Tematy prac proponowanych przez opiekunów


lp Temat Opiekun
1 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego dr hab. Jacek Hoffman
pok. 030/034, tel. 236/235
jhoffman
2 Investigation of functional properties of polyurethane shape memory polymer, estimation of energy storage and dissipation dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
3 Analysis of elastic-plastic properties of Gum Metal - Ti β alloy -subjected to loading in quasi-static and dynamic strain rates range by using field optical methods dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
4 Nucleation and development of stress-induced martensitic transformation in Shape Memory Alloys investigated by various experimental techniques dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
5 Procedura typu Chapmana-Enskoga w spektralnej hydrodynamice radiacyjnej dr hab. Zbigniew Banach
pok. 115, tel. 175
zbanach
6 Dziewięcio-momentowa hydrodynamika radiacyjna dla przepływu o symetrii radialnej wynikająca z zasady maksimum entropii dr hab. Zbigniew Banach
pok. 115, tel. 175
zbanach
7 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów dr hab. inż. Wiesław Larecki
pok. 115, tel. 175
wlarecki
8 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym dr hab. inż. Wiesław Larecki
pok. 115, tel. 175
wlarecki
9 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych dr hab. inż. Zdzisław Nowak
pok. 117, tel. 454
znowak
10 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia dr hab. inż. Zdzisław Nowak
pok. 117, tel. 454
znowak
11 Investigation of room eigenmodes localization and its influence on characteristics of sound decay in acoustically coupled spaces dr hab. inż. Mirosław Meissner
pok. 124, tel. 317
mmeissn
12 A computer model of enclosed space with a finite impedance at a boundary dr hab. inż. Mirosław Meissner
pok. 124, tel. 317
mmeissn
13 Examination of non-exponential sound decay in hall buildings having a structure of the system of coupled rooms dr hab. inż. Mirosław Meissner
pok. 124, tel. 317
mmeissn
14 Modelling of evolution of martensitic microstructures in shape memory alloys prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
15 Multiscale modelling of contact interactions prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
16 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
pok. 141, tel. 435
kkowalcz
17 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
pok. 209, tel. 210
rpecher
18 Absorpcja i rozproszenie fali ultradźwiękowej w funkcji mikrostruktury tkanek miękkich i materiałów tkanko-podobnych. dr hab. Barbara Gambin
pok. 222, tel. 251
bgambin
19 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia dr hab. inż. Stanisław Kucharski
pok. 229/232/235/-21, tel. 141/464/465/466
skuchar
20 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
21 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
22 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
23 Microhydrodynamics of soft matter prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
pok. 323, tel. 227
mekiel
24 Dynamics of flexible microfibers in fluids prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
pok. 323, tel. 227
mekiel
25 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
pok. 325, tel. 409
tlipnia
26 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
pok. 330, tel. 239
mglinic
27 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
28 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
29 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
30 Light interactions with nano-meta-materials prof. dr hab. Wojciech Nasalski
pok. 337, tel. 189
wnasal
31 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki dr hab. inż. Eligiusz Postek
pok. 412, tel. 131
epostek
32 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
33 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
34 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
pok. 424, tel. 184
pdluzew
35 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
pok. 424, tel. 184
pdluzew
36 Semi-active optimal vibration control of structures under moving loads prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
pok. 435, tel. 265
cbajer
37 Optymalizacja struktur mechanicznych metamateriałów z wykorzystaniem inteligentnych metod losowych dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
pok. 435, tel. 427
bdynie
38 Adaptacja siatki elementów skończonych w symulacjach szybkozmiennych procesów dynamicznych dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
pok. 435, tel. 427
bdynie
39 Analiza dynamiczna i sterowanie precyzyjnych napędów elektromechanicznych prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc
pok. 436, tel. 319
tszolc
40 Fale akustyczne w dźwiękochłonnych ośrodkach porowatych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
pok. 443, tel. 241
tzielins
41 Różnicowe - ultradźwiękowe obrazowanie nieliniowych parametrów tkanki prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
pok. 510, tel. 315
anowicki
42 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do klasyfikacji zmian nowotworowych piersi prof. dr hab. Jerzy Litniewski
pok. 511, tel. 238
jlitn
43 Markery ultradźwiękowe do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej prof. dr hab. Jerzy Litniewski
pok. 511, tel. 238
jlitn
44 Przetwarzanie fal skalarnych. Modelowanie numeryczne zjawisk i urządzeń (przyrządów) stosowanych w technologiach ultrasonograficznych dr hab. inż. Janusz Wójcik
pok. 512, tel. 253
jwojcik
45 Termiczne efekty indukowane w tkankach ogniskowanymi falami ultradźwiękowymi w kontekście leczenia nowotworów dr hab. inż. Tamara Kujawska
pok. 519, tel. 178
tkujaw
46 3D/4D Ultrasonography dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz
pok. 521, tel. 285
yurijtas
47 Obrazowanie ultradźwiękowe 3D/4D dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz
pok. 521, tel. 285
yurijtas
48 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
pok. 531, tel. 416
pkielczy
49 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
pok. 531, tel. 416
pkielczy