logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2018 r.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,3117 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

PRZETARGI:

 • Prenumerata specjalistycznych czasopism zagranicznych w wersji elektronicznej w okrrsie 01.01.2020 do 31.12.2022 - nr sprawy ZP/PN/68/2019
  (Numer referencyjny BZP: 627126-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: wersja docx    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy: wersja docx    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy: wersja docx    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a ust.1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania: wersja docx    wersja pdf
  5. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależnoœci do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 03.12.2019 r. do godz. 13.00


  1. Informacja z otwarcia ofert w dn.03.12.2019

 • Sprzedaż i dostawa bonów towarowych dla 282 pracowników IPPT PAN - nr sprawy ZP/PN/76/2019
  (Numer referencyjny BZP: 624581-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.11.2019 r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia: wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a ust.1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a ust.1 dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależnoœci do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Wykaz placówek realizujących bony na terenie m.st. Warszawy: wersja doc    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Wykaz placówek realizujących bony na terenie woj. mazowieckiego: wersja doc    wersja pdf
  9. Załącznik nr 9 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert: 27.11.2019 r. do godz. 13.00


  1. Informacja z otwarcia ofert w dn.27.11.2019
  2. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy


 • Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy ZP/PN/70/2019
  (Numer referencyjny BZP 616857-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Sprzetu wersja docx    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.24 przynależność do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 12.11.2019 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 06.11.2019 r.
  2. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 12.11.2019r.
  3. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy


 • Organizacja wydarzeń mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalnoœci B+R+I w Makroregionie obejmującym województwa: lubelskie, małopolskie i podkarpackie (Makroregion 5) - nr sprawy ZP/PN/62/2019
  (Numer referencyjny 602637-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wersja docx    wersja pdf
   Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia:
   1. Załącznik 1 - Wzór agendy dnia informacyjnego: wersja docx    wersja pdf
   2. Załącznik 2 - Deklaracja chęci uczestnictwa w działaniach Projektu Innovation Coach: wersja docx    wersja pdf
   3. Załącznik 3 - Karta coachingu: wersja xlsx   
   4. Załącznik 4 - Instrukcja przebiegu konsultacji i wypełniania karty konsultacji: wersja doc    wersja pdf
   5. Załącznik 5 - Rekomendacje dla Przedsiębiorcy: wersja docx    wersja pdf
   6. Załącznik 6 - Karta z realizacji usługi w ramach Projektu Innovation Coach : wersja docx    wersja pdf
   7. Załącznik 7 - Karta coachingu: wersja xlsx   
   8. Załącznik 8 - Instrukcja postępowania dla coacha: wersja docx    wersja pdf
   9. Załącznik 9 - Instrukcja wypełniania karty coachingu: wersja docx    wersja pdf

  2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy wersja docx    wersja pdf
   Załącznik do Formularza Ofery - Formularz cenowy:
   1. Załącznik 2.1 - Formularz cenowy: wersja xlsx
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a - spełnienie warunków udziału w postepowaniu: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a - brak podstaw wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależnoœci do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: wersja docx    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Wykaz usług: wersja docx    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób: wersja docx    wersja pdf
  9. Załącznik nr 9 - Oświadczenia dodatkowe: wersja docx    wersja pdf
  10. Załącznik nr 10 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 08.10.2019 r. do godz. 13.00


  1. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 08.10.2019r.
  2. Ogoszenie o wyborze wykonawcy
 •           


  OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając art.4d ust.1 pkt.1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:  BAZA KONKURENCYJNOŒCI:

  Działając w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1104 z póŸn. zm.) oraz Wytycznych udzielania zamówień o wartoœci szacunkowej poniżej 30 000 Euro informujemy o prowadzonym postępowaniu na:  OGŁOSZENIA O KONKURSACH:  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:  OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:


 • na rozbudowę i modernizację platformy Ventage 128 umożliwiającej obrazowanie 3D głowicami matrycowymi - ZP/BP-NB/47/2019 Informacja o udzieleniu zamówienia


  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2019 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy  
  2. Usługi   

 •    
  Strona główna