logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAaktualny średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,1749 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • Dostawa sprzętu komputerowego (VIII Części) - nr sprawy ZP/PN/27/2017
  (Numer referencyjny BZP 594438-N-2017)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Arkusz Informacji Technicznej : wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Projekt umowy: wersja doc    wersja pdf

  Termin składania ofert 10.10.2017 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedź na Pytania 1 z dnia 29.09.2017 r.: wersja pdf
  2. INFORMACJA z otwarcia ofert
  3. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późn. zm. o zasadach finansowania nauki w związku z art.4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie:  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:

  1. Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej budynków i mienia IPPT PAN - nr sprawy ZP/USP/25/2017

   Termin składania ofert: 11.09.2017 r. godz.13.00

   1. Ogłoszenie - Zaproszenie
   2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   3. Załącznik 1 - Formularz ofertowy: wersja doc wersja pdf
   4. Załącznik 2 - Zakres ochrony: wersja pdf
   5. Załącznik 3 - Podstawowe obowiązki pracownika: wersja pdf
   6. Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: wersja docx wersja pdf
   7. Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wersja docx wersja pdf
   8. Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej: wersja doc wersja pdf
   9. Załącznik 7 - Wykaz doświadczenia: wersja doc wersja pdf
   10. Załącznik 8 - Wykaz osób: wersja doc wersja pdf
   11. Załącznik 9 - Oświadczenie dotyczące potencjału technicznego: wersja doc wersja pdf
   12. Załącznik 10 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego: wersja doc wersja pdf
   13. Załącznik 11 - Oświadczenie dotyczące umundurowania: wersja doc wersja pdf
   14. Załącznik 12 - Projekt umowy: wersja pdf

   15. Odpowiedź na pytanie z dnia 07.09.2017 r.: wersja pdf
    1. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Zakres ochrony: wersja pdf
    2. Zmodyfikowany Załącznik nr 12 - Projekt umowy: wersja pdf   

   16. Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.09.2017 r.
   17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   
  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2017 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy   

     
  Strona główna