Tematy prac proponowanych przez opiekunów


lp Temat Opiekun
1 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego dr hab. Jacek Hoffman
pok. 030/034, tel. 236/235
jhoffman
2 Analiza doświadczalna ewolucji martenzytu oraz efektów sprzężeń termodynamicznych podczas odkształcania stopu z pamięcią kształtu dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
3 Analiza doświadczalna efektów sprzężeń termodynamicznych, ewolucji struktury i parametrów pamięci kształtu podczas odkształcania poliuretanu z pamięcią kształtu dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
4 Analiza termomechanicznych właściwości GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
5 Procedura typu Chapmana-Enskoga w spektralnej hydrodynamice radiacyjnej dr hab. Zbigniew Banach
pok. 115, tel. 175
zbanach
6 Dziewięcio-momentowa hydrodynamika radiacyjna dla przepływu o symetrii radialnej wynikająca z zasady maksimum entropii dr hab. Zbigniew Banach
pok. 115, tel. 175
zbanach
7 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów dr hab. inż. Wiesław Larecki
pok. 115, tel. 175
wlarecki
8 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym dr hab. inż. Wiesław Larecki
pok. 115, tel. 175
wlarecki
9 Investigation of room eigenmodes localization and its influence on characteristics of sound decay in acoustically coupled spaces dr hab. inż. Mirosław Meissner
pok. 124, tel. 317
mmeissn
10 A computer model of enclosed space with a finite impedance at a boundary dr hab. inż. Mirosław Meissner
pok. 124, tel. 317
mmeissn
11 Examination of non-exponential sound decay in hall buildings having a structure of the system of coupled rooms dr hab. inż. Mirosław Meissner
pok. 124, tel. 317
mmeissn
12 Modelling of evolution of martensitic microstructures in shape memory alloys prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
13 Multiscale modelling of contact interactions prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
14 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
pok. 141, tel. 435
kkowalcz
15 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
pok. 209, tel. 210
rpecher
16 Absorpcja i rozproszenie fali ultradźwiękowej w funkcji mikrostruktury tkanek miękkich i materiałów tkanko-podobnych. dr hab. Barbara Gambin
pok. 222, tel. 251
bgambin
17 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia dr hab. inż. Stanisław Kucharski
pok. 229/232/235/-21, tel. 141/464/465/466
skuchar
18 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych dr hab. inż. Zdzisław Nowak
pok. 238, tel. 454
znowak
19 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia dr hab. inż. Zdzisław Nowak
pok. 238, tel. 454
znowak
20 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
21 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
22 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
23 Microhydrodynamics of soft matter prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
pok. 323, tel. 227
mekiel
24 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
pok. 325, tel. 409
tlipnia
25 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki
pok. 330, tel. 239
mglinic
26 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
27 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
28 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
29 Light interactions with nano-meta-materials prof. dr hab. Wojciech Nasalski
pok. 337, tel. 189
wnasal
30 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki dr hab. inż. Eligiusz Postek
pok. 412, tel. 131
epostek
31 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
32 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
33 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
pok. 424, tel. 184
pdluzew
34 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
pok. 424, tel. 184
pdluzew
35 Semi-active optimal vibration control of structures under moving loads prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
pok. 435, tel. 265
cbajer
36 Optymalizacja struktur mechanicznych metamateriałów z wykorzystaniem inteligentnych metod losowych dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
pok. 435, tel. 265
bdynie
37 Adaptacja siatki elementów skończonych w symulacjach szybkozmiennych procesów dynamicznych dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
pok. 435, tel. 265
bdynie
38 Analiza dynamiczna i sterowanie precyzyjnych napędów elektromechanicznych dr hab. inż. Tomasz Szolc
pok. 436, tel. 319
tszolc
39 Fale akustyczne w dźwiękochłonnych ośrodkach porowatych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
pok. 443, tel. 241
tzielins
40 Różnicowe - ultradźwiękowe obrazowanie nieliniowych parametrów tkanki prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
pok. 510, tel. 315
anowicki
41 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do klasyfikacji zmian nowotworowych piersi prof. dr hab. Jerzy Litniewski
pok. 511, tel. 238
jlitn
42 Markery ultradźwiękowe do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej prof. dr hab. Jerzy Litniewski
pok. 511, tel. 238
jlitn
43 Przetwarzanie fal skalarnych. Modelowanie numeryczne zjawisk i urządzeń (przyrządów) stosowanych w technologiach ultrasonograficznych dr hab. inż. Janusz Wójcik
pok. 512, tel. 253
jwojcik
44 Termiczne efekty indukowane w tkankach ogniskowanymi falami ultradźwiękowymi w kontekście leczenia nowotworów dr hab. inż. Tamara Kujawska
pok. 519, tel. 178
tkujaw
45 3D/4D Ultrasonography dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz
pok. 521, tel. 285
yurijtas
46 Obrazowanie ultradźwiękowe 3D/4D dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz
pok. 521, tel. 285
yurijtas
47 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
pok. 531, tel. 416
pkielczy
48 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
pok. 531, tel. 416
pkielczy