Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Andrzej Zagórski

Warsaw University of Technology (PL)


Recent publications
1.  Kukla D., Zagórski A., Sarniak Ł., Ilościowa ocena sygnału prądów wirowych od wad w austenitycznych rurkach wymienników ciepła, BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA, ISSN: 0867-583X, DOI: 10.17729/ebis.2019.4/6, Vol.63, No.4, pp.66-72, 2019

Abstract:
Dokonano oceny charakterystyk impedancyjnych pochodzących od różnych wad w materiale rury austenitycznej. Wskazania te otrzymano podczas badania rury ze stali 316 sondą wewnętrzną z wykorzystaniem aparatu MultiScan 5800. Zastosowano klasyczną metodę prądów wirowych ECT, badając zarówno rurę ze sztucznymi wadami symulującymi najczęściej spotykane uszkodzenia wkładów rurowych wymienników ciepła, jak również rury referencyjne, z i wadami standardowymi. Wytworzone sztucznie niestandardowe wady miały na celu odwzorowanie spotykanych w diagnostyce przemysłowej kombinacji pęknięć, wżerów lub innych ubytków powstałych w wyniku oddziaływań mechanicznych oraz działania agresywnych czynników chemicznych. Badania polegały na skanowaniu rury ze stałą prędkością, przy użyciu sondy przelotowej rejestrującej zmiany impedancji elektrycznej w trybie względnym i trybie absolutnym. Interpretacja uzyskanych wyników, dla wad niestandardowych, była oparta na analizie porównawczej z wynikami uzyskanymi dla standardowych próbek referencyjnych. Otrzymane wartości dla wad niestandardowych umożliwiły ich scharakteryzowanie, tj. określenie ich objętości oraz położenia względem sondy pomiarowej. W większości przypadków nie była możliwa interpretacja geometrii wady, a co jest możliwe przy zastosowaniu innych technik badań nieniszczących.

Keywords:
prąd wirowy, testy diagnostyczne, wymienniki ciepła, rury austenityczne

Affiliations:
Kukla D. - IPPT PAN
Zagórski A. - Warsaw University of Technology (PL)
Sarniak Ł. - Warsaw University of Technology (PL)
2.  Kukla D., Zagórski A., Wonsewicz P., Analiza sygnałów prądowirowych od niestandardowych defektów w stalowych rurkach austenitycznych wymienników ciepła, BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, DOI: 10.26357/BNiD.2018.033, Vol.4, pp.12-18, 2018

Abstract:
Analizie poddano charakterystykę impedancyjną od niestandardowych defektów w materiale rury austenitycznej. Wskazania te otrzymano podczas skanowania rury ze stali 316 sondą wewnętrzną z wykorzystaniem aparatu MultiScan 5800. Zastosowano klasyczną metodę prądów wirowych ECT badając zarówno rurę z zaprojektowanymi defektami opracowanymi na podstawie analizy najczęściej spotykanych uszkodzeń we wkładach rurowych przemysłowych wymienników ciepła, jak i rury referencyjne, z defektami standardowymi. Wytworzone niestandardowe wady miały na celu symulować spotykane w diagnostyce przemysłowej kombinacje pęknięć, wżerów lub innych ubytków powstałych w wyniku działania agresywnych czynników chemicznych i mechanicznych. Badania polegały na skanowaniu całej długości rury ze stałą prędkości, przy użyciu sondy przelotowej rejestrującej zmiany impedancji elektrycznej w trybie względnym i trybie absolutnym. Na podstawie otrzymanych wyników możliwe było opisanie wymiarów i położenia wad standardowych, weryfikując zgodność rzeczywistych parametrów poszczególnych wad względem projektu wirtualnego. Interpretacja wyników dla wad niestandardowych była oparta na porównaniu ich z wynikami uzyskanymi dla standardowych próbek referencyjnych. Otrzymane wartości dla złożonych wad niestandardowych umożliwiły ich scharakteryzowanie poprzez określenie ich objętości oraz położenia względem sondy pomiarowej. W większości przypadków nie była możliwa interpretacja geometrii wady, czego można dokonać stosując inne techniki badań nieniszczących.

Keywords:
prądy wirowe, badania diagnostyczne, wymienniki ciepła, rury austenityczne

Affiliations:
Kukla D. - IPPT PAN
Zagórski A. - Warsaw University of Technology (PL)
Wonsewicz P. - Warsaw University of Technology (PL)
3.  Kukla D., Zagórski A., Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego warstwy aluminidkowej na stopie niklu z zastosowaniem technik nieniszczących, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.87, No.12, pp.18-21, 2015

Abstract:
W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie identyfikacji i lokalizacji pęknięcia warstwy aluminidkowej na stopie niklu, pod wpływem obciążeń zmęczeniowych, z zastosowaniem nieniszczących technik badawczych. Testom zmęczeniowym poddano próbki ze stopu niklu z warstwą aluminidową o grubości ok. 20 i 40 μm uzyskaną w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD (Chemical. Vapor. Deposition). Do identyfikacji uszkodzenia zdefiniowanego jako pęknięcie warstwy wykorzystano metodę prądów wirowych (ET) oraz optyczną metodę elektronicznej interferometrii plamkowej (ESPI). Ta ostatnia metoda pozwoliła na wykrycie pęknięć tworzących się w czasie cyklicznego obciążenia próbki, w oparciu o wskazanie lokalizacji deformacji. Umożliwiło to ocenę trwałości zmęczeniowej warstwy, której pękanie poprzedza uszkodzenie całej próbki.

Keywords:
nadstopy niklu, badania zmęczeniowe, warstwy alumidkowe, prądy wirowe

Affiliations:
Kukla D. - IPPT PAN
Zagórski A. - Warsaw University of Technology (PL)
4.  Kukla D., Szlagowska-Spychalska J., Grzywna P., Zagórski A., Identyfikacja uszkodzenia zmęczeniowego stopu aluminium 2017 na podstawie pomiarów konduktywności, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.12, pp.88-91, 2013

Abstract:
Zaprezentowane badania skupiały się na ocenie możliwości wykorzystania pomiarów konduktywności do identyfikacji i lokalizacji uszkodzenia zmęczeniowego w próbkach ze stopu aluminium 2017. Monitorowanie zmian przewodności w wybranych punktach próbki po kolejnych cyklach obciążeń rozciągających pozwoliło stwierdzić spadek tego parametru w miejscu powstania i rozwoju uszkodzenia, prowadzącego do pęknięcia próbki. Istotne zmiany przewodności występują w ostatnim etapie zmęczenia i są związane prawdopodobnie z lokalnym odkształceniem plastycznym towarzyszącym rozwojowi pęknięcia dominującego. Testy prowadzono na próbkach wyciętych z blachy walcowanej o grubości 1, 2 i 3 mm poddanych cyklicznym obciążeniom rozciągającym. Pomiar konduktywności realizowany był kilkakrotnie, po zadanej sekwencji cykli, w siedmiu miejscach po obu stronach próbki, co umożliwiło na lokalizację uszkodzenia zmęczeniowego.

Keywords:
pęknięcia zmęczeniowe, stopy aluminium, konduktywność

Affiliations:
Kukla D. - IPPT PAN
Szlagowska-Spychalska J. - other affiliation
Grzywna P. - IPPT PAN
Zagórski A. - Warsaw University of Technology (PL)
5.  Kukla D., Grzywna P., Zagórski A., Ocena rozwoju degradacji zmęczeniowej stali P91 na podstawie zmian kąta fazowego sygnału prądowirowego, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.13, pp.8-11, 2012
6.  Kukla D., Zagórski A., Grzywna P., Ocena rozwoju procesów zmęczeniowych związanych z lokalnymi odkształceniami na przykładzie stali P91 dla energetyki, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ, ISSN: 0013-7294, Vol.65, No.8 (698), pp.436-440, 2012

Conference papers
1.  Kukla D., Zagórski A., Miś R., Wyszkowski M., Badania diagnostyczne rur wymienników ciepła z zastosowaniem technik nieniszczących, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.1-18, 2017

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autors
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
378862
2006-02-01
BUP 16/2007
2007-08-06
Kurzydłowski K., Michalski J., Mikołajek J., Spychalski M., Karniłowicz J., Kukla D., Zagórski A., Spychalski W., Paradowski K.
Urządzenie do miejscowego zamrażania medium w rurach
PL, Materials Engineers Group sp. z o.o.
209367
WUP 08/2011
2011-08-31

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021