Prof. Ignacy Malecki, PhD, DSc


Professor
1946Title of professor
Other
1954Corresponding Member of Polish Academy of Sciences
1958Member of Polish Academy of Sciences

Supervision of doctoral theses
1.2001Ranachowski Przemysław  Wykorzystanie metody emisji akustycznej do badania dynamiki przemian polimorficznych związków nieorganicznych 
2.1984Piekarski Sławomir  Zastosowanie metody stanów koherentnych w akustyce kwantowej 
3.1984Puzyna Czesław  Wpływ własności akustycznych środowiska na orientację przestrzenną 
4.1984Larecki Wiesław  Fale akustyczne w nieliniowym ciele sprężystym wywołane oscylacyjnym przemieszczeniem brzegu 
5.1983Sobol Teresa  Analiza wpływu sprzężenia zwrotnego w procesie generacji tonów krawędziowych 
6.1978Walerian Elżbieta  Wpływ funkcji rozkładu gęstości widmowej fononów termicznych na kształt pików relaksacyjnych aktywowanych cieplnie 
7.1971Dobrzański Mieczysław  Zastosowanie modelu spinowofonowego do reprezentacji fali akustycznej w ośrodku ciekłym i stałym 
8.1970Płowiec Ryszard  Wyznaczanie lepkosprężystych właściwości cieczy przy pomocy ultradźwiękowych drgań poprzecznych 
9.1969Dendal Jacques  Automatyczna metoda pomiaru czasu pogłosu z odczytem bezpośrednim i porównanie tej metody obiektywnej z metodami klasycznymi opartymi na rejestracji krzywych zaniku dźwięku 
10.1966Karczewska-Nabelek Anna  Wpływ częstotliwości rezonansowych na przebiegi ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu zamkniętym w stanie ustalonym i nieustalonym 
11.1963Dżon-Mou Lin  Wytwarzanie i pomiary drgań ciał stałych przy dużych amplitudach i częstotliwościach ultradźwiękowych 
12.1961Urbański Bolesław  Obwód magnetyczny głowicy odczytującej i zapisującej sygnały wielkiej częstotliwości 
13.1961Wehr Jerzy  Zastosowanie przetworników nieodbijających w miernictwie ultradźwiękowym 
14.1959Kołtoński Wacław  Propagacja fal ultradźwiękowych w skałach i jej praktyczne zastosowanie 
15.1959Czarnecki Stefan  Nierównomierności przebiegów akustycznych w pomieszczeniach zamkniętych 
16.1957Kacprowski Janusz  Czwórnikowa teoria biernych linearnych przetworników elektromechanicznych 
17.1955Filipczyński Leszek  Przetwarzanie elektroakustyczne i promieniowanie jod akustycznych dla celów impulsowej defektoskopii ultradźwiękowej 

Recent publications
1.Ranachowski J., Malecki I., Wyznaczanie metodami akustycznymi dynamicznych modułów sprężystości, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-40, 1999
2.Malecki I., Ranachowski J., Wyznaczanie parametrów materiałów porowatych metodami akustycznymi, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-21, 1994
3.Pawełek A., Malecki I., Emisja akustyczna a plastyczność kryształów, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-63, 1993
4.Malecki I., Analiza i możliwości zastosowania metody emisji akustycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-41, 1993
5.Witos F., Malecki I., Deskryptory emisji akustycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-45, 1993
6.Malecki I., Ranachowski J., Physical Foundation of Ultrasonics Research Trends and its Application in Poland, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-29, 1981