Warunki i tryb rekrutacji

Najbliższy termin rozpoczęcia studiów: 1 października 2019 r.

Termin egzaminów wstępnych na studia w IPPT PAN: 16.09.2019 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 228 gmachu IPPT PAN (II piętro).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wykaz zagadnień obowiązujących do egzaminu:

Kandydaci na studia składają:

podanie ze wskazaniem tematyki badań i osoby opiekuna naukowego wraz z jego akceptacją do sprawowania opieki (wzór)
kwestionariusz osobowy
kartę informacyjną
życiorys
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie z dziekanatu (może być dostarczone do końca października)
3 fotografie

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich IPPT PAN (pok. 524) do 09.09.2019 r. Wcześniej należy zadeklarować temat badań z listy pozycji i skontaktować się z przyszłym opiekunem naukowym.

Uwaga: W zależności od przewidywanej dyscypliny prowadzenia swoich badań, Kandydaci będą zdawali wstępne egzaminy kierunkowe z tej dyscypliny.

O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu konkursowego. Oceny dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora IPPT PAN. Egzamin jest sprawdzianem kwalifikacji naukowych i predyspozycji kandydata do pracy badawczej.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego udostępniony będzie do wglądu w Sekretariacie Studiów Doktoranckich IPPT PAN.