logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2018 r.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,3117 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • NAPRAWA SPRĘŻARKI REFCOMP 134-S-140-LZ AGREGATU WODY LODOWEJ CLIVENT MDE 32.280 - nr sprawy ZP/PN/10/2019
  (Numer referencyjny BZP 523271-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 15.03.2019
  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  2. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 2 - Zdjecia uszkodzen wersja pdf
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy: wersja pdf
  9. Zmodyfikowany Załącznik nr 7 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 19.03.2019 r. do godz. 13.00

  Nowy termin składania ofert 22.03.2019 r. do godz. 13.00


  1. Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 15.03.2019 r.

 • Dostawa Tokarskiego Centrum Obróbczego [Tokarki CNC] - nr sprawy ZP/PN/11/2019
  (Numer referencyjny BZP 517449-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Arkusz Informacji Technicznej wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 05.03.2019 r. do godz. 13.00


  1. Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 22.02.2019 r.
  2. Odpowiedzi na pytania z dnia 28.02.2019r.
  3. INFORMACJA z otwarcia ofert w dniu 05.03.2019
  4. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy


 • Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy ZP/PN/03/2019
  (Numer referencyjny BZP 512798-N-2019)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Arkusz Informacji Technicznej wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.24 przynależność do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 26.02.2019 r. do godz. 13.00


  1. Modyfikacja z dnia 12.02.2019 r.
  2. Odpowiedzi na pytania z dnia 12.02.2019r.
  3. INFORMACJA z otwarcia ofert z dnia 26.02.2019r.


 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późn. zm. o zasadach finansowania nauki w związku z art.4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie:  BAZA KONKURENCYJNOŒCI:

  Działając w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1104 z póŸn. zm.) oraz Wytycznych udzielania zamówień o wartoœci szacunkowej poniżej 30 000 Euro informujemy, że:

  1. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na dostawę Liofilizatora laboratoryjnego - znak sprawy ZP/BP-BK/08/2019  OGŁOSZENIA O KONKURSACH:
  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2018 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy  
  2. Dostawy - aktualizacja z 22.08.2018r.   

     
  Strona główna