Hanna Słomińska, M.Sc., Eng.

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
Division of Technological Laser Applications (PTZL)
position: lab technician
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 236
room: 034
e-mail: hslom

Recent publications
1.Mościcki T., Psiuk R., Słomińska H., Levintant-Zayonts N., Garbiec D., Pisarek M., Bazarnik P., Nosewicz S., Chrzanowska-Giżyńska J., Influence of overstoichiometric boron and titanium addition on the properties of RF magnetron sputtered tungsten borides, SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, ISSN: 0257-8972, DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.125689, Vol.390, pp.125689-1-12, 2020
Abstract:

In this work, (W,Ti)B2 films with different stoichiometric ratio Ti/W deposited on silicon and 304 stainless steel by radio frequency magnetron sputtering are presented. The coatings were deposited from plasma spark sintered targets obtained from the mixture of pure boron, tungsten and titanium powders. It is shown that during plasma spark sintering process using overstoichiometric boron and a low content of titanium change the WB2 to WB4 phase with almost no secondary phases. Subsequently, the impact of titanium content on the films properties is investigated systematically, including the chemical and phase composition, crystalline structure, surface and cross-section morphology. Simultaneously, nano-indentation test and ball-on-disk tribometery are performed to analyse the hardness and tribological properties of the films. It is shown that deposited films with titanium content of 3.6 and 5.5 at.% are formed in the zone T of the Thornton's Structural Zone Model. In opposite to α-WB2 magnetron sputtered coatings they are more flexible and hard nanocomposite coatings. The results show that the addition of titanium is apparently changing the film structure from nanocrystalline columnar to amorphous, very dense and compact structure with the addition of TiB2 phase. That films are simultaneously hard (H > 37.5 GPa), have high hardness to effective Young's modulus ratio values (H/E* > 0.1) and elastic recovery (We > 60%) appropriate for tough and resistant to cracking materials. The presented (W,Ti)B2 films exhibit also tribological and corrosion properties better than unalloyed coatings.

Keywords:

superhard films, ternary tungsten borides, RF magnetron sputtering, wear resistance, corrosion

Affiliations:
Mościcki T.-IPPT PAN
Psiuk R.-IPPT PAN
Słomińska H.-IPPT PAN
Levintant-Zayonts N.-IPPT PAN
Garbiec D.-Metal Forming Institute, Poznań (PL)
Pisarek M.-other affiliation
Bazarnik P.-Warsaw University of Technology (PL)
Nosewicz S.-IPPT PAN
Chrzanowska-Giżyńska J.-IPPT PAN
2.Krajewski M., Tokarczyk M., Stefaniuk T., Słomińska H., Małolepszy A., Kowalski G., Lewińska S., Ślawska-Waniewska A., Magnetic-field-induced synthesis of amorphous iron-nickel wire-like nanostructures, MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, ISSN: 0254-0584, DOI: 10.1016/j.matchemphys.2020.122812, Vol.246, pp.122812-1-7, 2020
Abstract:

Manufacturing process of wire-like binary or ternary metal nanoalloys applying the magnetic-field-induced (MFI) synthesis is still a challenging task. Hence, this work demonstrates for the first time how to produce the iron-nickel wire-like nanostruc-tures with Fe0.75Ni0.25, Fe0.5Ni0.5 and Fe0.25Ni0.75 compositions. In a contrary to the previously reported synthesis of the Fe-Ni wire-like nanomaterials, this process has been carried out at room temperature without employment of templates, surfactants, organic solvents, and other chemical additives. The as-prepared samples exhibit specific structures with the amorphous bimetallic alloy cores covered by thin amorphous oxide shells. Moreover, they are composed of nanoparticles which are aligned in nearly linear chains. The Fe-Ni samples are ferromagnetic materials. Their coercivity values and saturation magnetizations depend on chemical compositions and dimensions of the investigated chains. The highest saturation magnetization and the lowest coercivity is found for the material with the lowest content of nickel and vice versa.

Keywords:

amorphous materials, Fe–Ni chains, magnetic-field-induced synthesis, magnetic materials, wire-like nanostructure

Affiliations:
Krajewski M.-IPPT PAN
Tokarczyk M.-University of Warsaw (PL)
Stefaniuk T.-University of Warsaw (PL)
Słomińska H.-IPPT PAN
Małolepszy A.-Warsaw University of Technology (PL)
Kowalski G.-University of Warsaw (PL)
Lewińska S.-Institute of Physics, Polish Academy of Sciences (PL)
Ślawska-Waniewska A.-other affiliation
3.Psiuk R., Słomińska H., Hoffman J., Mościcki T., Super-hard films W-B and W-Ti-B deposited from targets sintered by SPS method / Supertwarde warstwy W-B i W-Ti-B osadzane z tarcz spiekanych metodą SPS, Metal Forming, ISSN: 0867-2628, Vol.30, No.2, pp.107-120, 2019
Abstract:

With increasing demand for high-performance and long-lasting cutting and forming tools, the members of this expanding class of superhard metals hold promise to address the shortcomings of traditional tool materials. Those shortcoming include their high cost (silicon nitride, cubic boron nitride, and diamond), their inability to cut ferrous metals due to chemical reactions (diamond), instability in the presence of humidity (cubic boron nitride) and relatively low hardness (tungsten carbide). Also the increasing industrial demand for protective coatings with high hardness, good elastic properties and thermal stability calls for the investigation of new material systems. Although transition metal (TM) nitrides are successfully applied for different tasks in automotive or aero-space industries, the search for improved materials is an ongoing topic, being far from its end. In this work the study on deposition of thin films made of new super-hard materials (SHM) such as tungsten boride are presented. Additionally, the influence of doping by titanium of those materials is investigated. Investigated films were deposited by the pulsed laser deposition method. The used targets were synthetized by SPS method. The powders of boron and tungsten in 4.5 to 1 molar faction were used. The films deposited by PLD method have stoichiometric composition such as used targets. The WB2 and WB3 phase are dominant. Research carried out using SEM, XRD and nanoindentation test showed that the phase composition of the targets is more important in the case of laser deposition than magnetron. All obtained layers are very hard and thermally stable. In the case of magnetron sputtering, smooth layers were obtained while the layers deposited by the laser have a very high roughness. Titanium doping increases the amount of WB3 phase in the sintered discs, while it has no significant effect on the properties of the deposited layers.
Z rosnącym zapotrzebowaniem na niezawodne, a jednocześnie zapewniające dużą wydajność, narzędzia do skrawania i obróbki plastycznej, coraz większego znaczenia nabiera rozszerzająca się grupa supertwardych ceramik przewodzących prąd. Materiały te dobrze rokują w związku z rozwiązaniem problemów tradycyjnych materiałów narzędziowych, których niedoskonałości obejmują wysoką cenę (azotek krzemu, azotek boru), niezdolność do cięcia stopów żelaza w wyniku reakcji chemicznych (diament), niestabilność w obecności wilgoci (azotek boru) i względnie małą twardość (węglik wolframu). Również rosnący popyt na powłoki ochronne o wysokiej twardości, o dobrych właściwościach sprężystych i stabilności termicznej powoduje, że badania nad nowymi systemami materiałowymi prowadzone są coraz intensywniej. Pomimo że azotki metali przejściowych są już z powodzeniem stosowane do różnych zadań w przemyśle samochodowym i lotniczym, poszukiwanie ulepszonych materiałów jest tematem wciąż aktualnym. W pracy przedstawiono badania nad osadzaniem cienkich powłok z nowych supertwardych materiałów (SHM), którymi są borki wolframu. Dodatkowo zbadano wpływ domieszkowania tych materiałów tytanem. Warstwy osadzane były metodą ablacji laserowej PLD. Tarcze do osadzania zsyntetyzowane zostały metodą spiekania plazmowego SPS proszków boru i wolframu o stosunku atomów 4,5 do 1. Osadzane z użyciem lasera warstwy mają skład stechiometryczny podobny do użytych tarcz. W warstwach tych dominuje faza WB3. Badania przeprowadzone z użyciem SEM, XRD i nanoindentacji wykazały, że skład fazowy tarcz jest odwzorowany w warstwach osadzonych laserem. Wszystkie uzyskane warstwy są bardzo twarde i stabilne termicznie. Warstwy osadzane laserem odznaczają się dużą chropowatością. Domieszkowanie tytanem zwiększa ilość fazy WB3 w spiekanych tarczach i osadzanych warstwach oraz zmniejsza ilość i wielkość naniesionych na powierzchnię cząstek.

Keywords:

laser ablation, tungsten borides doped titanium, plasma sintering / ablacja laserowa, borki wolframu domieszkowane tytanem, spiekanie plazmowe

Affiliations:
Psiuk R.-IPPT PAN
Słomińska H.-IPPT PAN
Hoffman J.-IPPT PAN
Mościcki T.-IPPT PAN
4.Gloc M., Słomińska H., Ciupiński Ł., Hydrogen Influence on Microstructure and Properties of Novel Explosive Welded Corrosion Resistant Clad Materials, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, ISSN: 1662-9507, DOI: 10.4028/www.scientific.net/DDF.382.167, Vol.382, pp.167-172, 2018
Abstract:

The aim of this work was to investigate whether the explosively welded metals are susceptible to hydrogen degradation. The materials described in this article are widely used nickel alloy Inconel C-276 and super duplex steel SAF 2507 as clad materials for their superior resistance to corrosive environment and low alloy steel P355NH as a base material. It was observed that at the explosive bonded interface between the base steel and the stainless steel some local melting zones are formed. It was found that the cathodic hydrogen charging causes changes in the microstructure of bonded materials and decreases the shear strength of bonds as well as the corrosion resistance of clads.

Keywords:

novel materials, explosive welding, hydrogen degradation

Affiliations:
Gloc M.-Warsaw University of Technology (PL)
Słomińska H.-other affiliation
Ciupiński Ł.-Warsaw University of Technology (PL)

Conference abstracts
1.Mościcki T., Psiuk R., Słomińska H., Influence of titanium addition on the phase composition and properties of tungsten borides thin films, PLATHINIUM, Plasma Thin film International Union Meeting, 2019-09-23/09-27, Antibes (FR), pp.1-2, 2019
2.Psiuk R., Słomińska H., Chrzanowska-Giżyńska J., Mościcki T., Supertwarde warstwy W-B i W-Ti-B osadzane z tarcz spiekanych metodą SPC, I Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering, 2018-10-24/10-24, Poznań (PL), pp.25-25, 2018
3.Chrzanowska-Giżyńska J., Denis P., Psiuk R., Słomińska H., Mihailescu I., Ristoscu C., Mościcki T., Szymański Z., Thin WBx and WXTi1-xB2 films deposited by combined magnetron sputtering and pulsed laser deposition technique, ICPEPA-11, 11th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications, 2018-09-10/09-14, Vilnius (LT), No.P2, pp.113-113, 2018
4.Słomińska H., Psiuk R., Chrzanowska-Giżyńska J., Mościcki T., The effect of titanium incorporation on the properties of W-Ti-B superhard films deposited by PLD and MS methods, NANOSMAT, 13th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials, 2018-09-11/09-14, Gdańsk (PL), No.33, pp.16-17, 2018