Stypendia

Doktoranci stacjonarni mogą uzyskać stypendia na czas odbywania studiów. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta.

Wniosek o stypendium - formularz

Podstawowa wysokość stypendium w roku akademickim 2018/2019 wyniesie 2000 zł. W związku z przystąpieniem przez IPPT PAN wraz z IBIB PAN i IMDiK PAN do konkursu na interdyscyplinarne studia doktoranckie w ramach programu PO WER istnieje możliwość zwiększenia stypendium doktoranckiego do 3000-3200 zł miesięcznie.

Osoby otrzymujące stypendium nie mogą być nigdzie zatrudnione w wymiarze powyżej 0,5 etatu. Na zatrudnienie do 0,5 etatu wymagana jest zgoda Kierownika Studiów. Szczegółowe informacje dotyczące wypłacania stypendiów i innych dodatków zawarte są w Regulaminie Studiów w §§ 25 i 26.

Uczestnik studiów doktoranckich jest ponadto uprawniony do:
  • korzystania ze świadczeń społecznych służb zdrowia,
  • korzystania z zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej,
  • zwrotu kosztów podróży związanych z realizacją tematu rozprawy doktorskiej,
  • uczestniczenia w konferencjach naukowych, sympozjach, szkołach, kursach językowych w kraju i zagranicą oraz do korzystania z krótkoterminowych stażów zagranicznych na zasadach przewidzianych dla pracowników Instytutu, o ile kierownik naukowy uzna wyjazd za niezbędny dla realizacji pracy doktorskiej.
  • kursy językowe - Doktoranci mogą uczestniczyć w kursach językowych z języka angielskiego (koszty uczestnictwa pokrywa IPPT PAN w okresie 3 lat), niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Kursy prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MNiSzW (Dz. U. Poz. 1581 z 18.12.2013 r., par. 15, p.2), obowiązuje pełna odpłatność za elektroniczne legitymacje doktoranckie. Aktualna cena takiej legitymacji wynosi 38,13 zł.

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich - 30 zł (podstawa prawna: Rozp. MNiSzW z 19 grudnia 2006, par. 13).

Wpłaty należy wnosić w kasie Instytutu lub na rachunek bankowy IPPT PAN tytułem opłaty za legitymację/świadectwo studiów doktoranckich.