Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Nominacja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej nadał dr hab. inż. Katarzynie Kowalczyk Gajewskiej z IPPT PAN tytuł profesorski nauk inżynieryjno-technicznych. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podjął w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Postanowienie ma datę 21 grudnia 2022 roku.

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności Teoria Konstrukcji. Od 1997 roku jest związana z IPPT PAN. W latach 1997-2001 kształciła się w Studium Doktoranckim IPPT PAN. W 2001 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych na podstawie pracy „Ewolucja anizotropii plastycznej silnie deformowanych metali” powstałej pod kierunkiem prof. W. Gambina. W 2001 roku została adiunktem, początkowo w Zakładzie Teorii Ośrodków Ciągłych a następnie w Zakładzie Mechaniki Materiałów IPPT PAN. W 2012 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego (tytuł rozprawy „Micromechanical modelling of metals and alloys of high specific strength”). Odbyła staże badawcze w Texas A&M, USA (2019, 2022), University Carlos III, Madrid, Hiszpania (2016, 2019), University of Lorraine, Metz (2012–2019) i ONERA Chatillon (2007) we Francji. Od 2015 roku jest członkiem Rady Naukowej w IPPT PAN, a od 2023 roku – wiceprzewodniczącą Rady. Specjalistka w zakresie mechaniki materiałów, w szczególności modelowania mikromechanicznego materiałów niejednorodnych, teorii plastyczności kryształów i polikryształów oraz opisu anizotropii właściwości mechanicznych.

W 2022 roku pełniła funkcję przewodniczącej międzynarodowej konferencji “IUTAM Symposium on Enhancing Material Performance by Exploiting Instabilities and Damage Evolution”. Wielokrotnie wygłaszała wykłady kluczowe podczas międzynarodowych konferencji naukowych: Composites’2021 - Szwecja, „Plasticity'2006”, „Plasticity’2016” - Canada/USA; NanoSPD6`2014, Francja; ECCOMAS'2012, Austria; „SolMech'2010”, „SolMech'2014”, SolMech’2016 Polska.

Jest laureatką wielu nagród, w tym: w 2012 roku -  Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za monografię habilitacyjną a w 2002 roku - II Nagrody Komitetu Mechaniki PAN dla młodych naukowców. Piastuje wiele funkcji: od 2016 roku jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN, od 2016 roku pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Engineering Transactions”, zaś od 2022 roku należy do zespołu redakcyjnego czasopisma "International Journal of Plasticity".

Kierownik zespołów badawczych w dwóch międzynarodowych projektach z konkursów Komisji UE: 1) od 2023 roku – projektu pt.; „DIAGONAL” – Ductility and Fracture Toughness analysis of functionally graded materials” (HORIZON-MSCA-2021-SE-01), 2) w latach 2018-2023 – projektu pt.: Unraveling the role of anisotropy in material failure (Marie Curie/H2020-MSCA-RISE-2017).

Kierownik krajowych projektów badawczych, w tym trzech projektów OPUS NCN oraz jednego projektu MNSW: 1) od 2022 roku – projektu NCN pt.: „Rozwój pustek i ewolucja uszkodzenia w metalach i stopach o niskiej symetrii sieci - modelowanie wieloskalowe i analiza doświadczalna”; 2) w latach 2017 -2021 – projektu NCN pt.: „Optymalizacja mikrostruktur w materiałach niejednorodnych – modelowanie mikromechaniczne i numeryczne w zakresie nieliniowym”, 3) w latach 2014-2017 – projektu NCN pt.: „Wieloskalowe modelowanie materiałów niejednorodnych: opis ewolucji mikrostruktury i efekty skali” 4) w latach 2008-2010  – projektu MNSW pt.:„ Mikromechaniczny model polikryształów metali i stopów o wysokiej wytrzymałości właściwej – opracowanie sekwencyjnego przejścia mikro-makro ze sprzężeniem mechanizmów deformacji plastycznej”.

Członek zespołu badawczego w trzech projektach UE: 7FP EU projekt Matrans (2010-2013), projekt IE OP KomCerMet (2008-2013)  oraz 6FP EU KMM NoE (2004-2009)

Autorka lub współautorka ponad 50 publikacji indeksowanych w Web of Science i trzech monografii. Promotorka dwóch doktorantów obronionych z wyróżnieniem w IPPT PAN.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023