logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2020 r.)
średni kurs złotego
w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:

1 Euro = 4,2693 zł

 

Platforma Marketplanet e-Zamawiający


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku związanym z procesem elektronizacji zamówień publicznych wdrożył Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która od 1 lutego 2020 r. będzie w naszym Instytucie podstawowym narzędziem umożliwiającym wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej. Postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp (tzw.unijne) będą prowadzone z wykorzystaniem wspomnianej platformy elektronicznej. Pozostałe postępowania będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, tj. publikowane na bieżącej stronie internetowej.

Wejście na platformę poprzez link: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. (22)2572223 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymają Państwo pełne wsparcie.


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 • Dostawa zautomatyzowanego systemu wieloparametrowego obrazowania i analizy żywych i utrwalonych komórkowych modeli badawczych - nr sprawy ZP/PN/20/2020
  (Numer referencyjny Dz.U.UE 2020/S 167-403028)

  Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl


 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając art.4d ust.1 pkt.1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:

 • Wykonanie usługi badawczo - rozwojowej pn: "ocena bezpieczeństwa, biokompatybilnoœci i skutecznoœci implantacji mikrorustowań komórkowych na modelu œwini" - nr sprawy ZP/BP-NB/22/2020)

  Termin składania ofert: do 22.09.2020 r. do godz. 12.00

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie
  2. Załącznik 2- Formularz ofertowy wersja doc   
  3. Załącznik 3 - Wykaz publikacji wersja doc   
  4. Załącznik 4 - Oœwiadczenie - Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wersja doc   
  1. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz.1843 z póŸn. zm), informujemy, że w 2020 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Usługi   
  2. Dostawy   

 •    
  Strona główna