logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2018 r.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,3117 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy ZP/PN/24/2018
  (Numer referencyjny BZP 596498-N-2018)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  1. Załącznik nr 1 - Arkusz Informacji Technicznej wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 1 - Zmodyfikowany Arkusz Informacji Technicznej w częœci 4 wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 5 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 10.08.2018 r. do godz. 13.00


  Odpowiedzi na pytania z dnia 03.08.2018r. czesc 4
 • INFORMACJA z otwarcia ofert w dniu 10.08.2018


 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późn. zm. o zasadach finansowania nauki w związku z art.4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie:  OGŁOSZENIA O KONKURSACH:  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:
  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2018 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy   

     
  Strona główna