Jerzy Motylewski, Ph.D., Eng.


Doctoral thesis
1985Akustyczna diagnostyka kontrolna maszyn udarowych 
supervisor -- Prof. Janusz Kacprowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
413 
Recent publications
1.Sala D., Motylewski J., Mróz A., Pawłowski P., Vibroacoustic System for Measurement of the Touchdown of a Light Aircraft, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, ISSN: 0209-3324, DOI: 10.20858/sjsutst.2017.97.13, No.97, pp.147-156, 2017
Abstract:

Aircraft touchdown is one of the most difficult and dangerous phases of a flight. The paper presents an aerial light aircraft, prepared and produced by vibroacoustic tests, using an aircraft landing and landing monitoring system (AVI). The concept is based on the use of an ultrasonic transceiver head and vibration transducer, together with an appropriate signal processing and analysis system. The system measures the touchdown speed and altitude of the aircraft in the final phase of the flight and determines the level of load transmitted to the aircraft during the landing. Thanks to data archiving, it allows for better estimation of the wear rate of the structure, which is important in determining the causes of possible malfunction. It can be used with light and ultralight aircraft and, after adaptation, in unmanned aircraft. It can also be used to evaluate the art of piloting during landing.

Keywords:

aircraft landing, landing monitoring system

Affiliations:
Sala D.-other affiliation
Motylewski J.-other affiliation
Mróz A.-other affiliation
Pawłowski P.-IPPT PAN
2.Sala D., Motylewski J., Kołakowski P., Wireless Transmission System for a Railway Bridge subject to Structural Health Monitoring, DIAGNOSTYKA, ISSN: 1641-6414, Vol.50, No.2, pp.69-72, 2009
3.Mityurich G.S., Astakhov P.V., Ranachowski J., Motylewski J., Investigation of Magnetic Fluids by the Method of Photodeflection Spectroscopy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-23, 1995
4.Mityurich G.S., Starodubtsev E.G., Ranachowski J., Motylewski J., Account of Evaporation in Photoacoustical Spectroscopy of Condensed Media, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-9, 1995
5.Motylewski J., Zmierczak T., Komory fotoakustyczne do badania ciał stałych i gazów - teoria i przykłady rozwiązań, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-33, 1994
6.Motylewski J., Modele funkcjonalne oraz kryteria wyboru mikrofonu pojemnościowego do pomiarowych komór fotoakustycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-31, 1993
7.Mityurich G.S., Motylewski J., Ranachowski J., Modern Photoacoustic Spectroscopy Problems Theory and Experiment (a Review), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.41, pp.1-164, 1993
8.Motylewski J., Zmierczak T., Krawczyk K., Optymalizowanie akustycznie przegrody i systemy instalacyjne w budynkach mieszkalnych - aktualne kierunki rozwoju, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-44, 1988
9.Motylewski J., Ranachowski J., Badania fizykochemicznych własności materiałów metodami spektroskopii fotoakustycznej i akustoelektrycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-45, 1987
10.Motylewski J., Akustyczna diagnostyka kontrolna maszyn udarowych (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.29, pp.1-95, 1986
11.Motylewski J., Nitecki D., Wibroakustyczna diagnostyka kontrolna wybranych maszyn na przykładzie badań łożyska ślizgowego silnika samochodowego oraz alternatora, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-49, 1983
12.Wąsala T., Motylewski J., Zmierczak T., Ocena przydatności komór bezechowych do akustycznych badań diagnostycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.1, pp.1-22, 1973
13.Motylewski J., Zmierczak T., Wąsala T., Pomiary i analiza hałasu urządzeń peryferyjnych elektronicznych maszyn cyfrowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-39, 1973
14.Motylewski J., Aparatura do akustycznej diagnostyki maszyn i urządzeń, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-30, 1972
15.Motylewski J., Kacprowski J., Automatyczne rozpoznawanie wyrazów metodą segmentacji widma sygnału mowy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.29, pp.1-40, 1969

List of chapters in recent monographs
1.
20
Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z., Akustyka polska-wczoraj i dziś, rozdział: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, pp.216-245, 2010
2.
198
Holnicki-Szulc J., Motylewski J., Kołakowski P., Smart technologies for safety engineering, rozdział: Introduction to smart technologies, Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.), pp.1-9, 2008

Conference papers
1.Motylewski J., Pawłowski P., Rak M., Zieliński T.G., Identyfikacja źródeł aktywności wibroakustycznej maszyn metodą kształtowania wiązki sygnału (beamforming), XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 2010-03-08/03-13, Wisła (PL), pp.1-8, 2010
Abstract:

W zagadnieniach identyfikacji i lokalizacji źródeł aktywności wibroakustycznej maszyn, istotnym problemem jest wizualizacja pól rozkładu wielkości akustycznych na wybranych powierzchniach oraz określenie udziału poszczególnych źródeł w bilansie energetycznym sygnału wibroakustycznego maszyny.
Stosowane w wibroakustyce metody formowania wiązki (beamforming) polegają na przestrzenno-czasowym przetwarzaniu sygnału rejestrowanego przez matrycę mikrofonową. Identyfikacja źródła odbywa się poprzez analizę zależności amplitudowo-fazowych sygnałów akustycznych padających na poszczególne przetworniki matrycy.
Ponieważ z metodologicznego punktu widzenia interesujące jest określenie możliwości zastosowania metody kształtowania wiązki w przypadku złożonych urządzeń posiadających źródła o małej aktywności wibroakustycznej, obiektem wstępnych prac był zasilacz hydrauliczny typu Silentflo firmy MTS.
Rezultaty otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań w pełni potwierdzają zalety metody beamformingu w określeniu lokalizacji i identyfikacji źródeł aktywności wibroakustycznej maszyn.

Keywords:

Wibroakustyka, Lokalizacja źródeł akustycznych, Beamforming

Affiliations:
Motylewski J.-IPPT PAN
Pawłowski P.-IPPT PAN
Rak M.-other affiliation
Zieliński T.G.-IPPT PAN