Ambicją Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – największego instytutu nauk technicznych Akademii – jest zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności jako doskonałej instytucji, tworzącej korzystne warunki dla rozwoju nauki i naukowców.

Instytut regularnie prowadzi działania systemowe, mające na celu udoskonalanie działalności, w tym regularną ocenę jakości naukowej. Jednym z działań był zakończony w 2016 roku proces wewnętrznej analizy zgodności z zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, zapisanymi w Rekomendacji Komisji Europejskiej 2005/251/EC.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to zasadnicze filary polityki Unii Europejskiej, mającej na celu spowodowanie postrzegania kariery naukowej jako atrakcyjnej ścieżki rozwoju zawodowego. Jest to kluczowe dla realizacji strategii podnoszenia europejskiej konkurencyjności oraz stymulowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Proces wewnętrznej analizy został przeprowadzony z założeniem ubiegania się o nadanie logo Human Resource Excellence in Research, ale jednocześnie jako część regularnej samooceny Instytutu.

W grudniu 2016 roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi prawo używania logo HR Excellence in Research, dając dowód uznania dla IPPT PAN i jego dotychczasowych działań, osiągnięć oraz planów w zakresie zapewniania korzystnych warunków rozwoju kadry, w szczególności kadry naukowej.

Przeprowadzony w IPPT PAN proces wewnętrznej analizy, płynące z niego wnioski oraz dalsze działania, wymienione w Planie Działań, zostały przedstawione w strategii „Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R):

European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych)
Declaration of commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for Recruitment of Researchers (Deklaracja poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych)
HRS4R - Gap Analysis and Action Plan (Strategia HRS4R – Analiza wewnętrzna i plan działania)
HRS4R - Gap Analysis and Action Plan – ANNEX (Strategia HRS4R – Aneks)