prof. dr hab. inż. Szymon Pilecki


Habilitacja
1971Wstęp do dyfuzyjnej teorii zmęczenia metali 
Profesura
1989Nadanie tytułu naukowego profesora
Promotor prac doktorskich
1.1990Królikowski Jerzy  Akustyczne modele kontaktu ciał stałych 
2.1988Siedlaczek Jan  Emisja akustyczna wybranych metali i stopów w procesie deformacji plastycznej i propagacji pęknięcia zmęczeniowego 
3.1984Lewi Awram Sabetaj  Ocena parametrów pęknięć powierzchniowych metodą dyfrakcji fal ultradźwiękowych 
4.1983Mazurek Jerzy  Niektóre aspekty analizy widmowej impulsów ultradźwiękowych w zastosowaniu do badania makrodefektów struktury i wytrzymałości niejednorodnych ciał stałych 
5.1981Rejmund Feliks  Związek emisji akustycznej z ruchem dyslokacji w kryształach 

Ostatnie publikacje
1.Frąckiewicz H., Hoffman J., Kalita W., Królikowski J., Pilecki Sz., Ranachowski Z., Emisja akustyczna w procesie laserowego kształtowania metali, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-61, 1993
2.Pilecki Sz., Walerian E., Analiza wpływu ruchliwości defektów sieci krystalicznej na własności materiałów metalowych w podwyższonych temperaturach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-56, 1979
3.Pilecki Sz., Wstęp do dyfuzyjnej teorii zmęczenia metali (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-134, 1970