Tematy prac proponowanych przez opiekunów


lp Temat Opiekun
1 Analiza doświadczalna ewolucji martenzytu oraz efektów sprzężeń termodynamicznych podczas odkształcania stopu z pamięcią kształtu dr hab. inż. Pieczyska Elżbieta
pokój 039, tel.369
epiecz
2 Analiza doświadczalna efektów sprzężeń termodynamicznych, ewolucji struktury i parametrów pamięci kształtu podczas odkształcania poliuretanu z pamięcią kształtu dr hab. inż. Pieczyska Elżbieta
pokój 039, tel.369
epiecz
3 Analiza termomechanicznych właściwości GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach dr hab. inż. Pieczyska Elżbieta
pokój 039, tel.369
epiecz
4 Procedura typu Chapmana-Enskoga w spektralnej hydrodynamice radiacyjnej dr hab. Banach Zbigniew
pokój 115, tel.175
zbanach
5 Dziewięcio-momentowa hydrodynamika radiacyjna dla przepływu o symetrii radialnej wynikająca z zasady maksimum entropii dr hab. Banach Zbigniew
pokój 115, tel.175
zbanach
6 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów dr hab. inż. Larecki Wiesław
pokój 115, tel.175
wlarecki
7 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym dr hab. inż. Larecki Wiesław
pokój 115, tel.175
wlarecki
8 Badania efektu lokalizacji modów własnych oraz jego wpływu na charakterystyki zaniku dźwięku w pomieszczeniach sprzężonych akustycznie dr hab. inż. Meissner Mirosław
pokój 124, tel.317
mmeissn
9 Komputerowy model obszaru zamkniętego z brzegiem o skończonej impedancji dr hab. inż. Meissner Mirosław
pokój 124, tel.317
mmeissn
10 Badania efektu niewykładniczego zaniku dźwięku w obiektach typu halowego o strukturze układu pomieszczeń sprzężonych dr hab. inż. Meissner Mirosław
pokój 124, tel.317
mmeissn
11 Modelowanie ewolucji mikrostruktur martenzytycznych w stopach z pamięcią kształtu prof. dr hab. inż. Stupkiewicz Stanisław
pokój 135, tel.338
sstupkie
12 Wieloskalowe modelowanie oddziaływań kontaktowych prof. dr hab. inż. Stupkiewicz Stanisław
pokój 135, tel.338
sstupkie
13 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych dr hab. inż. Kowalczyk-Gajewska Katarzyna
pokój 141, tel.435
kkowalcz
14 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia dr hab. inż. Kucharski Stanisław
pokój 229/232/235/-21, tel.141/464/465/466
skuchar
15 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard
pokój 234, tel.210
rpecher
16 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych dr hab. inż. Nowak Zdzisław
pokój 238, tel.454
znowak
17 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia dr hab. inż. Nowak Zdzisław
pokój 238, tel.454
znowak
18 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową dr hab. Kaźmierczak Bogdan
pokój 310, tel.450
bkazmier
19 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis dr hab. Kaźmierczak Bogdan
pokój 310, tel.450
bkazmier
20 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek dr hab. Kaźmierczak Bogdan
pokój 310, tel.450
bkazmier
21 Mikrohydrodynamika miękkiej materii prof. dr hab. Ekiel-Jeżewska Maria
pokój 323, tel.227
mekiel
22 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 prof. dr hab. Lipniacki Tomasz
pokój 325, tel.409
tlipnia
23 Doświadczalna analiza mikrostruktury i procesów transportu w materiałach o matrycach cementowych prof. dr hab. inż. Glinicki Michał A.
pokój 330, tel.239
mglinic
24 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro prof. dr hab. inż. Sajkiewicz Paweł
pokój 334, tel.171
psajk
25 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. prof. dr hab. inż. Sajkiewicz Paweł
pokój 334, tel.171
psajk
26 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego prof. dr hab. inż. Sajkiewicz Paweł
pokój 334, tel.171
psajk
27 Oddziaływania światła z nano-meta-materiałami prof. dr hab. Nasalski Wojciech
pokój 337, tel.189
wnasal
28 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki dr hab. inż. Postek Eligiusz
pokój 412, tel.131
epostek
29 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych dr hab. inż. Rojek Jerzy
pokój 423, tel.147
jrojek
30 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania dr hab. inż. Rojek Jerzy
pokój 423, tel.147
jrojek
31 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach prof. dr hab. inż. Dłużewski Paweł
pokój 424, tel.184
pdluzew
32 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów prof. dr hab. inż. Dłużewski Paweł
pokój 424, tel.184
pdluzew
33 Półaktywne optymalne sterowanie drganiami konstrukcji poddanej obciążeniom ruchomym prof. dr hab. inż. Bajer Czesław
pokój 435, tel.265
cbajer
34 Analiza dynamiczna i sterowanie precyzyjnych napędów elektromechanicznych dr hab. inż. Szolc Tomasz
pokój 436, tel.319
tszolc
35 Acoustic waves in sound absorbing porous media dr hab. inż. Zieliński Tomasz
pokój 443, tel.241
tzielins
36 Różnicowe - ultradźwiękowe obrazowanie nieliniowych parametrów tkanki prof. dr hab. inż. Nowicki Andrzej
pokój 510, tel.315
anowicki
37 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej prof. dr hab. Litniewski Jerzy
pokój 511, tel.238
jlitn
38 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do oceny głębokości penetracji nowotworowych zmian skórnych i ograniczenia ilości biopsji prof. dr hab. Litniewski Jerzy
pokój 511, tel.238
jlitn
39 Przetwarzanie fal skalarnych. Modelowanie numeryczne zjawisk i urządzeń (przyrządów) stosowanych w technologiach ultrasonograficznych dr hab. inż. Wójcik Janusz
pokój 512, tel.253
jwojcik
40 Termiczne efekty indukowane w tkankach ogniskowanymi falami ultradźwiękowymi w kontekście leczenia nowotworów dr hab. inż. Kujawska Tamara
pokój 519, tel.178
tkujaw
41 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem dr hab. inż. Kiełczyński Piotr
pokój 531, tel.416
pkielczy
42 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych dr hab. inż. Kiełczyński Piotr
pokój 531, tel.416
pkielczy