Warunki i tryb rekrutacji

Najbliższy termin rozpoczęcia studiów: 1 października 2017 r.

Termin egzaminów wstępnych na Studia Doktoranckie w IPPT PAN: 11.09.2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228 gmachu IPPT PAN (II piętro).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wykaz zagadnień obowiązujących do egzaminu:

Kandydaci na studia doktoranckie składają:

podanie ze wskazaniem tematyki badań i osoby opiekuna naukowego wraz z jego akceptacją opieki oraz podaniem źródła finansowania (wzór)
kwestionariusz osobowy
kartę informacyjną
życiorys
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie z dziekanatu (może być dostarczone do końca września)
3 fotografie

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich IPPT PAN (pok. 524) do 04.09.2017r. Wcześniej należy wybrać temat z listy propozycji i skontaktować się z przyszłym opiekunem.

Uwaga: Kandydaci, którzy przewidują prowadzenie swoich badań w dyscyplinie "Inżynieria materiałowa", będą zdawali egzamin kierunkowy z "Inżynierii materiałowej" zamiast, jak w poprzednich latach, "Mechaniki".

O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu konkursowego. Oceny dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Kierownika Studiów. Egzamin jest sprawdzianem kwalifikacji naukowych i predyspozycji kandydata do pracy badawczej.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego udostępniony będzie do wglądu w Sekretariacie Studiów.