultacji i wypełniania karty konsultacji: wersja doc    wersja pdf
   5. Załącznik 5 - Rekomendacje dla Przedsiębiorcy: wersja docx    wersja pdf
   6. Załącznik 6 - Karta z realizacji usługi w ramach Projektu Innovation Coach : wersja docx    wersja pdf
   7. Załącznik 7 - Karta coachingu: wersja xlsx    wersja pdf
   8. Załącznik 8 - Instrukcja postępowania dla coacha: wersja docx    wersja pdf
   9. Załącznik 9 - Instrukcja wypełniania karty coachingu: wersja docx    wersja pdf

  8. Załącznik nr 8 - Formularz Ofertowy wersja docx    wersja pdf

   Załączniki do Formularza Ofery - Formularze cenowe dla częœci I - VII:
   1. Załącznik 8.1 - Formularz cenowy dla części I: wersja xlsx
   2. Załącznik 8.2 - Formularz cenowy dla części II: wersja xlsx
   3. Załącznik 8.3 - Formularz cenowy dla części III: wersja xlsx
   4. Załącznik 8.4 - Formularz cenowy dla części IV: wersja xlsx
   5. Załącznik 8.5 - Formularz cenowy dla części V: wersja xlsx
   6. Załącznik 8.6 - Formularz cenowy dla części VI: wersja xlsx
   7. Załącznik 8.7 - Formularz cenowy dla części VII: wersja xlsx

  9. Załącznik nr 9 - Jednolity dokument (JEDZ): wersja xml
  10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o przynależnoœci do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  11. Załącznik nr 11 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: wersja docx    wersja pdf
  12. Załącznik nr 12 - Projekt umowy: wersja pdf
  13. Załącznik nr 13 - Wykaz usług: wersja docx    wersja pdf
  14. Załącznik nr 14 - Wykaz osób: wersja docx    wersja pdf
  15. Załącznik nr 15 - Oświadczenia dodatkowe: wersja docx    wersja pdf

  16. Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD
  17. Instrukcja składania JEDZ elektronicznie
  18. miniPortal - instrukcja użytkownika systemu

  Termin składania ofert 06.08.2019 r. do godz. 13.00

  Nowy termin składania ofert 09.08.2019 r. do godz. 13.00

  Nowy termin otwarcia ofert 09.08.2019 r. do godz. 15.00


  1. Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 15.07.2019 r.
   1. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci I - makroregion 2 – woj. Pomorskie i Zachodniopomorskie: wersja docx    wersja pdf
   2. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci II - makroregion 3 – woj. Lubuskie i Wielkopolskie: wersja docx    wersja pdf
   3. Zmodyfikowany Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci III - makroregion 4 – woj. Kujawsko-pomorskie i Łódzkie: wersja docx    wersja pdf
   4. Zmodyfikowany Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci IV - makroregion 5 – woj. Lubelskie, Małopolskie i Podkarpackie: wersja docx    wersja pdf
   5. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci V - makroregion 6 – woj. Dolnośląskie i Opolskie: wersja docx    wersja pdf
   6. Zmodyfikowany Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci VI - makroregion 7 – woj. Śląskie i Świętokrzyskie: wersja docx   Œ wersja pdf
   7. Zmodyfikowany Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częœci VII - makroregion 8 – woj. Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie: wersja docx    wersja pdf
   8. Zmodyfikowany Załącznik nr 12 - Projekt umowy: wersja pdf

  2. Informacja o modyfikacji Załącznika nr 9 do SIWZ z dnia 23.07.2019 r.
   1. Zmodyfikowany Załącznik nr 9 - Jednolity dokument (JEDZ): wersja xml   

  3. Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 25.07.2019 r.
  4. Odpowiedzi na pytania z dnia 25.07.2019 r.
  5. Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 31.07.2019 r.
  6. Odpowiedzi na pytania z dnia 01.08.2019 r.

   1. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 09.08.2019r.
   2. Ogoszenie o unieważnieniu częœci IV postępowania
   3. Ogoszenie o wyborze wykonawcy w częœci I
   4. Ogoszenie o wyborze wykonawcy w częœci II
   5. Ogoszenie o wyborze wykonawcy w częœci V i VI
   6. Ogoszenie o wyborze wykonawcy w częœci VII
   7. Ogoszenie o wyborze wykonawcy w częœci III
 •           


  OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając art.4d ust.1 pkt.1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:  BAZA KONKURENCYJNOŒCI:

  Działając w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1104 z póŸn. zm.) oraz Wytycznych udzielania zamówień o wartoœci szacunkowej poniżej 30 000 Euro informujemy o prowadzonym postępowaniu na:  OGŁOSZENIA O KONKURSACH:  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:  OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:


 • na rozbudowę i modernizację platformy Ventage 128 umożliwiającej obrazowanie 3D głowicami matrycowymi - ZP/BP-NB/47/2019 Informacja o udzieleniu zamówienia


  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2019 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy  
  2. Usługi   

 •    
  Strona główna