W związku z decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 23 września 2017 roku, tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych otrzymał Pan dr hab. Jerzy Rojek z Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych IPPT PAN.

Prof. Jerzy Rojek jest ekspertem w dziedzinie mechaniki, specjalizujący się metodach numerycznych do analizy zagadnień mechaniki nieliniowej ośrodków ciągłych i dyskretnych. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1985), w 1993 uzyskał stopień doktora, a w 2008 stopień doktora habilitowanego w IPPT PAN.

W latach 1993-96, Prof. Jerzy Rojek odbył staż podoktorski w International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) w Barcelonie, w latach 2009-12 był profesorem wizytującym w Uniwersytecie Technicznym w Grazu (Austria). Od 1996 zatrudniony w IPPT PAN, obecnie jest kierownikiem Pracowni Metod Obliczeniowych Mechaniki Nieliniowej, od 2014 r. jest zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej IPPT PAN.

Zainteresowania naukowe Profesora dotyczą metod numerycznych: metody elementów skończonych i metody elementów dyskretnych i ich zastosowania do modelowania materiałów w różnych skalach. Zastosowania rozwijanych modeli i programów komputerowych obejmują m.in. zagadnienia z procesów przeróbki plastycznej, geomechaniki, metalurgii proszków. Kierownik wielu projektów badawczych krajowych i zagranicznych.

Promotor dwóch doktoratów (w IPPT PAN i w UPC-BarcelonaTech). Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym ponad 30 artykułów w czasopismach z listy JCR. Członek komitetów redakcyjnych dwóch czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Członek komitetów naukowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Członek Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2011-14 i 2015-2018. W 2017 r. został wybrany przewodniczącym Zarządu Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki.