Ph.D. Theses:

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers Year
1 Mariusz Dąbrowski Wpływ dodatku popiołów lotnych wapiennych na mikrostrukturę i mrozoodporność kompozytów o matrycach cementowych Material engineering prof. dr hab. inż. Michał Glinicki, dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka (promotor pomocniczy) dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. nadzw. ICiMB, prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska, 2017
2 Grzegorz Garbacz Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteru Construction and machines utilization prof. Lech Dietrich prof. Roman Bogacz, dr hab. Jerzy Wojewoda 2009
3 Jacek Widłaszewski Modelowanie i badania doświadczalne termo-plastycznych deformacji aktuatora dwumostkowego Construction and machines utilization prof. Lech Dietrich prof. Jan Holnicki - Szulc, prof. Zbigniew Wesołowski 2009
4 Marcin Jedyński Wpływ gazu otaczającego na osadzanie impulsem laserowym hydroksyapatytu na podkładach ze stopu tytanu dr hab. Zygmunt Szymański dr hab. Tadeusz Pisarczyk, dr hab. Zbigniew Walenta 2008
5 Tomasz Piotr Mościcki Badanie właściwości fizycznych obłoku plazmowego powstającego przy spawaniu laserowym stali Mechanics dr hab. Zygmunt Szymański prof. Andrzej Kolasa, prof. Zbigniew Peradzyński 2007
6 Daria Justyna Jóźwiak-Niedźwiedzka Przeciwdziałanie niszczeniu powierzchni betonowych spowodowanemu cyklicznym zamrażaniem i odmrażaniem prof. dr hab. Andrzej M. Brandt 2005