Warunki i tryb rekrutacji

Najbliższy termin rozpoczęcia studiów: 1 października 2018 r.

Termin dodatkowych egzaminów wstępnych na Studia Doktoranckie w IPPT PAN: 17.09.2018 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 228 gmachu IPPT PAN (II piętro).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wykaz zagadnień obowiązujących do egzaminu:

Kandydaci na studia doktoranckie składają:

podanie ze wskazaniem tematyki badań i osoby opiekuna naukowego wraz z jego akceptacją opieki oraz podaniem źródła finansowania (wzór)
kwestionariusz osobowy
kartę informacyjną
życiorys
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie z dziekanatu (może być dostarczone do końca października)
3 fotografie

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich IPPT PAN (pok. 524) do 10.09.2018 r. Wcześniej należy zadeklarować temat badań z listy pozycji i skontaktować się z przyszłym opiekunem naukowym.

Uwaga: W zależności od przewidywanej dyscypliny prowadzenia swoich badań, Kandydaci będą zdawali wstępne egzaminy kierunkowe z tej dyscypliny, tj. odpowiednio z "Mechaniki", "Inżynierii materiałowej", „Informatyki” i „Elektroniki”.

O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu konkursowego. Oceny dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora IPPT PAN i Kierownika Studiów Doktoranckich. Egzamin jest sprawdzianem kwalifikacji naukowych i predyspozycji kandydata do pracy badawczej.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego udostępniony będzie do wglądu w Sekretariacie Studiów Doktoranckich IPPT PAN.