Prof. Marek Sokołowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1955Tarcze o ortotropii prostoliniowej i cylindrycznej 
supervisor -- Prof. Witold Nowacki, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
2 
Professor
1962Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1990Turska–Kłębek Ewa  O lokalnym uplastycznieniu otoczenia wierzchołka szczeliny w antypłaskim stanie odkształcenia 
2.1976Kaczyński Andrzej  Oddziaływanie obciążenia zewnętrznego na szczelinę Griffitha a hipotezy kruchego pękania ciał stałych 
3.1974Usidus Czesław  Wpływ naprężeń momentowych w dwóch modelach ciał mikropolarnych na rozwiązania zagadnień płaskich oraz teorii skręcania 
4.1974Iwanow Zdzisław  Metody teorii defektów w zagadnieniu szczeliny 
5.1965Matczyński Marek  Pewna metoda przybliżonego rozwiązywania zagadnień teorii sprężystości z nieciągłymi warunkami brzegowymi 

Recent publications
1.Giergiczny Z., Glinicki M.A., Sokołowski M., Zieliński M., Air void system and frost salt scaling of concrete containing slag blended cement, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ISSN: 0950-0618, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2008.10.001, Vol.23, pp.2451-2456, 2009
Abstract:

The experimental investigation on the frost-salt scaling resistance of air-entrained concrete containing CEM II/B-S 42.5N and CEM III/A 42.5N-HSR/NA slag-blended cements was performed. The air void system in concrete was evaluated in fresh concrete using AVA and in hardened concrete using an automated image analysis procedure. The mass of scaled material was increased for an increased slag content, in spite of increased compressive strength and flexural strength, decreased water absorption and decreased depth of water penetration of concrete. Increasing slag content resulted in a decrease of the total volume of air in hardened concrete and in a corruption of the air void system exhibited by a decrease of micropores content. The increase of mass of scaled material was proportional to the increase of the spacing factor of air voids, except for CEM III/A cement concrete exhibiting accelerated scaling.

Keywords:

Air-entrained concrete, Air voids, Frost-salt scaling, Image analysis, Slag-blended cement

Affiliations:
Giergiczny Z.-other affiliation
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Sokołowski M.-IPPT PAN
Zieliński M.-other affiliation
2.Sokołowski M., Application of the Method of Equivalent Moments to Statical and Dynamical Problems of Elastic Media with Cylindrical Holes and Inclusions, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-23, 1990
3.Sokołowski M., Przybliżona analiza ustalonego i nieustalonego przepływu ciepła w ośrodku zawierającym inkluzje, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-39, 1987
4.Sokołowski M., O metodzie momentów zastępczych w dynamicznych zagadnieniach ośrodków sprężystych z inkluzjami, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.30, pp.1-48, 1987
5.Matczyński M., Sokołowski M., Całka J i siły uogólnione działające na szczelinę, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.49, pp.1-23, 1980
6.Sokołowski M., Stress Concentration in an Elastic Wedge, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.31, pp.1-17, 1978
7.Sokołowski M., Teoria pękania a elastostatyka klasyczna, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-45, 1974

List of chapters in recent monographs
1.
242
Giergiczny Z., Glinicki M.A., Sokołowski M., Zieliński M., Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, rozdział: Charakterystyka porów powietrznych a mrozoodporność betonów na cementach żużlowych, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.), V, pp.301-308, 2008