logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAaktualny średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,1749 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • Dostawa sprzętu komputerowego (V Części) - nr sprawy ZP/PN/41/2017
  (Numer referencyjny BZP 615568-N-2017)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Arkusz Informacji Technicznej : wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Projekt umowy: wersja doc    wersja pdf

  Termin składania ofert 22.11.2017 r. do godz. 13.00


  1. INFORMACJA z otwarcia ofert
  2. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy


 • Zakup bonów towarowych ze środków ZFŚS z przeznaczeniem dla pracowników IPPT PAN - nr sprawy ZP/PN/44/2017
  (Numer referencyjny BZP: 617288-N-2017)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia: wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a ust.1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a ust.1 dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt 23 (dot. przynależnoœci do grupy kapitałowej): wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Wykaz placówek realizujących bony na terenie m.st. Warszawy: wersja doc    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Wykaz placówek realizujących bony na terenie woj. mazowieckiego: wersja doc    wersja pdf
  9. Załącznik nr 9 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 24.11.2017 r. do godz. 13.00


  1. Informacja z otwarcia ofert w dn.24.11.2017
  2. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późn. zm. o zasadach finansowania nauki w związku z art.4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie:

  1. na dostawę Klimatyzowanego urządzenia do formowania materiałów metodą elektroprzędzenia
   (Electrospinning machine with air conditioning)
   nr sprawy ZP/BP-NB/43/2017

   Termin składania ofert (deadline for submission of tenders): 29.11.2017 r. do godz. 15.00

   1. Informacja-Zaproszenie (Invitation)
   2. Załącznik 1 - Opis (Description): (PL) wersja docx   
    (ENG) wersja docx   
    (ENG) wersja pdf   
   3. Załącznik 2 - Formularz ofertowy (Offer form): (PL) wersja docx   
    (ENG) wersja docx   
    (ENG) wersja pdf   
   4. Załącznik 3 - Umowa (Agreement): (PL-ENG) wersja docx   
   5. Załącznik 4 - Doświadczenie (Experience): (PL) wersja doc   
    (ENG) wersja doc   
    (ENG) wersja pdf   
  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:

  1. Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej budynków i mienia IPPT PAN - nr sprawy ZP/USP/38/2017

   Ogłoszenie - Zaproszenie
   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   1. Załącznik 1 - Formularz ofertowy: wersja doc wersja pdf
   2. Załącznik 2 - Zakres ochrony: wersja pdf
   3. Załącznik 3 - Podstawowe obowiązki pracownika: wersja pdf
   4. Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: wersja docx wersja pdf
   5. Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wersja docx wersja pdf
   6. Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej: wersja doc wersja pdf
   7. Załącznik 7 - Wykaz doświadczenia: wersja doc wersja pdf
   8. Załącznik 8 - Wykaz osób: wersja doc wersja pdf
   9. Załącznik 9 - Oświadczenie dotyczące potencjału technicznego: wersja doc wersja pdf
   10. Załącznik 10 - Zobowiązanie podwykonawcy: wersja doc wersja pdf
   11. Załącznik 11 - Oświadczenie dotyczące umundurowania: wersja doc wersja pdf
   12. Załącznik 12 - Projekt umowy: wersja pdf

   Termin składania ofert: 08.11.2017 r. godz.13.00

   1. Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.11.2017 r.
  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2017 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy   

     
  Strona główna