Danuta Kowalska, M.Sc., Eng.


List of chapters in recent monographs
1.
355
Kowalska D., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Chalimoniuk M., Dąbrowski M., Dni betonu, Tradycja i Nowoczesność, rozdział: Zastosowanie metody tomografii komputerowej CT do oceny napowietrzenia betonu, SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu, pp.907-918, 2014
2.
44
Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Kowalska D., Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych, rozdział: Odporność betonu z popiołami fluidalnmi na agresję mrozu i środków odladzających, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 72, pp.187-208, 2010

Conference papers
1.Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Kowalska D., Cienkie szlify w ocenie trwałości mrozowej betonów z popiołem fluidalnym, Konferencja Dni Betonu "Tradycja i nowoczesność", 2010-10-11/10-13, Wisła (PL), pp.757-766, 2010
Abstract:

W referacie przedstawiono wyniki oceny mikrostruktury betonów z dodatkiem popiołów fluidalnych (pf) po badaniu mrozoodporności i odporności na powierzchniowe łuszczenie. Metodą cienkich szlifów przeprowadzono analizę mikrostruktury betonu przed i po badaniu trwałości mrozowej. Wszystkie cienkie szlify były zaimpregnowane żywicą z fluorescencyjnym barwnikiem i analizowane w świetle przechodzącym spolaryzowanym, przy równoległych i skrzyżowanych nikolach oraz w świetle UV. Na cienkich szlifach betonowych przeprowadzono analizę petrograficzną kruszywa i ocenę jakości zaczynu cementowego (łącznie ze sprawdzeniem rzeczywistego współczynnika wodno-spoiwowego). Analiza cienkich szlifów betonów z pf przed badaniem trwałości mrozowej, wykazała, że ich mikrostruktura jest bardziej zwarta niż betonu bez popiołu. Jednak, po cyklicznym zamrażaniu i odmrażaniu, betony z dodatkiem popiołu wykazały na cienkich szlifach liczne spękania w odróżnieniu do betonu bez popiołu fluidalnego. W betonie bez pf w strefie kontaktowej kruszywo-zaczyn zaobserwowano strefy umiejscowione pod kruszywem grubym z mniej zwartą strukturą zaczynu. Wyniki analizy cienkich szlifów wykazują, że zastosowana metoda badania mrozoodporności, oparta na pomiarze zmiany wytrzymałości na ściskanie, powinna być skorygowana aby lepiej odwzorowywała zniszczenie zachodzące w mikrostrukturze betonu.

Keywords:

popiół fluidalny, beton, trwałość, mrozoodporność, mikrostruktura, cienkie szlify

Affiliations:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Kowalska D.-IPPT PAN