logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2018 r.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,3117 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • Dostawa Tokarskiego Centrum Obróbczego [Tokarki CNC] - nr sprawy ZP/PN/68/2018
  (Numer referencyjny BZP 657342-N-2018)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie z dn. 05.12.2018 r.

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Arkusz Informacji Technicznej wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 12.12.2018 r. do godz. 13.00


  1. Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 05.12.2018 r.
  2. Odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2018r.

 • Dostawa ultradzwiękowej głowicy matrycowej obrazowania 3D USG - nr sprawy ZP/PN/47/2018
  (Numer referencyjny 2018/S 225-514185)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Jednolity dokument: wersja pdf    wersja xml
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4-Zobowiazanie podmiotu trzeciego: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5-Projekt umowy: wersja pdf
  6. Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD
  7. Instrukcja składania JEDZ elektronicznie
  8. Miniportal instrukcja UZP

  Identyfikator postępowania 6f164899-6b12-4c52-8664-41b3da2b0d73 Link Klucz Publiczny


  Termin składania ofert 06.12.2018 r. do godz. 13.00 • Dostawa Pionowego Centrum Obróbczego [Frezarki CNC] - nr sprawy ZP/PN/52/2018
  (Numer referencyjny BZP 648730-N-20188)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.11.2018 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.11.2018 r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze zmianami z dnia 20.11.2018 r.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze zmianami z dnia 23.11.2018 r.

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Arkusz Informacji Technicznej wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 2 - Zmodyfikowany Arkusz Informacji Technicznej w częœci 4 wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 27.11.2018 r. do godz. 13.00

  Nowy termin składania ofert: 29.11.2018 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedzi na pytania z dnia 23.11.2018r.
  2. Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.11.2018
  3. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


 • Zakup bonów towarowych ze środków ZFŚS z przeznaczeniem dla pracowników IPPT PAN - nr sprawy ZP/PN/49/2018
  (Numer referencyjny BZP: 648613-N-2018)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.11.2018 r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze zmianami z dnia 20.11.2018 r.

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia: wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a ust.1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a ust.1 dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt 23 (dot. przynależnoœci do grupy kapitałowej): wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Wykaz placówek realizujących bony na terenie m.st. Warszawy: wersja doc    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Wykaz placówek realizujących bony na terenie woj. mazowieckiego: wersja doc    wersja pdf
  9. Załącznik nr 9 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 26.11.2018 r. do godz. 13.00

  Nowy termin składania ofert: 27.11.2018 r. do godz. 13.00


  1. Informacja z otwarcia ofert w dn.27.11.2018
  2. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późn. zm. o zasadach finansowania nauki w związku z art.4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie:

 • Dostawa Oprogramowania Simcenter TestLab przeznaczonego do analizy i rejestracji sygnałów pomiarowych przy użyciu urzadzenia LMS Scadas Mobile
     (nr sprawy ZP/BP-NB/71/2018)

  Termin składania ofert: do 07.12.2018 r. do godz. 12.00

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie
  2. Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Arkusz Informacji Technicznej: wersja doc   
  3. Załącznik 2 - Formularz ofertowy: wersja doc   

 • Mikroskop sił atomowych AFM
     (nr sprawy ZP/BP-NB/55/2018)

  Termin składania ofert: do 29.11.2018 r. do godz. 15.00

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie
  2. Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Arkusz Informacji Technicznej: wersja doc   
  3. Załącznik 2 - Formularz ofertowy: wersja doc   


 • Dostawa wysokorozdzielczego zestawu optycznego do polowych badań wielkoœci mechanicznych podczas procesu deformacji wraz z komputerem i oprogramowaniem sterujacym
     (nr sprawy ZP/BP-NB/59/2018)

  Termin składania ofert: do 27.11.2018 r. do godz. 15.00

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie
  2. Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Arkusz Informacji Technicznej: wersja doc   
  3. Załącznik 2 - Formularz ofertowy: wersja doc   


 • Dostawa Spektrofluorometru [spektrometru fluoroscencyjnego]
     (nr sprawy ZP/BP-NB/50/2018)

  Termin składania ofert: do 21.11.2018 r. do godz. 15.00

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie
  2. Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Arkusz Informacji Technicznej: wersja docx   
  3. Załącznik 2 - Formularz ofertowy: wersja docx    • OGŁOSZENIA O KONKURSACH:  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:
  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2018 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy  
  2. Dostawy - aktualizacja z 22.08.2018r.   

     
  Strona główna