logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2018 r.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,3117 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • Dostawa sprzętu komputerowego (V Części) - nr sprawy ZP/PN/16/2018
  (Numer referencyjny BZP 559019-N-2018)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze zmianami z dnia 18.05.2018 r.

  1. Załącznik nr 1 - Arkusz Informacji Technicznej wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 1 - Zmodyfikowany Arkusz Informacji Technicznej wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 6 - Projekt umowy: wersja pdf
  8. Załącznik nr 6 - Zmodyfikowany projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 25.05.2018 r. do godz. 13.00


  1. Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 18.05.2018r.
  2. Odpowiedzi na pytania z dnia 18.05.2018r.
  3. INFORMACJA z otwarcia ofert w dniu 25.05.2018


 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późn. zm. o zasadach finansowania nauki w związku z art.4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie:

  1. na dostawę Spektrometru EDS do mikroskopu JEOL JSM-6010PLUS LV
   nr sprawy ZP/BP-NB/15/2018

   Termin składania ofert: do 30.05.2018 r. do godz. 15.00

   1. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie
   2. Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Arkusz Informacji Technicznej: wersja docx   
   3. Załącznik 2 - Formularz ofertowy: wersja docx   


  OGŁOSZENIA O KONKURSACH:

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ogłasza konkurs na najem lokali na prowadzenie kawiarni i restauracji pracowniczej w siedzibie IPPT PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie
  Ogłoszenie o konkursie

  Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu: wersja pdf
  2. Załącznik 1 - Formularz ofertowy: wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik 2 - Opis warunków i przedmiotu najmu: wersja pdf
  4. Załącznik 3 - Wykaz doœwiadczenia: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik 4 - Zestawienie cen zestawów: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik 5 - Propozycje dań: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik 6 - Oœwiadczenie: wersja doc    wersja pdf
  8. Załącznik 7 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert: do 15.06.2018 r. do godz. 13.00

  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:
  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2017 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy   

     
  Strona główna