Stypendia

Zgodnie z zapisem nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, każdy kandydat przyjęty do szkoły Doktorskiej IPPT PAN będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w wysokości minimalnie 37% wynagrodzenia profesora miesięcznie na I i II roku studiów oraz 57% tego wynagrodzenia na roku III i IV (aktualne wartości tych kwot podane są na stronie http://studia.gov.pl/szkoly-doktorskie/). Niezależnie, każdy doktorant będzie mógł być także wykonawcą w różnych projektach badawczych finansowanych ze źródeł pozainstytutowych.

Doktorant Szkoły Doktorskiej IPPT PAN nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz ten m. in. nie dotyczy zatrudnienia doktoranta po ocenie średniookresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium przysługującego na III i IV roku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące wypłacania stypendiów i nieistnienia zakazu zatrudnienia zawarte są w art. 209 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. Dz. U. poz. 1668.

Doktorant Szkoły Doktorskiej IPPT PAN jest uprawniony do:

  • korzystania ze świadczeń społecznych służb zdrowia,
  • zwrotu kosztów podróży związanych z realizacją tematu rozprawy doktorskiej,
  • uczestniczenia w konferencjach naukowych, sympozjach, szkołach, kursach językowych w kraju i zagranicą oraz do korzystania z krótkoterminowych stażów zagranicznych na zasadach przewidzianych dla pracowników Instytutu, o ile promotor uzna wyjazd za niezbędny dla realizacji pracy doktorskiej.
  • kursy językowe - doktoranci mogą uczestniczyć w kursach językowych z języka angielskiego (koszty uczestnictwa pokrywa IPPT PAN w okresie 3 lat), niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Kursy prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania.