Prof. Henryk Zorski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1962Title of professor
Other
1989Corresponding Member of Polish Academy of Sciences

Supervision of doctoral theses
1.1985Szczepański Janusz  Równanie Liouville'a w nieskończenie wymiarowej ośrodkowej przestrzeni Hilberta 
2.1978Machowiak Wojciech  Przejścia do ośrodka ciągłego w teorii jednowymiarowych dyskretnych układów sprężystych 
3.1978Rój Jerzy  Klasy równoważności ruchów ośrodka ciągłego ze wzglądu na ruchy sztywne jego podukładów 
4.1976Nowacki Jerzy  Dyslokacje i dysklinacje w ośrodku Cosseratów 
5.1975Milewski E.  Ograniczenia współczynników wynikające z eliptyczności i silnej elastyczności układów równań teorii sprężystości 
6.1975Nasalski Wojciech  Kwantowanie pól sprężystych 
7.1974Micunovic Milan  Geometric theory of thermoelasticity and continuous distributions of dislocations 
8.1972Szumilin Krystyna  Wpływ makroskopowej deformacji zewnętrznej na termiczne własności kryształów dielektrycznych w niskich temperaturach 
9.1969Kossecka Elżbieta  Teoria linii dyslokacji w ośrodku ciągłym 
10.1969Duszczyk Bernard  O jednoznaczności i stateczności rozwiązań nieliniowej teorii sprężystości 
11.1967Kossecki Józef  Jednowymiarowy ruch dyslokacji 
12.1964Hetnarski Ryszard  O rozwiązaniu uogólnionego równania falowego w zagadnieniach sprzężonych termosprężystości 

Recent publications
1.Zorski H., Infeld E., Continuum Dynamics of a Peptide Chain, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-59, 1995